Kā uzņemšanā tiks ņemti vērā starptautisku valodas testu rezultāti, kas aizstāj centralizēto eksāmenu vai gada atzīmi svešvalodā?

1. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu (CE) angļu, franču, krievu vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, krievu vai vācu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP), ja vien studiju programmas nosacījumos nav noteikts citādi. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103 (skat. zemāk). Kārtība, kādā no 2023. gada CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā aizstāj ar starptautiska angļu, franču, krievu vai vācu valodas testa rezultātu vispārējās vidējās izglītības programmā, ir noteikta ar Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumiem Nr 795 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”.

2. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP), ja vien studiju programmas nosacījumos nav noteikts citādi. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103 (skat. zemāk). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.

 

Latvijas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103:

International English Language Testing System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Pearson Test of English (PTE) General; Pearson Test of English (PTE) Academic; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Score comparison table 

Cambridge English: Preliminary (PET); Cambridge English: First (FCE); Cambridge English: Advanced (CAE); Cambridge English: Proficiency (CPE).

Score comparison table 

LanguageCert International ESOL Līmenis pēc EKP LU balles
LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Mastery C2) C2 102
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Expert C1) C1 98
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Communicator B2) B2 83
LanguageCert Entry Level B1 Certificate in ESOL International (Achiever B1) B1 55
 

Goethe - Zertifikat; Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Vergleichstabelle 

Diplôme d’études en langue française (DELF); Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français (TCF) (rezultāts līmeņos); Test de connaissance du français (TCF) (rezultāts punktos).

Tableau de conversion 

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), ТРКИ – Тест по русскому как иностранному (angliski – TORFL) (ar šo testu var aizstāt tikai gada atzīmi):

ECL Russian

ТРКИ/
TORFL

Līmenis pēc EKP LU balles
  C2 C2 102
C1 C1 C1 98
B2 B2 B2 83
B1 B1 B1 55