Ziņas

No 23. līdz 30. aprīlim Erasmus augstskolu mācībspēku un darbinieku mobilitātes programmas ietvaros Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) viesojas Veliko Tirnovas Kirila un Metodijas universitātes asociētā profesore Teodora Kaleinska (Teodora Kaleynska).

Doktorantūras skolas klausītājiem asoc. profesore nolasīja lekciju “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”, kurā analizēja politisko notikumu gaitu Bulgārijā.  Teodora Kaleinska runāja par sabiedrības demokratizācijas un eiropeizācijas procesu, pilsoniskās sabiedrības un valsts iestāžu attīstību, Bulgārijas ceļu uz pievienošanos galvenajām starptautiskajām organizācijām (EDSO, Eiropas Padome un ES).

Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki ar asoc.prof. T.Kaleinsku  apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. SZF ar Veliko Tirnovas Kirila un Metodijas universitāti ir noslēgts līgums par studējošo un akadēmiskā personāla savstarpēju mobilitāti un sadarbību.

Dalīties