• Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
  • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto
  • Ja nepieciešams sagatavoties iestājpārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, Latvijas Universitāte (LU) piedāvā Sagatavošanas kursus
  • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot  LU Pirmsstudiju mācību centrā

Latvijas Universitātes pamatstudiju programmas, kurās papildu obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, uzņemšanai nepieciešami vēl neobligātie izvēles eksāmeni:

Studiju programma Nepieciešamais neobligātais centralizētais eksāmens (CE)
Bakalaura programma “Bioloģija” CE bioloģijā obligāts
Bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
Bakalaura programma “Fizika” CE fizikā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Bakalaura programma “Ķīmija” CE ķīmijā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Otrā līmeņa profesionālā programma “Ārstniecība” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
Otrā līmeņa profesionālā programma “Zobārstniecība” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
 

Pieteikumu iesniegšana pamatstudiju programmās uzņemšanas turpināšanā notiek fakultātēs un filiālēs klātienē to norādītajā laikā pēc pievienotā grafika, kā arī elektroniski – aizpildot veidlapu zemāk un augšupielādējot norādītos dokumentus. Elektroniskā veidlapa pieejama no 3. augusta plkst. 8.00 līdz katras fakultātes un filiāles norādītajam termiņam.

UZMANĪBU! Lūgums dokumentus ielādēt PDF formātā, visu vienu dokumentu vienā failā. Lielapjoma failus vai daudzus atsevišķus failus pirms pievienošanas formā saglabāt ZIP arhīvā.

Piesakoties pamatstudijām nepieciešami šādi dokumenti (piesakoties klātienē, jāiesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus): 

1. personu apliecinošs dokuments;
2. dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;
3. centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
4. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs

Informācija par reģistrācijas maksu – sadaļā zemāk.


Elektroniskā pieteikšanās studijām:

Bioloģijas fakultātē (pieteikšanās līdz 26.08.2022. plkst. 12.00)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (pieteikšanās līdz 02.09.2022. plkst. 12.00)
Datorikas fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2022. plkst. 12.00)
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2022. plkst. 12.00)
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2022. plkst. 12.00)
Humanitāro zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 25.08.2022.)
Juridiskajā fakultātē (pieteikšanās līdz 19.08.2022. plkst. 11.00)
Ķīmijas fakultātē (pieteikšanās līdz 25.08.2022. plkst. 12.00)
Medicīnas fakultātē (pieteikšanās līdz 25.08.2022. plkst.11.00)
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)
Sociālo zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 29.08.2022. plkst. 14.00)
Teoloģijas fakultātē (pieteikšanās līdz 01.09.2022. plkst. 14.00)
Vēstures un filozofijas fakultātē (pieteikšanās līdz 01.09.2022. plkst. 12.00)

Alūksnes filiālē (pieteikšanās līdz 29.08.2022.)
Bauskas filiālē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)
Cēsu filiālē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)
Jēkabpils filiālē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)
Kuldīgas filiālē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)
Madonas filiālē (pieteikšanās līdz 29.08.2022.)
Tukuma filiālē (pieteikšanās līdz 18.08.2022.)

Ja piesakies studijām aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) iespējams samaksāt jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu). Reģistrācijas maksu var samaksāt arī kasē Raiņa bulvārī 19, Informācijas centrā.

Reflektantiem, kuri bija pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP), uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas. Pieteikuma apliecinājumu vai citu apmaksas apliecinājumu nepieciešams augšupielādēt, ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Kāds ir konkurss uz studiju vietām?

Kā uzsākt studijas LU, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs?

Kas var pretendēt uzņemšanā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām?

Kā varēs aizstāt centralizēto eksāmenu svešvalodā ar starptautiska valodas testa rezultātu?

Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā? 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām. 

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2. līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.  

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem. 

Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties Dienesta viesnīcu sadalā.

Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām? 
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izrakstīs vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studentu servisa direktoru

Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda. 

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu? 
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt – divas vai četras reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri. 

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties? 
Nē, studiju maksa ir nemainīga, ja tu studiju programmu apgūsti noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/iem. 

Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi? 
Ja piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kontu. 

Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā? 
Ja fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Tāpēc, lai to nezaudētu, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 

Kā es varu samaksāt par studijām? 
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Zvani: 67034444, raksti: studijas@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. telpā. Pieņemšanas laiki apskatāmi šeit.