LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Dr. paed. Manuels Fernandezs. © Foto: Māris Greidāns

“Latvijas skolotāji ir neticami,” pozitīvo pārsteigumu un pateicību par skolotāju negaidīti lielo atsaucību kā nozīmīgu atziņu pēc tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” aprobācijas skolās Latvijas Universitātes (LU) Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas „Zināšanu agorā” pauž LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Dr. paed. Manuels Fernandezs.

Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” tapusi Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta ietvaros, turpinot aizsākto darbu šajā jomā jau pirms trīs gadiem ar pēcdoktorantūras projektu “Arete-school”, lai sekmētu tikumiskās audzināšanas iedzīvināšanu sabiedrības ikdienas dzīvē. Programma piedāvā inovatīvu pieeju -, strādājot ar to skolās, par tikumu netiek runāts tiešā veidā, proti, netiek teikts – tagad runāsim par godīgumu, atklātību vai par devīgumu, bet gan tikumības jēdziens tiek atklāts caur tēmām, jo kā uzsver pētnieks: “Tikums ir kaut kas tāds, kas tiek izmantots ikdienas dzīvē, situācijās, un tas padara arī šo programmu ļoti viegli izmantojamu tieši jauna satura reformu projektā, jo caur tēmām – draudzība, emocionālā veselība, ģimene, tiešsaistes, kiberterorizēšana utt. var runāt par tikumiem, kas caurvij mūsu dzīvi.”

Šajā gadā ar programmu “e-TAP” noticis pilnvērtīgs darbs – tā gan aprobēta skolās, gan analizēti un izpētīti aprobācijas rezultāti, notikušas fokusgrupu diskusijas, programma tikusi pilnveidota un no oktobra līdz decembrim notiek tās izplatīšana. Programmas “e-TAP” aprobācijā, kas ilga trīs mēnešus – no februāra līdz aprīlim –, iesaistījušās 96 skolas un 265 skolotāji, atsaucība bijusi pārsteidzoši liela – saņemtas 1300 atgriezeniskās saites, anketas ar programmu aktivitāšu vērtējumiem.

Populārākās nodarbību tēmas: draudzība un draugi, tikumi un emocijas, mācīšanās prasme un tikumi, veselība, rakstura stingrība u. c. Par nodarbību struktūru un aktivitātēm skolotāji gandrīz vienprātīgi atzinuši, ka apmierinājis gan aktivitāšu saturs un skaits, ka noderīgi bijuši atbalsta materiāli un bijis viegli strādāt pēc stundu plāna, kā arī ļoti būtiski – aktivitātes bija saistošas pašiem skolēniem.

Nozīmīgi, ka aprobācijā apstiprinājās programmas “e-TAP” atbilstība izglītības ekosistēmas līmeņiem – apstiprinājās tās aktualitāte Latvijas kontekstā, atbilstība izglītības iestādes vērtībām un kultūrai, skolotāju vērtībām, kā arī atbilstība skolēnu vecumposmiem.

Turklāt programma ir novatoriska, jo tā ir sistēmiska un tajā integrēti daudzi materiāli, kas līdz šim bija izkaisīti pa dažādiem projektiem, bet, pateicoties šai programmai, daudzi no tiem tiek integrēti vienkopus.

Aprobācija ietvērusi arī fokusgrupu diskusijas, kurās iesaistījušies gan skolotāji, gan izglītības politikas veidotāji – pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, eksperti no Skola2030, no Izglītības kvalitātes valsts dienesta un no Valsts Izglītības satura centra. Fokusgrupās ticis apspriests programmas saturs, vērtēti pirmie aprobācijas rezultāti un iegūti vērtīgi padomi programmas pilnveidei un izplatīšanai.

Ar tikumiskās audzināšanas programmu “e-TAP” Latvijas Zinātnes padomes projektā strādā spēcīga komanda – vadošie pētnieki, eksperti, skolotāji, doktoranti, maģistranti, veicot gan programmas pilotēšanas sagatavošanu un uzraudzību, atbalstot skolotājus ikdienā, gan tikumu un tēmu analīzi mācību materiālos, sagatavojot zinātniskas publikācijas, gan analizējot skolotāju atgriezenisko saiti un pielietojot to programmas pilnveidei, gan izplatot programmu visos Latvijas reģionos. Liela darba grupas uzmanība tika veltīta programmas pilnveidei – labam tulkojumam, programmas latviskošanai, piedāvājot labus Latvijas sabiedrības morālās uzvedības piemērus un videomateriālus latviešu valodā, aktivitāšu atbilstībai vecumposmiem u. tml. Ievērojams darbs tika veltīts arī zinātnisko publikāciju sagatavošanai, kā rezultātā jau divi zinātniskie raksti ir publicēti, un vēl citi ir sagatavošanas stadijā.

Un ne tikai pētījumam, bet sabiedrībai kopumā ir svarīgi, lai tikumu izcelšana stundu plānos darbojas ilgtermiņā, jo kā pētnieks M. Fernandezs rezumē: “Ja tikums ir prasme darīt labu un priecāties par to, tad tas ir jāpraktizē, jādara ikdienā,” gan stundu, gan ārpusstundu darbā.

Pētījums īstenots Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālā projekta "Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)" (01.12.2020-31.12.2021) ietvaros, projekta Nr. lzp-2020/2-0277.


23. un 24. septembrī LU norisinājās atklājumu un inovāciju pasākums “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena”, kur vienuviet satikās gan mundrākie pētnieku prāti, gan inovatīvāko ideju autori. Ievērojami liels LU pētnieku skaits piedalījās “Zināšanu agorā”, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām.

“Zināšanu agora” bija iespēja pētniekiem iepazīstināt un ieinteresēt plašāku sabiedrības loku ar nesen veiktu vai jau sāktu inovatīvu pētījumu tehnoloģiju, dažādu procesu un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā.

Šogad “Zināšanu agorā” izskanēja vairāk nekā 50 pētījumi, kas aktualizēja dažādas tēmas, izaicinājumus un inovatīvus risinājumus vairākās jomās.

Dalīties

Saistītais saturs

Inga Šīrante: Visu laiku jādomā soli uz priekšu
23.11.2021.

Inga Šīrante: Visu laiku jādomā soli uz priekšu

LU zinātnieki pēta medus individuālo DNS
13.11.2021.

LU zinātnieki pēta medus individuālo DNS

Rūdolfs Rubenis: LU karoga vēsture liek uzdot jautājumus
04.11.2021.

Rūdolfs Rubenis: LU karoga vēsture liek uzdot jautājumus

Imigrantu jaunās kopienas jeb jauni vaibsti pilsētas sejā – ko atklāj LU veikts pētījums?
02.11.2021.

Imigrantu jaunās kopienas jeb jauni vaibsti pilsētas sejā – ko atklāj LU veikts pētījums?

Signe Bāliņa: datu ezers un tā lietojumi medicīnas pētījumos veicinās progresu zinātnē
01.11.2021.

Signe Bāliņa: datu ezers un tā lietojumi medicīnas pētījumos veicinās progresu zinātnē

L. Hačatrjana: Skolēni ar augstākām pašvadības prasmēm retāk norāda uz grūtībām
29.10.2021.

L. Hačatrjana: Skolēni ar augstākām pašvadības prasmēm retāk norāda uz grūtībām

LU pētnieks Jurģis Šķilters: Visas mūsu maņas ir emocionāli piesātinātas
26.10.2021.

LU pētnieks Jurģis Šķilters: Visas mūsu maņas ir emocionāli piesātinātas