2006. gads

 "Mīkstu magnētisko materiālu funkcionālo iespēju eksperimentālie pētījumi” / "Experimental investigation of functional possibilities of soft magnetic materials”  
Vadītājs: A. Cēbers 

"Leņķiskā momenta stāvokļa kvantu tomogrāfija optoelektronikas ierīču projektēšanai" / "Angular momentum state quantum tomography for design of optoelectronics devices"
Vadītājs: M. Auziņš

"Neorganisko nanomateriālu struktūras un elektronisko procesu izpēte optisko sensoru izstrādei" / "Inorganic nanosize material structure and electronic procss study for optical sensors"
Vadītājs: A. Siliņš

"Difraktīvo struktūru iegūšana ar elektronu kūļa litogrāfijas metodi" / "Direct writting of diffractive structures by electron beam lithography" 
Vadītājs: V. Zauls

"Satiksmes drošību ietekmējošie redzes uztveres un sociālkognitīvie faktori (2005.g. tēmas turpinājums)" / "Visual and socialcognitive factors of road safety (continued)"
Vadītājs: M. Ozoliņš

"Pārneses procesu matemātiskie modeļi un to risinājumi" / "Mathematical models of transfer processes and their solutions"
Vadītājs: A. Buiķis

"Jonu šķidrumu - videi draudzīgu šķīdinātāju ietekmes likumsakarību pētījumi uz heterociklisko savienojumu pārvērtību norisi" / "Investigation of the impact regularities of ionic liquids - environmentally friendly materials on transformation processes of heterocyclic compounds"
Vadītājs: A. Zicmanis

"Bioloģiskais pamats Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu saglabāšanai: jūras piekrastes zona" / "Biological basis of the conservation of rare and protected plant species of Latvia: costal zone"
Vadītājs: Ģ. Ieviņš

"Kūdras, to humusvielu īpašības un modificēšanas metodes" / "Properties of peat and their humic substances and methods of modification"
Vadītājs: M. Kļaviņš

"Pārmitro mežu bioloģiskā daudzveidība klimata pārmaiņu ietekmē" / "Influence of climatic change on biological diversity of wetland forest"
Vadītājs: G. Brūmelis

"Jaunas pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto traucējumu diagnostikā" / "New approaches to the diagnostics of exogenous health risk factors induced disturbance"
Vadītājs: P. Tretjakovs

"Kartupeļu (Solanum tuberosum, L.) ekstrakta ārstniecisko īpašību zinātniskā izpēte" / "Evidence-based studies on the medicinical uses of the potato (Solanum tuberosum, L.) extracts"
Vadītājs: R. Muceniece

"Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces" / "Methods and devices for optical cardio-vascular monitoring"
Vadītājs: J. Spīgulis

"Nestacionāru pārneses procesu modelēšana daudzfunkcionālos porainos un daudzslāņu materiālos, ievērojot procesu mijiedarbību un parametru atkarību" / "Modelling of transient transfer processes and dependence on parameters"
Vadītājs: A. Jakovičs

"Algebriskās metodes kvantu kriptogrāfijā un galīgo kvantu automātu teorijā" / "Algebraic methods in quantum cryptography and theory of finite quantum automata"
Vadītāji: R. Freivalds, M. Golovkins

"Matemātikas padziļinātas mācīšanas zinātniskais un metodiskais nodrošinājums" / "Scientific and methodical guaranty of advanced teaching of mathematic"
Vadītājs: A. Andžāns 

"Baltijas jūras stāvkrastu un pieguļošās teritorijas glaciāli ģeoloģiskā uzbūve posmā Sensala-Pāvilosta un Ziemupes apkārtnē" / "Glacial geology at the Baltic Sea cliffs between Sensala and Pāvilosta, and the vicinity of Ziemupe, western Kurzeme, Latvia"
Vadītājs: V. Zelčs

"Glikoproteīnu-enzīmu farmakoloģiskā līdzekļa ietekmes izpēte uz reparatīvajiem procesiem ādā" / "Evalution of Glycoprotein-enzyme effects on the skin reparative processes"
Vadītājs: V. Nikolajeva

"Izelpas gāzu sastāva analīzes iespējas slimību diagnostikā izmantojot mākslīgos ožas sensorus" / "Research of diagnostic possibilities of exhaled air analysis using artificial odour sensors"
Vadītājs: I. Taivans

"13C elptestu izmantošanas iespēju analīze aknu funkcionālā stāvokļa monitorēšanā pacientiem, kas saņem hepatotoksiski ķīmijterapiju" / "The evaluation of 13C breath test application for liver function monitoring in patients on hepatotoxic chemotherapy"
Vadītājs: U. Vikmanis

"Pētījumi par augu ekstraktu ķīmisko sastāvu un ietekmi uz patogēniem mikroorganismiem un cilvēka un dzīvnieku dabisko mikrofloru" / "Research of chemical composition of plant extracts and their influence on the pathogenic microorganisms and natural microflora of human and animals"
Vadītājs: I. Jākobsone

"Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu izpēte Latvijas populācijā" / "Molecular basis of longevity in the Latvian population"
Vadītājs: V. Baumanis

"Stresa izraisītie neiroķīmisko procesu traucējumi un to protekcijas/reversijas iespējas: mitohondriji kā mērķis" / "Stress-induced neurochemical disturbances and possibilities of their protection/reversal: focus on mitochondrial target"
Vadītājs: V. Kluša

"Jaunās medicīniskās tehnoloģijas insulīna rezistences un vazomotorās disfunkcijas monitoringā pacientiem ar kardiovaskulāriem riska faktoriem" / "Advanced technology for monitoring insulin resistance and vasomotor dysfunction in patients with cardiovascular risk factors"
Vadītājs: V. Pīrāgs

