Projekta nosaukums: Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/20/A/070

Projekta īstenošanas termiņš: 32 mēneši, 01.04.2021.–30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 540 500 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 444 777,45 EUR

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte (vadošais partneris, 64,75% projekta finansējuma),

SIA "AGL TECHNOLOGIES" (partneris, 10% finansējuma),

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” (partneris, 25,25% finansējuma).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.fiz. Arnolds Ūbelis

Projekta administratīvais vadītājs: Dr.chem.Valdis Avotiņš

Projekta mērķis:

Petījuma mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzešanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā).

Projekta ietvaros veikto pētījumu galvenie virzieni:

  • Kausējumu zonu hidrodinamiskās stabilitātes modeļeksperimenti MHD pseido-levitācijas procesam;
  • Eksperimentālais darbs, meklējot optimālās sasvstarpējās sakarības starp MHD induktoru frekvenci, temperatūras profiliem un izkausētas zonas ģeometriju;
  • Zemtemperatūras (Sn ~300°C) iekārtas izveide, lai konceptuāli testētu pseidolevitāciju viegli kūstošās alvas gadījumam, lai testētu koncepciju un piemeklētu labākos iekārtas konstruktīvos un ģeometriskos risinājumus;
  • Augsttemperatūras (Ge ~1000°C) iekārtu izveide balstoties uz pieredzi darbā ar (Sn ~300°C) iekārtu. Atsevišķu bloku adaptāciju vai pārveide un jaunu bloku izstrāde. Augst-vakuuma sistēmas izveide;
  • MHD pseidolevitācijas iespējas vērtējoši augstas tīrības germānija kristālu audzēšanas eksperimenti vakuumā, vai augstas tīrības gāzu vidē kvarca -metāla konstrukcijā.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 6. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2.

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 2.

Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 2.

Tehnoloģiju tiesības-patents – 1 un citi nemateriālie aktīvi – 1.

Projekta atskaites:

Populārzinātniska publikācija (25.07.2023)

Pēdējās izmaiņas veiktas