1. Centralizētā eksāmena aizstāšana

Kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 (skatīt šeit).

Tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā ir gan 12. klases skolēniem, gan arī personām, kuras jau ieguvušas dokumentu par vidējo izglītību. Jebkurā gadījumā ir jāsaņem Valsts izglītības satura centra atzinums par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisko eksāmenu. Papildus informācija (no VISC mājas lapas). 

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču, krievu vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, krievu vai vācu valodas testa rezultātu, kurš nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

Latvijas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103:

International English Language Testing System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Pearson Test of English (PTE) General; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL). Site

Cambridge English: Preliminary (PET); Cambridge English: First (FCE); Cambridge English: Advanced (CAE); Cambridge English: Proficiency (CPE).

Goethe - Zertifikat; Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Diplôme d'études en langue française (DELF); Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français (TCF).

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL). Site

Aizstājot centralizēto eksāmenu, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir tāds pats kā centralizētā eksāmena daļu vidējā vērtējuma koeficients.

2. Gada atzīmes aizstāšana

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, krievu vai vācu valodā var aizstāt ar sekmīgu, ja nav noteikts citādi, starptautiska angļu, franču, krievu vai vācu valodas testa rezultātu. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 30 – 103 (skat. augstāk). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.