Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - maģistra studiju programma

Starpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmu “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” veido piecas apakšprogrammas:

 • Ģermānistika
  Apakšprogramma sagatavo akadēmiski kvalificētus ģermānistikas speciālistus un sniedz izglītību, kas ļauj pievērsties zinātniski pētnieciskajai darbībai Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu ģermānistikas aktuālo jautājumu izpētē. Apakšprogramma izgaismo dažādus ģermānistikas aspektus kopējā humanitāro zinātņu kontekstā, bet starpkultūru skatījumā – Baltija-Vācija-Skandināvija – īpaša uzmanība ir pievērsta Baltijai svarīgo vēsturisko un mūsdienās aktuālo saikņu izzināšanai. Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv
   
 • Klasiskās studijas
  Latvijā unikālā Klasisko studiju apakšprogramma sniedz filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, piedāvā seno valodu (latīņu un sengrieķu), antīkās literatūras un kultūras, mitoloģijas, rētorikas un tekstveides jomas jautājumu izziņu, vienlaikus iepazīstot to ietekmi uz ideju un vērtību attīstību vēlāko laiku Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona kultūrainā. Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ilze Rūmniece, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv
   
 • Romānistika
  Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus romāņu – franču, spāņu, itāļu – valodu speciālistus maģistra līmenī, līdz ar akadēmisko izglītību romānistikas jomā sniedzot profesionālo ievirzi kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā. Zināšanas un prasmes romānistikas jomā apvienotas ar starpdisciplināru vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, politikas u. tml. jautājumu izziņu. Apakšprogrammas vadītāja – prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv
   
 • Rusistika un slāvistika
  Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu un slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā. Apakšprogramma ir orientēta uz reģionālajām un starpkultūru studijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta krievu valodas un literatūras funkcionēšanai plašā sociālkultūras kontekstā, slāvu valodu un literatūras raksturojumam teorētiskā līmenī, kā arī slāvu valodu un literatūras kontaktiem ar latviešu valodu, literatūru un kultūru. Apakšprogrammas vadītāja – asoc. prof. Nataļja Šroma natalja.sroma@lu.lv
   
 • Baltijas jūras reģiona studijas (2024./2025. ak. gadā uzņemšana apakšprogrammā nenotiek)
  Apakšprogramma sagatavo kvalificētus analītiķus ar kompetenci Baltijas jūras reģionā, ekspertus ar vispusīgu izpratni par kultūras, vides un sabiedrības procesiem, to universālām un lokālām izpausmēm, speciālām zināšanām par reģiona svarīgākajiem kultūras un sabiedrības fenomeniem un to digitālajiem resursiem, kā arī to attīstību ilgtspējas kontekstā, pētniekus, kuri veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Apakšprogrammas vadītājs – prof. Valdis Muktupāvels, e-pasts: valdis.muktupavels@lu.lv.
 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Gita Bērziņa

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogrammā “Ģermānistika”:
Vāciskās kultūrvides reģionālie un transnacionālie aspekti; Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistikā; Mediji, komunikācija un kultūras mediālie procesi ģermānistikā; Mūsdienu literatūras teorijas attīstības tendences; Vārds diahronijā un leksikogrāfijas vēsture; Valoda un reģionalitāte; Lingvistiskā pragmatika; Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti; Starpkultūru komunikācija ekonomikā un lietišķo tekstu translatoloģiskie aspekti; Literāro tekstu tulkošana u.c.
Studiju valoda – vācu un latviešu vai angļu.

Apakšprogramma “Klasiskās studijas”:
Antīkā kultūrmantojuma izpēte: starpnozaru aspekts; Antīkā mitoloģija literatūrā un mākslā; Eiropas literatūras dzejas un drāmas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Eiropas literatūras prozas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Klasisko valodu vēsture; Rētorika un publiskā runa: klasiskais mantojums; Antīkā kultūrmantojuma recepcija Baltijā; Humānistu teksti Baltijā; Grieķu/latīņu tekstu tulkošanas un atdzejas praktikums; Digitālā vide klasiskajām studijām u.c.
Studiju valoda: latviešu.

