Projekta nosaukums latviski: Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

Projekta nosaukums angliski: Fit and feasibility trial of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (for 5 to 15 years-old students)

Projekta numurs: lzp-2020/2-0277

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs). Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Projekta iesaistīti 4 eksperti (divas maģistrantes un divas doktorantes), trīs vecākie eksperti (LU docenti un profesori) un trīs vadošie pētnieki. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji no visas Latvijas tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē. 

Balstoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, kas tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, digitālās mācību programmas saturs un pasniegšanas metodes tiks pilnveidotas, lai uzlabotu programmas īstenošanas kvalitāti. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs digitālajā vidē, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.  

Līdz 2021.gada janvāra vidum 350 skolotāji no 96 skolām visā Latvijā brīvprātīgi pieteicās programmas pilotēšanai, kura no 2021.gada februāra līdz aprīlim paredz izmēģināt 118 stundu plānus, prezentācijas un darba lapas. Skolotājus atbalsta projekta darbinieki kā mentori un februāra sākumā viņiem tika nolasītas lekcijas par tikumisko audzināšanu, kurās piedalījās vairāk par 200 skolotājiem.  

Paralēli notiek programmas konceptuālās piemērotības izpēte Skola2030 kontekstā. Pētījuma ieceres un rezultāti tiks prezentēti LU 79. starptautiskajā konferencē 12. februārī, kā arī citās starptautiskajās konferencēs 2021. gada otrajā pusē.

Informācija par projektu ievietota vairākās ARETE Research tīmekļvietnes lapās:

Sabiedrības informēšana notikusi arī projekta vadītāja intervijā TV3 raidījumā “900 minūtes” janvāra beigās

Janvāris

Skolotāju atsaucība programmas ‘E-TAP’ pilotēšanai bijusi ļoti liela: līdz 20. janvārim saņemti vairāk par 350 skolotāji pieteikumiem (projekta vadītāju optimistiskais scenārijs paredzēja ap 80-100 skolotājiem). Pētnieku grupa (2 maģistrantes, 2 doktorantes, 3 vadošie pētnieki un 3 eksperti) ļoti gandarīta un šobrīd strādā pie pilotēšanas praktiskiem aspektiem: mentoru piešķiršana, sazināšana ar skolotājiem, materiālu sagatavošana pilotēšanai.

Šajā mēnesī arī 13. janvārī no rīta projekta vadītājs vadošais pētnieks Manuels Fernandezs uzstājās populārā ziņu raidījuma “900 sekundes" (LTV3) ar interviju par projekta tēmu un aktualitāti.

Februāris

Pilotēšana uzsākusies 1. februārī straujiem tempiem. Katram skolotājam aizsūtīta personīga vēstule no viņam piešķirtā mentora ar pilotēšanas norādījumiem un materiāliem. Katru dienu tika saņemtas starp 10 un 15 atgriezeniskās saites anketas, ko skolotāji aizpilda pēc katra nodarbības plāna izmēģināšanas. Tas skaits ir ļoti augsts, ņemot vērā apstākļus, kuros skolotājiem jāstrādā šobrīd COVID ierobežojumu dēļ.

Skolotāju atbalstīšanai projekta ietvaros 2. un 3. februārī notikušas divas ievada lekcijas par tikumisko audzināšanu, kurās piedalījās kopā apmērām 230 skolotāji.

Februāra vidu notikusi arī maģistrantu Lindas Kovaļevskas un Betātes Balandīnas un projekta vadītāja Manuela Fernandeza virtuāla uzstāšanās ar referātu “Virtue education programme “e-TAP”: fit and innovativeness in the context of preschool and primary school education in Latvia” Latvijas Universitātes 79. starptautiski zinātniskās konferences sekcijā « Traditions and innovations in preschool and primary education work ». ,bet tiešsaistes kopsavilkums apskatāms LU Akadēmiskā apgāda tīmekļvietnē

Marts

20. martā notikusi projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar referātu “Tikumiskās audzināšanas aktualitāte izglītībā. Tikumiskās audzināšanas programma” Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta rīkotajā konferencē “Garīgais impulss 9”.  

LU lektors Dr. Andrejs Mūrnieks, kas iesaistīts e-TAP projektā, piedāvā divas tiešsaistes lekcijas šajos datumos pamatskolas (5. – 9. klašu) skolotājiem : Otrdien 30. martā plkst. 15.30 – 17.00: “Kas ir eksistenciālie jautājumi? Kas programmē cilvēka uzvedību?”, un trešdien 14. aprīlī plkst. 15.30 – 17.00: “Eiropas kultūra saknes”. Pieteikšanās – manuels.fernandezs@lu.lv

Martā tika iesaistītas uz laiku divas jaunas maģistratūras studentes kā brīvprātīgas praktikantes.

Aprīlis

Kad vēl pilotēšana nav pilnībā noslēgusies, tika jau saņemtas pāri par 900 atgriezeniskās saites anketas par nodarbību plāniem un vairāk par 300 anketas par tēmām un programmu kopumā. Nākamais solis būs šo bagātīgo materiālu analīze, lai papildinātu ‘e-TAP’ programmu.

