Doktorantūras skolas pasākumu plāni iepriekšējos gados:

Pieteikšanās doktorantūras skolā:

Interesentiem, kas vēlas kļūt par DS dalībniekiem, jāaizpilda pieteikuma forma un elektroniski (parakstīta un ieskanēta) jānosūta doktorantūras skolas koordinatoram Romānam Putānam (e-pasts: romans.putans@lu.lv, tel. 29442854). Pēc pieteikuma saņemšanas tas tiks izskatīts Doktorantūras skolas vadības sēdē, pēc kuras, savukārt, pretendents tiks informēts par pieteikuma izskatīšanas rezultātu.

Dalība un doktorantūras skolas darbība

Dalība doktorantūras skolā dod iespēju maģistra un doktora studiju programmu studentiem, zinātniskā grāda pretendentiem, jaunajiem zinātniekiem saņemt informaciju par DS un tās akadēmisko partneru organizētajiem pasākumiem (semināriem, vieslekcijā, konferencēm, stipendijām), kā arī piedalīties šajos pasākumos ar ziņojumiem par savu pētījumu temām.

Doktorantūras skolas mērķis ir paplašināt un padziļināt pētījumus par Latvijas un ES integrāciju, reģionālo sadarbību un attīstību ES, īpaši Baltijas jūras reģionā dažādās sadarbības dimensijās (politiskā, ekonomiskā, sociālā, tiesiskā, drošība un aizsardzība, kultūra un telpiskā) un uzlabot pētījumu kvalitāti un efektivitāti, veidojot sadarbības platformu starpdisciplināriem un starptautiskiem pētījumiem un sniedzot ieguldījumu valsts un citu institūciju ES sadarbības efektivitātes uzlabošanā, iesaistot doktorantus un maģistrantus, kā arī veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, ar Latvijas un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem. Lai nodrošinātu pētījumu praktisko nozīmību, augstu teorētisko līmeni un idejas no citu nozaru pētniekiem, tiks organizētas regulāras tematiskās diskusijas, semināri un darba grupas, piesaistot attiecīgās nozares pārstāvjus un sociālos partnerus.

Doktorantūras skolas pasākumi tiek organizēti, galvenokārt, semināru, vieslekciju un konferenču formātā. Semināros ar dažādu tematisko bloku ziņojumiem uzstājas gan DS dalībnieki, gan tās vadības, gan pieaicināti vieslektori. Liela daļa DS pasākumu tiek organizēti sadarbībā ar DS partneriem, tai skaitā, piemēram, Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Statistiķu asociācija, LU Žana Monē (Jean Monnet) Izcilības centrs, Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācija, LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs un citi sadarbības partneri.

Pētījumu virzieni

 • Ziemeļu dimensija” - Baltijas jūras reģiona attīstības stratēģija;
 • Baltijas jūras reģions: konkurētspēja, uzņēmējdarbības attīstība, mārketings, integrācija, kooperācija un klasterizācija;
 • Makroekonomiskā un finanšu stabilitāte;
 • Kopējā ārējā drošības un enerģētika politika;
 • Sociālā un demogrāfiskā dimensija ES politikā;
 • Migrācijas un patvēruma problemātika ES;
 • Laba pārvaldība un publiskā komunikācija ES;
 • Starpdisciplinārā pētniecība un izglītība Eiropas integrācijas studijās;
 • Radošās ekonomikas un inovāciju attīstība Baltijas jūras reģionā;
 • Demokratizācijas procesa ES jauno dalībvalstu un kandidātvalstu ekonomiskā, politiskā un  sociālā dimensija;
 • ES tiesiskais regulējums sadarbībai brīvības, drošības un tiesiskuma jomā;
 • Nacionālo interešu aizstāvība ES;
 • Baltijas jūras reģiona kultūrvēsturiskā dimensija ES;
 • Teritoriālā kohēzija Baltijas jūras reģiona valstīs un ES;
 • Salīdzinošo tiesību problēmjautājumi ES.

Doktorantūras skola veicina cilvēkresursu piesaisti zinātnei un kvalifikācijas paaugstināšanu, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātnisku grupu, iesaistot tajā dažādu nozaru, tajā skaitā ekonomikas, vadībzinātnes, juridisko, politikas, ģeogrāfijas, demogrāfijas, komunikācijas, literatūras, mākslas un folkloristikas zinātņu doktorantūras studiju programmās studējošos doktorantus, maģistrantus un zinātniskā grāda pretendentus no Latvijas Universitātes, Kultūras akadēmijas, un ārvalstīm.

Zinātnisko rakstu krājumi un publikācijas

Doktorantūras skolas sadarbībā ar LU Žana Monnet Izcilības centru (Jean Monnet Centre of Excellence) un LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru (Centre for European and Transition Studies) ir izdevusi vairākus zinātnisko rakstu un publikāciju krājumus, ar kuriem var iepazīties šeit.

Doktorantūras skolas vadības padome

 • Tatjana Muravska, Dr.ekon. (Ekonomikas un vadības fakultāte) – priekšsēdētāja;
 • Elena Dubra, Dr.ekon. (Ekonomikas un vadības fakultāte) – priekšsēdētājas vietniece;
 • Romāns Putāns (Ekonomikas un vadības fakultāte) – koordinators;
 • Ringolds Balodis, Dr.jur. (Juridiskā fakultāte);
 • Artūrs Kučs, Dr.jur. (Juridiskā fakultāte);
 • Juris Rozenvalds, Dr.filoz. (Sociālo zinātņu fakultāte);
 • Zaiga Krišjāne, Dr.ģeogr. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 • Biruta Sloka, Dr.ekon. (Ekonomikas un vadības fakultāte);
 • Rūta Muktupāvela, Dr.māksl. (Latvijas Kultūras akadēmija);
 • Manfreds Holers (Manfred J.Holler), Dr. (Hamburgas Universitāte, Vācija);
 • Kestutis Kriščunas, Dr. (Kauņas Tehnoloģiskā Universitāte, Lietuva)

Doktorantūras skolas vadības padome tika apstiprināta 16.11.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/300.

Kontakti:

DS koordinators, Romāns Putāns. Tel.: 29442854, e-pasts: romans.putans@lu.lv (romansputans@gmail.com)

DS Padome, Biruta Sloka. Tel.: 67033835, 29244966, e-pasts: biruta.sloka@lu.lv