1. Centralizētā eksāmena aizstāšana

Kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 (skatīt šeit).

Tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā ir gan 12. klases skolēniem, gan arī personām, kuras jau ieguvušas dokumentu par vidējo izglītību. Jebkurā gadījumā ir jāsaņem Valsts izglītības satura centra atzinums par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisko eksāmenu. Papildus informācija (no VISC mājas lapas). 

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču, krievu vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, krievu vai vācu valodas testa rezultātu, kurš nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

Latvijas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103:

International English Language Testing System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Pearson Test of English (PTE) General; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Score comparison table 

Cambridge English: Preliminary (PET); Cambridge English: First (FCE); Cambridge English: Advanced (CAE); Cambridge English: Proficiency (CPE).

Score comparison table 

LanguageCert International ESOL Līmenis pēc EKP LU balles
LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Mastery C2) C2 102
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Expert C1) C1 98
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Communicator B2) B2 83
LanguageCert Entry Level B1 Certificate in ESOL International (Achiever B1) B1 55
 

Goethe - Zertifikat; Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Vergleichstabelle 

Diplôme d'études en langue française (DELF); Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français (TCF).

Tableau de conversion 

Krievu valodā – European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL):

ECL Russian Līmenis pēc EKP LU balles
C1 C1 98
B2 B2 83
B1 B1 55
 

Aizstājot centralizēto eksāmenu, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir tāds pats kā centralizētā eksāmena daļu vidējā vērtējuma koeficients.

2. Gada atzīmes aizstāšana

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP). Studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammās “Angļu valodas skolotājs”, “Krievu valodas un literatūras skolotājs” un “Vācu valodas skolotājs” profilējošo gada atzīmi angļu, krievu vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, krievu vai vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103 (saskaņā ar 3. pielikumu). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.