Projekta nosaukums latviski: Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude

Projekta nosaukums angliski: Developing and testing a psychological model of political trust

Projekta numurs: lzp-2018/1-0402

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ģirts Dimdiņš

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2022.

Projekta kopējais finansējums: 240 000 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt un empīriski pārbaudīt psiholoģisku politiskās uzticēšanās modeli. Modelis ietver psiholoģiskos faktorus, kas raksturo uzticēšanās objektus (politiķus, institūcijas), uzticēšanās subjektus (vēlētājus), un socio-politisko kontekstu. Modelī tiek izdalīti divu veidu faktori, kas prognozē politisko uzticēšanos. Pirmais veids ir uztveres faktori, kurus var iedalīt trīs grupās: a) uztvertās uzticēšanās objektu (politiķu, politisko partiju, institūciju) īpašības, b) uztvertie socio-ekonomiskie apstākļi sabiedrībā un c) uzticēšanās subjektu (vēlētāju, sabiedrības locekļu) īpašības, kas ietekmē abu iepriekš minēto faktoru uztveri. Otra veida psiholoģiskie faktori ir kognitīvās saskaņas meklēšanas faktori, kas ietekmē to, kā sabiedrības locekļi un politisko procesu dalībnieki skaidro notiekošo procesu un darbību cēloņus un piešķir tiem jēgu. Saskaņā ar šo modeli, abu veidu psiholoģisko faktoru mijiedarbība veicina (vai kavē) kopīgas realitātes veidošanu politiskā procesa dalībnieku uztverē, kas ir tiešs politiskās uzticēšanās priekšnoteikums. Šis projekts balstās uz vairāku psiholoģijas un politikas zinātnes teoriju integrāciju un vienlaicīgu izmantošanu, kuras iepriekšējos pētījumos izmantotas izolēti viena no otras. Šāda integrēta pieeja ļauj gūt pilnīgāku un precīzāku priekšstatu par politiskās uzticēšanās psiholoģiskajiem mehānismiem, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem un publicētajiem pētījumiem. Projektā veiktie pētījumi ietver vēlētāju aptaujas un eksperimentus, lai novērtētu dažādus politiskās uzticēšanās elementus un to saistību ar modelī iekļautajiem psiholoģiskajiem faktoriem. Projekta rezultāti ļaus labāk saprast vēlētāju lēmumu pieņemšanas mehānismus, izvēloties partiju, par ko balsot un piedāvāt vēlētājiem instrumentus informētas izvēles izdarīšanai balsojot. Politikas veidotājiem projekta rezultāti ļaus uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, labāk izprotot, kā skaidrot pieņemtos lēmumus un veiktās darbības.