Diskusija ar 4.–6. klases skolotājiem.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā tiek īstenots Latvijas Zinātņu padomes finansētais pētījums "Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte skolēnu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumam)". Projekta pirmajā posmā tika organizēta programmas „e-TAP” aprobācija Latvijas skolās no 2021. gada pavasarī.

Aprobācijā brīvprātīgi piedalījās 261 skolotājs no 96 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos. 78 no viņiem strādā pirmsskolā, 60 – 1.–3. klasē, 75 – 4. –6. klasē un 63 – 7.–9. klasē. Katrs skolotājs no 2021. gada februāra līdz aprīlim izmēģināja savā klasē vienu vai vairākus 118 stundu plānus, kas tika piedāvāti aprobācijai. Pirmsskolā aprobācija notika klātienē, bet vecākajās klasēs – attālināti. Katram skolotājam tika piešķirts mentors, kurš atbalstīja skolotāju un komunicēja ar viņu visā aprobēšanas procesā. Dalībniekiem tika arī piedāvātas divas tiešsaistes lekcijas par tikumisko audzināšanu.

Pēc katras vadītās nodarbības vai tēmas skolotāji aizpildīja atgriezeniskās saites anketu, lai dalītos ar savu pieredzi un izteiktu savus ieteikumus programmas pilnveidošanai. Kopā tika saņemtas 1035 anketas: 359 par pirmsskolas metodiskajiem atbalsta materiāliem, 287 par 1.–3. klasi, 371 par 4.–6 klasi un 288 par 7.–9. klasi. Šī atgriezeniskā saite bija ļoti vērtīgs ieguldījums programmas pilnveidošanā. Maijā projekta pētnieki (četri maģistranti, divi doktoranti, trīs vadošie pētnieki) analizēja šos apjomīgos datus, kas ietvēra gan skalas, gan atvērtos jautājumus, izmantojot aktuālākās datu analīzes metodes un programmas (SPSS un NVivo). Projekta sākotnējie rezultāti tika arī apspriesti ar dalībniekiem jūnija sākumā četrās fokusa grupu diskusijās pa vecumposmiem, kurās piedalījās kopā 14 skolotāji un 9 projekta darbinieki.

Visi dalībnieki bija apmierināti (80%) vai drīzāk apmierināti (20%) ar dalību projektā. Kopumā 81% skolotāju pilnībā piekrīt un 18% drīzāk piekrīt tam, ka programma atbilst Latvijas izglītības sistēmā esošajām vērtībām un vajadzībām gan valsts un iestādes līmenī, gan arī skolēnu un skolotāju līmenī. Piedāvātās tēmas, to secība un didaktiskās metodes arī tika atzītas par aktuālām un efektīvām. Aprobācijai izvēlētās nodarbības visbiežāk saistījās ar draudzību, tikumiem un emocijām,  tiešsaistes vidi, konfliktu risināšanu un vecākajās klasēs – arī ar nākotnē nepieciešamiem tikumiem. Diskusijās un anketās skolotāji ierosināja iekļaut programmā jaunas tēmas, piemērām, mazākajās klasēs – cieņa savstarpējās attiecībās, rūpes par dabu un patriotiskums, bet vecākajās klasēs – konfliktu risināšana, atbildība, attiecības tiešsaistē un atkarības, īpaši no datoriem.

61.5% no skolotājiem pilnīgi piekrīt un 34.6% drīzāk piekrīt, ka stundu plāna aktivitātes bija saistošas skolēniem, atbalsta materiāli – noderīgi, aktivitāšu saturs un skaits nodarbībā ir optimāls un ka bija viegli strādāt pēc piedāvātā stundas plāna. Galvenās problēmas, ar kurām skolotāji sastapās, bija zināmas nepilnības metodisko atbalsta materiālu saturā un dizainā un atsevišķu materiālu zema atbilstība vecumposmam. Bieži tika arī minēta vajadzība palielināt latviešu valodas īpatsvaru, iekļaujot tajā vairāk videomateriālu latviešu valodā, tikumu piemērus no Latvijas vides, kā arī, it īpaši mazajās klasēs, piedāvāt vairāk praktisko aktivitāšu un izmantot vienkāršāku valodu.

Skolotāji anketās un fokusa grupu diskusijās dalījās ar labas prakses piemēriem un papildinājumiem, ko viņi izmantoja savās klasēs. Šis materiāls tiek mērķtiecīgi integrēts stundu plānu aprakstā, lai citi skolotāji varētu vēlāk izmantot šo vērtīgo pieredzi savās nodarbībās. Nākamais posms projektā ir programmas pilnveides ieceres apspriešana ar izglītības politikas veidotājiem, un tad projekta iespēju robežās stundu plānu pilnveidošana līdz rudenim, ņemot vērā saņemtos ieteikumus.

Šajā pirmajā projekta pusgadā tika arī izstrādātas divas zinātniskās publikācijas angļu valodā: “Virtue education programme e-TAP: innovativeness and thematic fit in the context of preschool and primary education in Latvia” un “e-TAP curriculum for virtue education: a fit analysis to the ‘Skola-2030’ curriculum”. Projekta pētnieki un eksperti uzstājušies ar referātu divas zinātniskajās konferencēs Rīgā un Rēzeknē.

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277.

Dalīties

Saistītais saturs

Dr. Manuels Fernandezs: tikumiskā audzināšana, lai ilgtermiņā dzīvotu vērtīgu dzīvi
27.10.2020.

Dr. Manuels Fernandezs: tikumiskā audzināšana, lai ilgtermiņā dzīvotu vērtīgu dzīvi