Apakšprogrammā “Romānistika”:
Starpkultūru komunikācija; Nacionālā specifika un aktuālas tendences romāņu valodu telpas literatūrā; Mutvārdu runa romāņu valodās: teorētiskās pieejas un lingvistiskā analīze; Tulkojumzinātne romāņu valodu kontekstā; Romāņu valodu apguve: pieejas un inovācijas; Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze; Franču kultūras semiotika: kino un teātris; Franču valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valoda un diplomātija; Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā; Mūsdienu Spānijas kultūra un sabiedrība; Spāņu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valodu kontakti un valodu politika Spānijā; Sabiedrība un diskursa daudzveidība mūsdienu Itālijā; Itāļu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Lingvistiskā daudzveidība un variācijas mūsdienu Itālijā; Valodu kontakti un valodu politika Itālijā u.c.
Studiju valoda: franču, spāņu vai itāļu (pēc studējošo izvēles) un latviešu vai angļu.

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika”:
Mūsdienu krievu literatūra un kultūra; XX-XXI gs. krievu literatūras teorijas un vēstures aktuālās problēmas; Mūsdienu slāvu folkloras problēmas; Literatūra slāvu valstīs un postkoloniālās studijas; Krievu valoda teorētiskajā un lietišķajā aspektā; Krievu un latviešu valodu kontaktu vēsture un teorija; Mūsdienu slāvu valodu teorētiskā gramatika; Krievu un slāvu valodu etnopsiholingvistika un politiskā lingvistika; Krievu un slāvu literatūra Baltijas reģionā; Slāvu literatūra tulkojumos; Baltijas reģiona krievu kultūra 20. – 21. gs. sākumā; Etnokultūru stereotipi slāvu valodās, literatūrā un folklorā u.c.
Studiju valoda: krievu un latviešu vai angļu.

Apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas” (2024./2025. ak. gadā uzņemšana apakšprogrammā nenotiek):
Reģionālās un lokālās kultūras Baltijā; Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti; Baltijas jūras reģiona tautu literatūra; Mūzika un audiovizuālie mediji Baltijas jūras reģionā; Valodas politika Baltijas jūras reģiona valstīs; Valodu kontakti Baltijas jūras reģionā; Digitālie valodas un kultūras resursi; Somugristikas aktuālās problēmas; Baltijas jūras reģiona iedzīvotāji un attīstība; Ilgtspējīga izglītības kultūrvide u.c.
Studiju valoda – angļu, latviešu.

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.

Pilna laika klātiene (PLK) – 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3700 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī budžeta vietas: Ģermānistika (latv. val.) - 5, Ģermānistika (angļu val.) - 5; Klasiskās studijas – 10; Romānistika (latv. val.) – 5, Romānistika (angļu val.) - 5; Rusistika un slāvistika (latv. val.) – 5, Rusistika un slāvistika (angļu val.) - 5.
Humanitāro zinātņu maģistra grāds valodu studijās

Ģermānistika (studiju valoda: latviešu, vācu)

Ģermānistika (studiju valoda: angļu, vācu)

Romānistika (studiju valoda: latviešu, itāļu/franču/spāņu)

Romānistika (studiju valoda: angļu, itāļu/franču/spāņu)

Klasiskās studijas (studiju valoda: latviešu)

Rusistika un slāvistika (studiju valoda: latviešu, krievu)

Rusistika un slāvistika (studiju valoda: angļu, krievu)

Kontaktinformācija - studiju programmas metodiķes

Sandra Tanne (apakšprogrammās “Ģermānistika”, “Romānistika”, “Klasiskās studijas”), tālr. 6703 4919, e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Jeļena Sevastjanova (apakšprogrammā “Rusistika un slāvistika”), tālr. 6703 4924, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv