Vadības padome

 • Immanuels Taivans, Dr.habil.med. (Medicīnas fakultāte) – padomes priekšsēdētājs;
 • Ruta Muceniece, Dr.habil.biol. (Medicīnas fakultāte) – padomes priekšsēdētāja vietniece;
 • Gunta Strazda, Dr.biol. (Medicīnas fakultāte);
 • Vija Zaiga Kluša, Dr.habil.med. (Medicīnas fakultāte);
 • Nikolajs Sjakste, Dr.habil.med. (Medicīnas fakultāte);
 • Valdis Pīrāgs, Dr.med. (Medicīnas fakultāte);
 • Jānis Ancāns, Dr.biol. (Bioloģijas fakultāte);
 • Līga Plakane, Dr.biol. (Bioloģijas fakultāte);
 • Jānis Spīgulis, Dr.habil.phys. (LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts);
 • Pēteris Tretjakovs, Dr.biol. (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • Aiva Plotniece, Dr.chem. (Latvijas Organiskās sintēzes institūts);
 • Igors Iļjinskis, Dr.med. (Maskavas Transplantoloģijas institūts).

(apstiprināta ar 30.12.2016. rīkojumu Nr. 1/503)

Īss skolas darbības apraksts

Doktorantūras skolas mērķis ir ievadīt  līdzdiploma studentus zinātniskajā pētniecībā, bet doktorantūras studentiem paplašināt redzesloku un veicināt viņu kontaktus ar citu nozaru zinātniekiem. Skola piedāvā izglītojošus seminārus un lekcijas specifiskās zinātņu nozarēs, iespēju praktiski apgūt laboratoriskās zinātnisko pētījumu metodes, kā arī, izmantojot šīs metodes, veikt pētniecības darbu. Līdzdiploma studenti doktorantūras skolas ietvaros veic zinātniskus pētījumus, publicē rezultātus zinātniskajā literatūrā, sagatavo maģistra darbus un veic iestrādes turpmākām studijām doktorantūrā. Piedalīšanās doktorantūras skolā tiek novērtēta un dokumentēta. Tā dod priekšrocības iestāties doktora studiju programmā ar budžeta finansējumu un stipendijas saņemšanā. Doktorantiem darbība doktorantūras skolā dod iespēju  iegūt kredītpunktus B un C studiju sadaļā, iespēju veikt daļu promocijas darba kādā no sadarbības laboratorijām, dod priekšroku ES un citu institūciju piedāvāto stipendiju saņemšanai.

Skola piedāvā padziļinātas studijas sekojošos pētījumu virzienos:

 1. Jaunu molekulāro mērķu identificēšana un ieviešana klīniskajā pētniecībā.
 2. Autoimūna un citas izcelsmes hroniska iekaisuma patoģenēzes izpēte.
 3. Jaunu, uz mitohondriāliem procesiem vērstu neiroprotektantu dizains un pētījumi
 4. Dzīvildzi ietekmējošo slimību ģenētiskie un epidemioloģiskie pētījumi.
 5. Cilvēka un baktēriju genoma pētījumi saistībā ar infekcijas, onkoloģisko un citas izcelsmes slimību diagnostiku, patoģenēzi un ārstēšanu.
 6. Cilmes šūnu pētījumi saistībā ar reģeneratīvajām ārstniecības metodēm.
 7. Jaunu diagnostikas metožu izstrāde, kas balstītas uz izelpas gaisa un tā kondensāta analīzi.
 8. Jaunu diagnostikas metožu izstrāde, kas balstītas uz bezvadu sensoru un optisko šķiedru izmantošanu.
 9. Fizisko slodžu un hipoksijas provocētu citokīnu un miokīnu produkcijas izmaiņu izpēte ar nolūku rast organisma tauku un ogļhidrātu metabolisma zinātniski pamatotu korekciju iespējas.

Skolā tiks sniegti arī bioētikas pamati.

Skolas dalībniekiem būs iespēja izmantot plašo eksperimentālo iekārtu klāstu un kompetences, kas izveidota

 • LU Medicīnas fakultātes Patoloģijas katedrā
 • LU Medicīnas fakultātes bioķīmijas docētāju grupā
 • LU Medicīnas fakultates Farmakoloģijas katedrā
 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes Spektroskopijas un atomfizikas institūtā;
 • LU Cietvielu Fizikas institūtā
 • LU Bioloģijas fakultātes Fizioloģijas katedrā;
 • RTU Medicīniskās Fizikas fakultātē;
 • Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā
 • Latvijas Biomedicīnas centrā

Uzņemšana un tās kritēriji

Skolā aicināti piedalīties Medicīnas, Bioloģijas, Fizikas-Matemātikas u.c. fakultāšu maģistratūras un doktorantūras studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskajos pētījumos.

Profesionālās ārstniecības studiju programmas studenti var kļūt par skolas dalībniekiem sākot ar 7. mācību semestri asociēto klausītāju statusā.

Pretendentiem līdz 2019. gada 16. oktobrim ir jāiesniedz pieteikums pēc pievienotā parauga skolas sekretārei asoc.prof. Guntai Strazdai (gunta.strazda@lu.lv). Pieteikumu lūdzam atstāt lietvedēm Medicīnas fakultātes dekanātā Jelgavas ielā 3, 314. telpā. Pieteikumu var arī sūtīt ieskenētā veidā uz G. Strazdas e-pastu. Vietu skaits skolā ir ierobežots, tādēļ iesniegumi tiks rūpīgi izskatīti un lēmums par uzņemšanu tiks izsūtīts pretendentiem uz e- pastiem. Nodarbības skolā notiks sākot ar 17. oktobri.

Visiem līdzšinējiem doktorantūras skolas dalībniekiem no jauna jāraksta iesniegums uzņemšanai skolā.

Lekciju/semināru plāns 2019. g. rudenim

Nr

Datums

Lektors

Tēma

Telpa

1

17.10

plkst: 16.00

Nils Rostoks

"ĢMO biotehnoloģijā un biomedicīnā"

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.

2

31.10

plkst: 16.00

Una Riekstiņa

In vitro modeļi vielu pretiekaisuma efektu noteikšanai.

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.

3

07.11

plkst: 16.00

Šimons Svirskis

Modelēšanas iespējas

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.

4

14.11

plkst: 16.00

Sergejs Isajevs

Morfoloģiskās metodes patoloģijā

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.

5

21.11

plkst: 16.00

Kārlis Švirksts

"Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas pielietojamība biomedicīnas pētījumos".

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.

6

05.12

plkst: 16.00

Baiba Jansone

“Insulta preklīniskie modeļi”

Dabas māja, Jelgavas 1, 217. aud.