Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Piezīme: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās/radošās pieredzes apstiprinājumam.

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā:

Studiju valoda: latviešu un vācu;

Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta vācu valodā, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā));

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu angļu valodā:

Studiju valoda: angļu un vācu;

Īpaši nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem – personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta vācu valodā, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)); angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama vācu un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība