Maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes"

Programma ir licencēta 2020. gada 15. maijā.

Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Programmā ir definēti vairāki uzdevumi:

  1. veicināt studentu pētniecisko lietpratību, integrējot jaunākās zinātniskās atziņas un inovatīvās idejas starpdisciplināros kontekstos;
  2. veicināt studentu pedagoģiskās kompetences attīstību, gatavību plānot, īstenot,  novērtēt un attīstīt izglītojošo darbu atbilstīgi izglītības mērķgrupu mācīšanās vajadzībām, dažādām spējām un priekšzināšanām, izglītības institūciju un izglītības sistēmas attīstības iekšējiem un ārējiem nosacījumiem un daudzveidīgiem kontekstiem;
  3. veicināt studentu vadības un līdera kompetenci, īstenojot pārmaiņu vadību;
  4. sekmēt studentu līdzdalību un līdzatbildību, veicinot kompetentas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
  5. veicināt studentu profesionālās un akadēmiskās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu praktiskajā darbībā.

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:

  • Īsā forma - moduļi: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”;
  • Garā forma - “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību.

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā formā un modulī students studēs.

Realizācijas vieta: Rīga (pilna vai nepilna laika klātiene) un filiāles (nepilna laika klātiene)

 

Studiju programmas direktore

prof. Dita Nīmante

Īsās formas 4 moduļi: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”. 

Modulī “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā” tiks risināts pēdējā desmitgadē izglītībā aktualizējušos izglītojamo uzvedības aspektu. Izglītības darbiniekiem nepieciešamas gan zināšanas, gan prasmes un kompetences, lai izprastu šo fenomenu un zinātu iespējamos pedagoģiskos paņēmienus uzvedības jautājumu risināšanā. Specializācijā studenti padziļināti studēs daudzveidīgus faktorus, kas ietekmē cilvēka uzvedību, kā arī apgūs praktiskus pedagoģiskus risinājumus pozitīvas uzvedības veicināšanā izglītības vidē. 

Modulī “Izglītības vadība” tiks attīstīta studentu izpratne un papildinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par izglītības vadību, par izglītības politiku valstī un pašvaldībās, organizāciju vadību, līderību izglītībā, izglītības ekonomiku, izglītības darba vadīšanu. 

Modulī “Skolotājs mentors” studenti risinās mūsdienu izglītības daudzveidīgās problēmas, kas saistītas ar jaunajiem izaicinājumiem un pārmaiņām izglītības politikā un praksē, projekta “Skola 2030” īstenošanu Latvijas skolās, jauno izglītības standartu ieviešanu. 

Modulī  “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” apguve sekmēs izpratni par cilvēka dažādību kā bagātinošu faktoru izglītībā. Globalizācijas un digitalizācijas laikmetā dažādība ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Termins „dažādība" ietver atšķirības un līdzības, piemēram, dzimums, vecums, pieredze, uzskati, uzvedības modeļi, valoda, etniskā un reliģiskā piederība, speciālās vajadzības un seksuālā orientācija. 

 

Garājā studiju formā “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību 

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs. 

Visu specializāciju un abu moduļu ietvaros būs iespēja izvēlēties B daļas kursus, kas nav tieši saistīti ar specializāciju. Tiks piedāvāts izvēlēties tādus kursus: “Metodisko materiālu izstrāde”, “Mentordarbība izglītībā”, “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”, “Vadības psiholoģija”, “Kritiskā domāšanas pieeja mācību procesā”, “Sociāli emocionālā mācīšana”, “Sistēmpieeja izglītības vadībā”, “Izglītības socioloģija”, “Vērtības un cilvēka paštēls kultūras kontekstā”, “Starpkultūru dialogs izglītībā” , “Vardarbība skolā”, “Vērtēšana un izvērtēšana mūsdienu pedagoģijā”.

Iestājpārbaudījuma apraksts 

Iestājpārbaudījumi sastāvēs no divām daļām: 
1) Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā vai problemātiku izglītībā (300-500 vārdi); 
2) Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Tiesības studēt Doktarantūrā. 

Iespējas tālākām studijām: Eiropas Savienības programmās mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā, piem., Erasmus; Eiropas Savienības programmās, kas paredz profesionālo izaugsmi un piedāvā apgūt izglītības globālās aktualitātes, piem., Erasmus+; tālākizglītībā, pašmācībā. 

Darba iespējas 
Nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī. 

Vadītāji: likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji; 

Speciālisti: komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti, konferenču un pasākumu organizatori. 

Vecākie speciālisti: izglītības jomas vecākie speciālisti, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti.

Īsā forma (50 KP): Pilna laika klātiene (PLK) - 1,3 gadi; nepilna laika klātiene (NLK) - 1,8 gadi. Garā forma (80 KP): Pilna laika klātiene (PLK)- 2 gadi; nepilna laika klātiene (NLK) - 2,5 gadi.   Studiju organizācija: PLK - darba dienu pēcpusdienās, pēc konkrētās dienas nodarbību plānojuma. NLK - piektdienās (pēcpusdienās) un sestdienās pēc konkrētās dienas nodarbību plānojuma.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2400 EUR/gadā, NLK – 1800 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā un NLK 3800 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika kātienes studijām latviešu valodā - moduļos: Skolotājs mentors - 5 budžeta vietas, Dažādība un iekļaušanās izglītībā - 5 budžeta vietas, Izglītības vadība - 5 budžeta vietas, Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā - 5 budžeta vietas, Pedagoģija - 5 budžeta vietas.
Izglītības zinātņu maģistra grāds

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

  • iepriekšējā izglītība (moduļos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Skolotājs mentors”, 50 KP, 2,5 semestru studijām pilna laika klātienē un 3,5 semestru studijām nepilna laika klātienē): pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
  • iepriekšējā izglītība (moduļos “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”, 50 KP, 2,5 semestru studijām pilna laika klātienē un 3,5 semestru studijām nepilna laika klātienē): 1) pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jebkurā citā nozarē ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā un darba pieredze vai apgūti kursi (vismaz 2 KP apjomā) attiecīgajā izglītības jomā vai zinātnes nozarē;
  • iepriekšējā izglītība (modulī “Pedagoģija”, 80 KP, 4 semestru studijām pilna laika klātienē un 5 semestru studijām nepilna laika klātienē): bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska argumentēta eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā modulī saistībā ar iespējamo maģistra darba tēmu  (ne vairāk kā 500 vārdi). Minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300;

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2023./2024. akadēmiskā gada LU profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” vai “Sākumizglītības skolotājs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9.

Piezīme: piesakoties studijām angļu valodas grupā modeļos "Skolotājs mentors" un "Izglītības vadība" papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS 

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, piedalīties LU Doktarantūras skolās.

Papildu informācija par moduļiem:

Skolotājs mentors

Dažādība un iekļaušanās izglītībā

Izglītības vadība

Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā

Modulis Pedagoģija

1.Rakstiska brīvā eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā programmas modulī, specializācijā, saturisks pieteikums maģistra darba tematam (300-500 vārdi).

Vērtēšanas kritēriji:
a) esejas saturs (izvēlētās tematikas aktualitāte, atbilstība maģistra darbam, konkrēts, pārliecinošs, radošs, saprotams) – (1x400);
b) viedoklis (skaidrs, konsekvents) – (1x200);
c) esejas izkārtojums (loģisks, saskaņots, piemērots mērķim, virzīts uz secinājumiem), stils un leksika – (1x100).

2.Pārrunas par līdzšinējo reflektanta pieredzi (pedagoģiskā, līderības un zinātniskā) un iespējamo pētāmo problēmu, aktualitāti un pamatojumu teorijā un praksē.

Vērtēšanas kritēriji:
a) prasme komunicēt, atbildot uz jautājumiem, lietot atbilstīgu terminoloģiju (1x100);
b) prasme īsi pateikt galveno domu un atbildēt uz jautājumiem angļu valodā (1x100);
c) prasme raksturot savas līderības prasmes, apzināti reflektējot par savu līdzšinējo pieredzi (1x100).

Kopējais maksimālais punktu skaits: 1000
Minimālais punktu skaits, lai uzņemtu programmā: 300