Abas Dr. Andreja Mūrnieka lekcijas par eksistenciālajiem jautājumiem un kultūras problemātiku tika plaši apmeklētas, kopā piedaloties ap 60 skolotājiem un projekta darbiniekiem un brīvprātīgiem.

Projekta popularizēšanai šodien pat paredzēta projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar plakātu “Tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP” Latvijas universitātes organizētajā pasākumā “Zinātnieku Nakts 2021”.  

Aprīļa beigās notikusi arī radio intervija ar projekta vadītāju LR1 raidījumā “Globālais Latvietis”, kurā tika skata arī projekta tematika.

Maijs

Šajā mēnesī izdots konferenču rakstu krājums, kurā iekļauts projekta darbinieku sagatavots raksts: “Fernández González, M. J., Elksne, G., & Sidorova, A. ‘e-TAP’ curriculum for virtue education: a fit analysis to the ‘Skola-2030’ curriculum.  Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education” Volume II, May 28th – 29th, 2021 (pp. 214-223). Tiešsaistes kopsavilkums pieejams šeit.    

Trīs raksta autori virtuāli uzstājās arī ar referātu 28 maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Jūnijs

Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācijā no februāra līdz aprīlim brīvprātīgi piedalījās 261 skolotājs no 79 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos. 78 no viņiem strādā pirmsskolā, 60 – 1.–3. klasē, 75 – 4. –6. klasē un 63 – 7.–9. klasē. Kopā tika saņemtas 1035 anketas: 359 par pirmsskolas metodiskajiem atbalsta materiāliem, 287 par 1.–3. klasi, 371 par 4.–6 klasi un 288 par 7.–9. klasi. Projekta sākotnējie rezultāti tika apspriesti ar dalībniekiem jūnija sākumā četrās fokusa grupu diskusijās pa vecumposmiem, kurās piedalījās kopā 14 skolotāji un 9 projekta darbinieki.

Jūlijs

Jūlija sākumā notikusi fokusa grupa diskusija ar 10 pārstāvjiem no galvenajām politikas veidošanas institūcijām (Izglītības ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, Skola2030 projekts).

12. jūlija notikusi arī projekta vadītāja virtuāla uzstāšanās ar referātu “After MacIntyre: towards a personalist virtue ethic proposal to business and leadership” starptautiskajā konferencē “21st International Symposium on Ethics, Business and Society “The Future of Work. Promoting Dignity and Human Flourishing”, ko organizēja IESE Business school (IESE Business School).  

Augusts

Vasarā projekta darbinieki aktīvi strādāja, lai pēc iespējas labāk integrētu saņemtos skolotāju ieteikumus programmas ‘e-TAP’ jaunajā variantā. Tiek pārstrādāti visi 118 nodarbību plāni, prezentācijas un atbalsta materiāli.

Pateicoties projekta praktikantes Patrīcijai Marijai Keišai, projekta tematika popularizēšanas nolūkos projekta vadītājs piedalījās 21. augustā pasākumā “Sokrātiska saruna - Kā mācīt cieņu?" sarunu festivālā “LAMPA” Cesīs.

Septembris

Šajā mēnesī projekta rezultāti popularizēti divas konferencēs: Viena virtuālā uzstāšanās ar referātu “Fit and Feasibility Trial of an Online Curriculum for Virtue Education for 5 to 15 Years-Old Students in Latvia: National and International Perspectives” notikusi ECER 2021 starptautiskās konferences “Education and civil society ietvaros (Dženovā, tiešsaistē) .

Otrais pasākums bijis projekta vadītāja uzstāšanās ar referātu “Pētījums par tikumisko audzināšanu: skolotāju veiksmes stāsts Covid-19 apstākļos” 24. septembrī Latvijas universitātes Jauno tehnoloģiju & inovāciju zināšanu dienas 2021 “Zināšanu agorā”. Atskaite par šo uzstāšanos pieejama LU tīmekļvietnē, un saite uz video YouTube kanālā.

Oktobris

Noslēdzoties tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ pilnveides posms, projekta darbinieki aktīvi darbojās ar programmas prezentāciju izglītības iestādēs, satiekoties ar vairāk par 250 pedagogu. Pagājušajā mēnesī prezentācijas notikušas klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Varakļānu bērnudārzā "Sprīdītis", Aglonas vidusskolā un L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā. Šajā mēnesī prezentācijas bija tiešsaistē Aizkraukles novada vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Mārupes Valsts Ģimnāzijā, Mārupes pamatskolā un  Rēzeknes bērnudārzā "Varavīksne".

22. oktobrī sadarbībā ar kolēģiem no Anglijas referāts “Transcendental anthropology, a proposal for complementing personalist virtue ethics. Implications for professional ethics in communication” tika prezentēts starptautiskajā konferencē “The 28th annual International Vincentian Business Ethics Conference”, ko organizēja Čikāgas DePaul Universitāte (sk. https://www.ivbec.com/). Savukārt 26. oktobrī referāts “Tikumiskā audzināšana skolā: «e-TAP» programmas skolotāju veiksmes stāsts COVID-19 apstākļos” tika prezentēts Latvijas Zinātnes padomes rīkotajā konferencē “Izglītība, veselība, tiesiskums, iekļaušana, drošība  -  dzīves kvalitāte un labklājība ikvienam?”.

