Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Studiju programma ir akreditēta 3. augustā 2022. gadā.

Studiju programmas mērķis – nodrošināt vietējā un starptautiskā līmenī konkurētspējīgas profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.

Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties kādu no šiem moduļiem.

Studiju grupu komplektēšana moduļos un studiju grafiks

     

Studiju programmas direktore

Moduļu izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts

Apgūstot kādu no apakšprogrammām Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Sociālo zinību un vēstures skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

Studējot moduļos 

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs,
 • Matemātikas skolotājs,
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs,
 • Angļu valodas skolotājs un Vācu valodas skolotājs,
 • Angļu valodas skolotājs un Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs,
 • Angļu valodas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs,
 • Angļu valodas skolotājs un Matemātikas skolotājs,
 • Datorikas skolotājs un Angļu valodas skolotājs,
 • Datorikas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs,
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Datorikas skolotājs,
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Angļu valodas skolotājs,
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Sociālo zinību skolotājs,
 • Fizikas skolotājs un Matemātikas skolotājs,
 • Bioloģijas skolotājs un Matemātikas skolotājs,
 • Bioloģijas skolotājs, Dabaszinību un ķīmijas skolotājs,
 • Bioloģijas skolotājs, Dabaszinību un Ģeogrāfijas skolotājs,
 • Bioloģijas skolotājs, Dabaszinību un Fizikas skolotājs,
 • Ķīmijas skolotājs un Matemātikas skolotājs,
 • Ķīmijas skolotājs un Bioloģijas skolotājs,
 • Ķīmijas skolotājs, Dabaszinību un Fizikas skolotājs,
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Bioloģijas skolotājs,
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs,
 • Vācu valodas skolotājs un Angļu valodas skolotājs,

treknrakstā rakstīto moduli (pirmo) absolventi būs kompetenti mācīt vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un otrajā modulī apgūto saturu absolventi būs kompetenti mācīt pamatizglītības līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam vai vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

 

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. 

Ir iespēja atgriezties, lai turpinātu studijas cita mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei vai mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei augstākajā līmenī.

Darba iespējas

Tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā un atbilstīgi iegūtajai kompetencei mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā vai vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u.c. 

Pilna laika klātiene (PLK) - 8 semestri (4 gadi), 160 KP Nepilna laika klātiene (NLK) - 9 semestri (4,5 gadi), 160 KP  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2300 EUR/gadā, NLK – 2000 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3000 EUR/ gadā un NLK 2600 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī skatīt www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/skolotajs/vietu-skaits/
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, kvalifikācija Skolotājs

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
Iestājpārbaudījums. Par tā norisi 2024. gada uzņemšanā, skatīt šeit
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

 • gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā,
 • gada atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā,
 • gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā),
 • gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos,
 • iestājpārbaudījums. Par tā norisi 2024. gada uzņemšanā, skatīt šeit
 • izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**

**Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmeti, kuros gada atzīmei jābūt ne zemākai par 7, ir šādi:

 • Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā, gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī
 • Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
 • Datorikas skolotājs – gada atzīme datorikā (vai informātikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā)
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme dizainā un tehnoloģijās (vai mājsaimniecībā, vai vizuālajā mākslā, vai informātikā, vai datorikā, vai digitālajā dizainā)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs – vidējā gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
 • Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē (vai vēsturē, vai sociālajās zinātnēs, vai vēsturē un sociālajās zinātnēs)
 • Vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā, gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Iestājpārbaudījuma apraksts 

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

 • Iestājpārbaudījuma 1. daļa, rakstiski 45 minūtes, vietnē edu.lu.lv – skolotāja profesijas izvēles pamatojums, 600 punktu
 • Iestājpārbaudījuma 2. daļa, mutiski 15 minūtes pēc noteikta grafika, pārrunu veidā – skolotāja profesijas izvēles pamatojums, 400 punktu

Minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā studiju uzsākšanai ir iegūti 500 punkti.

Uz iestājpārbaudījumu ieteicams sagatavot apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu konferencēs NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Skolotājs" 2024. gadā notiks tiešsaistē 24. jūlijā. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā – rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā – mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās. Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

Pilna laika klātienē (PLK): pirmdiena – piektdiena klātienē

!! Atsevišķa grupa NEPILNA LAIKA KLĀTIENĒ pirmā priekšmeta moduļos tiek veidota, ja grupā ir vismaz 10 studentu. Studijas tiek plānotas katru nedēļu klātienē divās darba dienās un sestdienās.

!!! Ja NEPILNA LAIKA KLĀTIENES pirmā priekšmeta moduļos grupā nav vismaz 10 studentu, studijas notiek katru nedēļu klātienē sestdienās un darba dienās (izņemot otrdienu), pakārtoti pilna laika klātienes studijām atbilstoši izvēlētajam modulim.

Studiju semestris sākas no pirmās pilnās mēneša nedēļas (septembrī un februārī).

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS+

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.