Doktorantūras skola „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”

LU Doktorantūras skola „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” atsāk savu darbību 2017. gada 7. septembrī. Nodarbības semināru veidā notiks katru ceturtdienu LU Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8 Konferenču zālē (2.stāvā) no plkst.13.00 līdz 14.30. Pieteikties Skolai var iesniedzot sekojošus dokumentus:
 1. Pieteikuma forma
 2. CV (1. pielikums )
 3. Tēmas apraksts (2. pielikums doktorantiem un grāda pretendentiem vai 3. pielikums maģistrantiem)
Aizpildītās veidlapas jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi issp@cfi.lu.lv, kā arī parakstīti oriģināli jāiesniedz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta sekretariātā (204.telpa). Pagājušā gada referātu tēmas: Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2015/2016 mācību gadā Vadības padome
 • Anatolijs Šarakovskis, Dr.phys. (LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU CFI) – priekšsēdētājs;
 • Uldis Rogulis, Dr.habil.phys., profesors (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) - priekšsēdētāja vietnieks;
 • Donāts Erts, Dr. phys., asoc. profesors (LU Ķīmijas fakultāte);
 • Vjačeslavs Kaščejevs, Dr.phys., asoc.profesors (LU Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Māris Knite, Dr.habil.phys., profesors (RTU);
 • Mattias Hammar, Dr.phys., profesors (KTH Royal Institute of Technology, Zviedrija);
 • Qin Wang, Dr.phys. (Acreo RISE, Zviedrija).
(apstiprināta 10.04.2017. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/109) Īss skolas darbības apraksts Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” darbība ir starpdisciplināra, kas vieno un koordinē jauno doktoru un maģistru sagatavošanu fizikā, ķīmijā, bioloģijā un materiālzinātnē ar mērķi praktizēties funkcionālo materiālu jomā un nanotehnoloģijās. Skola veic doktorantu un maģistrantu atestāciju. Skolu pārvalda vadības padome 7 cilvēku sastāvā un tajā aktīvi piedalās fizikas, ķīmijas, bioloģijas un materiālzinātnes eksperti. Skolas dalībniekiem būs iespēja izmantot plašo eksperimentālo iekārtu klāstu un kompetences, kas izveidotas:
 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes Teorētiskās fizikas katedrā;
 • LU Ķīmijas fakultātē;
 • LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā;
 • RTU Tehniskās fizikas institūtā;
 • LU Cietvielu fizikas institūtā;
 • LU Ķīmiskās fizikas institūtā;
 • LU Polimēru mehānikas institūtā;
 • LU Fizikas institūtā
  Skolā pārstāvētās studiju programmas:
 • fizika
 • ķīmija
 • bioloģija
 • materiālzinātne (RTU)
Skolā pārstāvētie pētījumu virzieni:
 •  Cietvielu fizika
  • Metālu fizika
  • Pusvadītāju fizika
  • Dielektriķu fizika
  • Organisko materiālu fizika
  • Polimēru un kompozītmateriālu fizika
 • Ķīmiskā fizika
 • Nanofizika
 • Nanoelektronika
 • Nanoķīmija
 • Nanobioloģija
 • Molekulārā mikrobioloģija un biotehnoloģija
 • Biofizika
 • Funkcionāli materiāli termiskās kodolsintēzes enerģētikai
 • Bioloģiskā fizika
 • Materiālu fizika
  • Mīkstu materiālu fizika
  • Viedo materiālu fizika
  • Hologrāfiskā ieraksta materiāli
 • Fotonika
 • Mikroelektronika
 • Elektroķīmija
 • Alternatīvās Skolas izvēlas iespējas