Profesionālā maģistra studiju programmas „DARBA VIDES AIZSARDZĪBA UN EKSPERTĪZE” ir Latvijas Universitātes (LU) studiju virziena „IEKŠĒJĀ DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA” sastāvā. Studijas darba aizsardzības jomā LU ir neatņemama dabaszinātņu jomas daļa, jo Darba aizsardzibas speciālistam ir jāzina jaunākie sasniegumi zinātnē un tehnikā saistībā ar nodarbināto veselību un drošību darbā, jāprot izvērtēt Darba vides riski un kompetenti jāprot izstrādāt preventīvos un aizsardzības pasākumus, ņemot vērā Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi. Tāpēc, apgūstot šo studiju programmu, studenti būs spējīgi iekļauties mainīgajā darba tirgū un veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām. Mūsdienīgā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Studiju programmas saturs ir veidots atbilstoši Latvijas un pasaules aktualitātēm darba aizsardzībā.

Būs iespēja apgūt jaunākās zinātniskās atziņas darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, nodarbināto drošībā un veselības aizsardzībā, piedalīties diskusijās, pielietojot kritisko domāšanu, patstāvīgi strādāt ar zinātnisko un lietišķo literatūru, izmantojot Latvijas Universitātes bibliotēkas u.c. bibliotēku sniegtās iespējas, apgūsiet iemaņas veidot darba aizsardzības sistēmu organizācijās u.tml. Būs iespēja trīs prakšu laikā un, izstrādājot maģistra darbu, patstāvīgi veikt darba vides risku novērtēšanu un izstrādāt pamatotus un kompetentus preventīvos un aizsardzības pasākumus.

Studiju programmas beidzēji ir kvalificēti speciālisti, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām

Profesionālas maģistra studiju programmas “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” saturs ir veidots atbilstoši Latvijas un pasaules aktualitātēm darba aizsardzibā. Studiju procesā ir iesaistīti zinoši akadēmiskie mācībspēki, kā arī nozares eksperti un profesionāļi. Atsevišķu studiju kursu ietvaros tiek organizētas vieslekcijas un praktiskās nodarbības uzņēmumos, kurās var uzzināt vairāk par teorijas pielietošanu praksē, kas lieti noder studentiem ar jau iepriekšēju pieredzi darba aizsardzībā. Studējošajiem, kuriem nav bijusi līdzšinēja pieredze darba aizsardzībā, tiek dota iespēja apgūt praktiskas zināšanas dažādos Latvijas uzņēmumos mācību prakses laikā. Programmas pasniedzēji un fakultātes personāls ir atsaucīgi, pretimnākoši un saprotoši. Šī ir profesionāla studiju programma, kuru veiksmīgi var apvienot ar darbu, jo lekcijas notiek piektdienu vakaros un sestdienās, kas, manuprāt, ir svarīgs priekšnosacījums daudziem studēt gribētājiem.

Renārs Čapla, Eur.Erg., Mg. darba aizsardzībā

SIA ALPA.C

ISO konsultācijas un kompetentā institūcija darba aizsardzībā


  

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” ir īstā vieta, kur iegūt vai pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, strādājot darba aizsardzības speciālista amatā.

Būtisku nozīmi studiju kvalitātei piešķir programmas pasniedzēji, kuri ir jomas profesionāļi, tādēļ brīžiem smagnējo teoriju spēj padarīt viegli uztveramu un saprotamu caur praktiskiem un reālajā darba vidē izmantojamiem piemēriem. Studiju procesu interesantāku padara praktiskās nodarbības uzņēmumos, kas ir lieliska iespēja lekciju laikā apgūto sasaistīt ar reālo darba vidi. Moderns aprīkojums, patīkamas un mājīgas telpas rada vēlmi studijās atgriezties. Tāpat studijas kopā ar citiem darba aizsardzības jomas interesentiem ir lieliska iespēja satikt domubiedrus, ar kuriem arī pēc absolvēšanas dalīties pieredzē, lūgt padomu vai veidot kopīgus projektus.

Profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” absolvente/

AS “Cēsu alus” darba aizsardzības un vides speciāliste

Linda Akmentiņa

2-gadu pilna laika studijas. 1-gadu pilna laika studijas personām ar 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un kuriem ir piešķirta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija „Darba aizsardzības vecākais speciālists”  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2070 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 17 budžeta vietas 2-gadu studijām
profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā un profesionālā kvalifikācija „Darba aizsardzības vecākais speciālists”, 1-gadu pilna laika studiju personām tiek piešķirts tikai profesionālā maģistra grāds Darba aizsardzībā

Pilna laika klātiene - 1 gads

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju "Darba aizsardzības vecākais speciālists".

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Pilna laika klātiene - 2 gadi

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi darba aizsardzībā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 200