"Autotransporta degvielu un komunālā saimniecībā lietotā kurināmā radītā piesārņojuma izvērtēšana Rīgā" / "Evaluation of traffic and community management used fuel caused pollution in Riga city"
Vadītājs: A. Vīksna

"No vietējām mikrobioloģiskajām izejvielām iegūtu uztura bagātinātāju - glikopeptīdu un polisaharīdu bioloģisko īpašību salīdzinošais raksturojums (turpinājums)" / "Characterization of biological properties o food supplements - glycopeptides and polysaccharides from local microbiological raw materials"
Vadītājs: N. Matjuškova

"Savietojamas neorganiskas, bioloģiskas un molekulāras nanokomponentes bio un nanotehnoloģijām" / "Compatible inorganic, biological and organic nanocomponents for bio and nanotechnologies"
Vadītājs: D. Erts

"Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs:vēsture, valoda, mitoloģija, kultūra" / "Western balts and their neighbours in cultural crossroads: history, language, mythology, culture"
Vadītājs: J. Kursīte

"Krasnojarskas apgabala un Latgales latviešu valoda un kultūrvēsture: salīdzinošais aspekts" / "A language and culture of Latvians of the Krasnoyarsk region and Latgale"
Vadītājs: L. Leikuma

"Baltu valodu atlanta pilotprojekts" / "Pilot project of the Atlas of Baltic Languages"
Vadītājs: A. Stafecka

"Vērotājs un sabiedrība (Centrāl- un Austrumeiropas sociālās transformācijas fenomenoloģiskās filosofijas perspektīvā)" / "Cotemplator and society: social transformations of Central Eastern Europe in the perspective of phenomenological philosophy"
Vadītāji: M. Rubene, M. Kūle

"Āzijas topo-, hidronīmu, īpašvārdu un reliģiju terminu atveide latviešu valodā bez starpvalodām" / "Latvian transliteration of Asian proper names, and religious terms" "Akadēmiskā ķīniešu-latviešu vārdnīca" / "Chines-Latvian collegiate dictionary"
Vadītāji: S. Ankrava, L. Taivans

"Somugristika Latvijas Universitātē" / "Finno-Ugristics at the University of Latvia"
Vadītājs: A. Kalnača

"Ebreju filosofijas un jūdu eksegēzes mijiedarbe Jakova Gordina darbos (1896-1947)" / "The jewish philosophy and jewish exegesis in the work of Jacob Gordin (1896-1947)"
Vadītājs: I. Leitāne

"Ētika: no teorijas uz rīcību" / "Ethycs: from theory to the action"
Vadītājs: I. Šuvajevs

"Frīdriha Nīčes reliģijas filosofijas hermeneitika" / "The hermeneutics of religious philosophy of Friedrich Nietsche"
Vadītājs: N. Titāns

"Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritāšu valodas Rīgā Latvijas brīvvalsts laikā (1918-1940)" / "Multilingualism in the urban environmental: the languages of the German and Russian minorities in Riga at the time of the free Latvian state (1918-1940)"
Vadītājs: I. Koškins

"Ētika, komunikācija un politiskā kultūra LR 9. Saeimas vēlēšanu kampaņā" / "Ethic, communication and political culture in the LR 9th Saeima election campaign"
Vadītājs: S. Lasmane

"Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā" / "Evolution of Latvian law in the Russian empire"
Vadītājs: S. Osipova

"Sabiedrības integrācijas tendences Latvijā: īpatnības un kopīgās iezīmes salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Etnisko attiecību aspekts" / "Tendencies of national integration in Latvia: features and common characteristics in comparision with other European Union member contries. The aspect of ethnic relationship"
Vadītājs: L. Dribins

"Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas līmeņa starptautiskais monitorings" / "International monitoring of Latvia's education system in primary level"
Vadītājs: A. Geske

"Latvijas Universitātes tēls - kāds tas ir, kā veidojas un kā tiek komunicēts" / "The image of University of Latvia: the currents status, ways of development and communication of it"
Vadītājs: I. Austers

"Starpdisciplināras un daudzdisciplināras augstākās izglītības un pētniecības stiprināšana Latvijā (turpinājums)" / "Strengthening interdisciplinary and multidisciplinary higher education and research in Latvia"
Vadītāji: T. Muravska, Ž. Ozoliņa

"Sociālais un cilvēkkapitāls kā Latvijas konkurētspēju veicinošs faktors pārejas posmā uz zināšanu ekonomiku Lisabonas stratēģijas kontekstā" / "Social and human capital as factors promoting Latvia's competitiveness in transition period to knowledge economy in context of Lisabon strategy"
Vadītāji: Ē. Šumilo, R. Škapars, B. Šavriņa

"Latvijas valsts un korporatīvā sektora attīstības Aletrnatīvo scenāriju modelēšana un zināšanu pārvaldības jaunākās tehnoloģijas" / "Latvia`s state and corporate sector alternative development Scenario modelling and knowledge management latest developments in technology"
Vadītāji: L. Frolova, U. Rozevskis

"Politiskais diskurss Latvijā: dienas kārtība, aktori, kultūra" / "Political discourse in Latvia: agenda, actors, culture"
Vadītājs: J. Rozenvalds

"Latvijas Universitātes intelektuālā īpašuma apzināšana un tā pārvaldīšanas shēmas izstrāde" / "Intellectual Property auditing and IP management structure deveopment for University of Latvia"
Vadītājs: D. Šķiltere

"LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju elektroniskā datu bāze" / "The electronic databases on the academic staff of the University of Latvia and the dissertation defened at the University of Latvia"
Vadītājs: M. Baltiņš