Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule par tēmu Romāņu valodu un kultūru studijas: izvēles motivācija un pētnieciskās intereses franču/spāņu/itāļu valodā (pēc izvēles) (2000 – 3000 rakstzīmes bez atstarpēm);

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule par tēmu Romāņu valodu un kultūru studijas: izvēles motivācija un pētnieciskās intereses franču/spāņu/itāļu valodā (pēc izvēles) (2000 – 3000 rakstzīmes bez atstarpēm);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Piezīme: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās/radošās pieredzes apstiprinājumam.

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā:

Studiju valoda: latviešu un franču; itāļu; spāņu;

Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)). Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU HZF Romānistikas nodaļas Itālistikas, Ibēristikas vai Franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā;

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu angļu valodā:

Studiju valoda: angļu un franču; itāļu; spāņu;

Īpaši nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem – personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)). Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU HZF Romānistikas nodaļas Itālistikas, Ibēristikas vai Franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā; angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība