Pharmacy - master's study program

The aim of the study program is to prepare students for work in pharmaceutical companies and for continuing education in the doctoral study program. To provide students with appropriate theoretical knowledge and practical skills in the sub-fields of pharmaceutical science and related fields of science, as well as to prepare for independent research and successful development and defense of a master's thesis.

The graduate of the program will have acquired theoretical and practical knowledge about medicines and substances used in pharmaceutical manufacturing, knowledge in pharmaceutical technology, quality control and correct storage of medicines. The graduate will be able to provide advice on the use of medicines and know the law governing the pharmaceutical industry.
 

Studenti iegūst zināšanas par:

  • zāļu farmaceitisko formu gatavošanu;
  • zāļu ražošanu un kontroli;
  • zāļu testēšanu zāļu testēšanas laboratorijā;
  • drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu sagatavošanu, testēšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;
  • konsultāciju sniegšanu par zālēm un to lietošanu;
  • aptieku pārvaldību un uzņēmējdarbības pamatiem.

Kursu sadalījums atbilstoši disciplīnām ir: ķīmija - 27%, farmācijas zinātnes - 35%, bioloģija/medicīna - 20%, sociālā farmācija un ekonomika -15,5% un farmācijas normatīvie akti, profesionālā ētika - 2,5% apmērā. Studiju noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs.

Iegūtais veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā apliecina, ka absolvents ir apguvis atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, par farmaceitisko tehnoloģiju un kontroli, zāļu lietošanu un par normatīvajiem aktiem farmācijas jomā un ir tiesīgs uzsākt farmaceita profesionālo darbību.

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 7000 EUR gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 5 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)