Novembris

Šajā mēnesī tika sagatavota programmas ‘e-TAP’ drukas versija un notiek sagatavošana to aizsūtīšanai aktīvākajām skolām. Materiāls sastāvs no četrām 250 lpp. biezām grāmatiņām – viena katrai vecumposmam, kurās iekļauti metodiskie norādījumi skolotājiem un visi nodarbību plāni, kā arī prezentāciju un atbalsta materiālu izdrukas. 

Šajā mēnesī publicēti divi zinātniski raksti par projekta rezultātiem: Fernández González, M. J., Balandīna, B., & Kovaļevska, L.  Virtue education programme e-TAP: innovativeness and thematic fit in the context of preschool and primary education in Latvia In: L. Daniela (2021), Human, technologies and quality of education - 2021. Proceedings of scientific papers pp. 530-544 un Akrivou, K., & Fernández González, M. J.  Beyond personalist virtue ethics: transcendental anthropology and its implications for interpersonal communication Frontiers in Communication vol. 6, pp. 1-12.

Notikušas arī trīs uzstāšanās ar referātiem: “Moral education online: Teachers’ Voices During the Transfer and Implementation of a Character Education Curriculum” biedrības “Association for Character education (ACE)” gadskārtējā konferencē Ameršemā (Anglijā); “Fit and feasibility study of a virtue education curriculum for 5 to 15 years-old students in Latvia” biedrības “Association for Moral Education” 47.  gadskārtējā konferencē; un “Brīvs un principiāls – 21. gadsimta jauniešu vērtības zinātniskā skatījumā” Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā konferencē “Jaunatnes forums - “Zinātne mums apkārt 360o” (Tiešsaistes ieraksts (2:47:40 – 3:02:00).

Notikusi arī programmas prezentācija Jēkabpils 2. vidusskolā, kurā piedalījās vairāk par 40 skolotāju.

Decembris

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: Insights from research on a moral education curriculum in Latvia” žurnālā The Curriculum Journal (BERA).

Programmas prezentācija notikusi arī Brīvā Māras skolā un Rugāju novada vidusskolā.

Programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvāti arī jaunie rīki programmas pilnvērtīgai izmantošanai: Meklēšanas aplikācija “e-Tikumiem” - brīvpieejas aplikāciju, kas dod iespēju viegli atrast tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursus latviešu valodā. Saistītā datu bāze iekļautas 128 vienības. Aplikācija pieejama šajā saitē https://etikumiem.github.io/ ; Programmas ‘e-TAP’ mājas lapas izmantošanas video pamācība (8 minūtes): kā pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvātos nodarbību plānus, prezentācijas un citus resursus skolotājiem; un programmas “e-TAP” tematisko atbilstību saraksts ar Skola2030 mācību programmu. Atbilstību saraksts visu mācību jomu un priekšmetu skolotajiem, kur apkopotas vairāk par 400 atbilstības. Dokuments strukturēts pa mācību jomām, klasēm un mācību priekšmetiem.

Kopā tapušas 9 publikācijas: 2 publikācijas indeksētos konferenču rakstu krājumos, 3 publikācijas zinātniskajos žurnālos (1 publicēta, 1 akceptēta, 1 iesniegta), 4 kopsavilkumi tiešsaistē.

Kopā tika apmeklētas 13 konferences: 11 zinātniskās konferences (6 Latvija un 5 ārzemēs, 2 klātienē un 9 tiešsaistē) un 2 populārzinātniskās konferences (Latvija).

Citi rezultāti: 1 morālās audzināšanas tiešsaistes resursu datu bāze, 1 resursu meklēšanas aplikācija, un 1 atjaunināta pilna tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP’

Komunikācijas pasākumi plašsaziņas līdzekļos: 26 aktivitātes ar tiešu atsauci uz projekta finansētāju un numuru (2 pastāvīga vispārīga informācija, 13 bloga ieraksti, 3 raksti LU tīmekļa vietnē, 7 ziņas projekta tīmekļa vietnē, 1 informācija pasākuma tīmekļa vietnē). Un 10 pasākumi sabiedrības informēšanai par projekta tēmu (bez reģistrētas atsauces uz finansētāju un projekta numuru): 1 intervija televīzijā, 1 intervija radio, 3 ieraksti Facebook, 1 ieraksts YouTube, 3 informācija dažādās skolu tīmekļa vietnēs, 1 raksts sabiedriskās apspriešanas festivāla tīmekļa vietnē.

Informēšana izglītības jomas pārstāvjiem - vizītes skolās - 13 pasākumi, 281 skolotājs; programmas ‘e-TAP’ indeksēšana mācību resursu krātuvēs - Skola2030 “Mape” (https://mape.skola2030.lv) un LU PPMF “DigiKlase” (https://digiklase.lv/); drukāti materiāli un vēstules visām projektā iesaistītajām skolām (79); regulāra e-pasta sūtīšana projekta skolotājiem (261).