Doktorantūras skolas "Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola" mērķis ir ievadīt  līdzdiploma studentus zinātniskajā pētniecībā, bet doktorantūras studentiem paplašināt redzesloku un veicināt viņu kontaktus ar citu nozaru zinātniekiem. Skola piedāvā izglītojošus seminārus un lekcijas specifiskās zinātņu nozarēs, iespēju praktiski apgūt laboratoriskās zinātnisko pētījumu metodes, kā arī, izmantojot šīs metodes, veikt pētniecības darbu. Līdzdiploma studenti doktorantūras skolas ietvaros veic zinātniskus pētījumus, publicē rezultātus zinātniskajā literatūrā, sagatavo maģistra darbus un veic iestrādes turpmākām studijām doktorantūrā. Piedalīšanās doktorantūras skolā tiek novērtēta un dokumentēta. Tā dod priekšrocības iestāties doktora studiju programmā ar budžeta finansējumu un stipendijas saņemšanā. Doktorantiem darbība doktorantūras skolā dod iespēju  iegūt kredītpunktus B un C studiju sadaļā, iespēju veikt daļu promocijas darba kādā no sadarbības laboratorijām, dod priekšroku ES un citu institūciju piedāvāto stipendiju saņemšanai.

Skola piedāvā padziļinātas studijas sekojošos pētījumu virzienos:

 1. Jaunu molekulāro mērķu identificēšana un ieviešana klīniskajā pētniecībā.
 2. Autoimūna un citas izcelsmes hroniska iekaisuma patoģenēzes izpēte.
 3. Jaunu, uz mitohondriāliem procesiem vērstu neiroprotektantu dizains un pētījumi
 4. Dzīvildzi ietekmējošo slimību ģenētiskie un epidemioloģiskie pētījumi.
 5. Cilvēka un baktēriju genoma pētījumi saistībā ar infekcijas, onkoloģisko un citas izcelsmes slimību diagnostiku, patoģenēzi un ārstēšanu.
 6. Cilmes šūnu pētījumi saistībā ar reģeneratīvajām ārstniecības metodēm.
 7. Jaunu diagnostikas metožu izstrāde, kas balstītas uz izelpas gaisa un tā kondensāta analīzi.
 8. Jaunu diagnostikas metožu izstrāde, kas balstītas uz bezvadu sensoru un optisko šķiedru izmantošanu.
 9. Fizisko slodžu un hipoksijas provocētu citokīnu un miokīnu produkcijas izmaiņu izpēte ar nolūku rast organisma tauku un ogļhidrātu metabolisma zinātniski pamatotu korekciju iespējas.

Skolā tiks sniegti arī bioētikas pamati.

Skolas dalībniekiem būs iespēja izmantot plašo eksperimentālo iekārtu klāstu un kompetences, kas izveidota

 • LU Medicīnas fakultātes Patoloģijas katedrā
 • LU Medicīnas fakultātes bioķīmijas docētāju grupā
 • LU Medicīnas fakultates Farmakoloģijas katedrā
 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes Spektroskopijas un atomfizikas institūtā;
 • LU Cietvielu Fizikas institūtā
 • LU Bioloģijas fakultātes Fizioloģijas katedrā;
 • RTU Medicīniskās Fizikas fakultātē;
 • Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā
 • Latvijas Biomedicīnas centrā
 • Dr.habil.med. Immanuels Taivans (MF), padomes priekšsēdētājs;
 • Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (MF), padomes priekšsēdētāja vietniece;
 • Dr.biol. Gunta Strazda  (MF);
 • Dr.biol. Līga Plakane (BF);
 • Dr.biol. Pēteris Tretjakovs (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • PhD Jānis Sīpols (Vašingtonas Universitāte, ASV).

Doktorantūras skolas sekretāre Dr.biol. Gunta Strazda

(apstiprināta ar 10.01.2022. rīkojumu Nr. 1-4/13)

Skolā aicināti piedalīties Medicīnas, Bioloģijas, Fizikas-Matemātikas u.c. fakultāšu maģistratūras un doktorantūras studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskajos pētījumos.

Profesionālās ārstniecības studiju programmas studenti var kļūt par skolas dalībniekiem sākot ar 7. mācību semestri asociēto klausītāju statusā.

Pretendentiem līdz 2022. gada 10. oktobrim ir jāiesniedz pieteikums pēc pievienotā parauga skolas sekretārei asoc.prof. Guntai Strazdai (gunta.strazda@lu.lv). Pieteikumu lūdzu sūtiet ieskenētā veidā uz G. Strazdas e-pastu.

Visiem līdzšinējiem doktorantūras skolas dalībniekiem no jauna ir jāraksta iesniegums uzņemšanai skolā!

2022 (rudens semestris)

Datums

Lektors

Tēma

13.oktobris 17.00

MS Teams platformā

Ilona Vēliņa-Švilpe, galvenā bibliotekāre (ilona.velina-svilpe@lu.lv)

E-resursi medicīnas nozarē un LU Bibliotēkas pakalpojumi

20.oktobris 17.00 

MS Teams platformā

Gita Rozenberga, galvenā bibliotekāre (gita.rozenberga@lu.lv):  

 

Ievads zinātniskās publicēšanās procesā (ietverot publicēšanos atvērtā piekļuvē)

27. oktobris 17.00 

MS Teams platformā

Gita Rozenberga, galvenā bibliotekāre (gita.rozenberga@lu.lv):  

 

Ievads pētniecības datu pārvaldībā

03.novembris 17.00

MS Teams platformā

Gita Rozenberga, galvenā bibliotekāre (gita.rozenberga@lu.lv)  

 

Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā

10.novembris 17.00

MS Teams platformā

Gita Rozenberga, galvenā bibliotekāre (gita.rozenberga@lu.lv

 

Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu (Mendeley un EndNote Online jeb Basic)

24.novembris 17.00

MS Teams platformā

Sandra Fomina, galvenā bibliotekāre (sandra.ranka@lu.lv)

 

Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā

01.decembris 17.00

MS Teams platformā

Sandra Fomina, galvenā bibliotekāre (sandra.ranka@lu.lv)

 

Medicīnas nozarē izmantoto bibliogrāfisko atsauču veidošana (Harvard)