Farmācija – maģistra studiju programma

Studiju programma ir veidota, lai topošie farmaceiti un farmācijas jomas speciālisti iegūtu zināšanas par zāļu farmaceitisko formu gatavošanu; zāļu ražošanu un kontroli; zāļu pārbaudēm zāļu testēšanas laboratorijā; drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu sagatavošanu, uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos; konsultāciju sniegšanu par zālēm un to lietošanu; un individuālu atbalstu pacientiem, kas izmanto pašārstēšanos.

Studiju laikā Jūs apgūsiet farmācijas likumdošanu, sociālo ekonomiku un menedžmentu, un sešu mēnešu praksē atvērta tipa vai slimnīcas aptiekā būs iespēja iegūt praktiskas iemaņas farmaceitiskajā aprūpē un zāļu gatavošanā.  Studiju process veicina labu komunikāciju prasmju attīstīšanu un ir vērsts uz darbu komandā, jo veselības aprūpē sadarbojas dažādu jomu speciālisti. Studiju laikā studējošie attīsta spēju plānot un veikt pētniecisko darbu farmācijas zinātnē; un ir spējīgi patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi farmācijas jomā.
 

Studenti iegūst zināšanas par:

  • zāļu farmaceitisko formu gatavošanu;
  • zāļu ražošanu un kontroli;
  • zāļu testēšanu zāļu testēšanas laboratorijā;
  • drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu sagatavošanu, testēšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;
  • konsultāciju sniegšanu par zālēm un to lietošanu;
  • aptieku pārvaldību un uzņēmējdarbības pamatiem.

Kursu sadalījums atbilstoši disciplīnām ir: ķīmija - 27%, farmācijas zinātnes - 35%, bioloģija/medicīna - 20%, sociālā farmācija un ekonomika -15,5% un farmācijas normatīvie akti, profesionālā ētika - 2,5% apmērā. Studiju noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs.

Iegūtais veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā apliecina, ka absolvents ir apguvis atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, par farmaceitisko tehnoloģiju un kontroli, zāļu lietošanu un par normatīvajiem aktiem farmācijas jomā un ir tiesīgs uzsākt farmaceita profesionālo darbību.

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 7000 EUR gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī- 5 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)