Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule** krievu valodā (2000 - 2500 rakstzīmes bez atstarpēm);

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule** krievu valodā (2000 - 2500 rakstzīmes bez atstarpēm);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Piezīme: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās/radošās pieredzes apstiprinājumam.

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā:

Studiju valoda: latviešu un krievu;

Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta krievu valodā, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda;

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu angļu valodā:

Studiju valoda: angļu un krievu;

Īpaši nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem – personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta krievu valodā, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda; angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama krievu un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

**motivācijas vēstulē jāietver:

  • konkrētās maģistrantūras apakšprogrammas izvēles argumentācija;
  • ziņas par reflektanta profesionālās sagatavotības vai profesionālās darbības pieredzi, kas var būt noderīga, studējot izvēlētajā maģistrantūras programmā (norādot studiju vai darba vietu, studiju vai darba periodu, profesionālās darbības raksturu, profesionālos sasniegumus u.tml.);
  • ziņas, kas apliecina nepieciešamību iegūt zināšanas vai prasmes, kuras iespējams iegūt studiju laikā izvēlētajā maģistrantūras programmā;
  • ziņas par iegūto zināšanu un prasmju īstenošanas perspektīvām nākotnes profesionālajā darbībā.