Projekta nosaukums latviski: Jauna un efektīva pieeja medicīnisko radionuklīdu 43Sc, 44Sc un 47Sc atdalīšanai un attīrīšanai no apstarotiem metāliskiem mērķiem radiofarmaceitisko preparātu attīstībai teranostikā

Projekta nosaukums angliski: Novel and efficient approach of medical 43Sc, 44Sc and 47Sc radionuclide separation and purification from irradiated metallic targets towards radiopharmaceutical development for theranostics

Projekta numurs: lzp-2021/1-0539

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Elīna Pajuste

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu:

Projekta ietvaros plānota inovatīvu metožu izstrāde, kas veicinās jaunu un efektīvu radioaktīvo skandiju saturošu radiofarmaceitisko preparātu izstrādi teranostikai (terapija + diagnostika). Tā ir jauna, efektīva un neinvazīva pieeja savlaicīgai onkoloģisko saslimšanu diagnostikai, precīza ārstēšanas plāna izstrādei, uzraudzībai un terapijai jeb ārstēšanai.

Projekta mērķa grupa ir onkoloģisko saslimšanu pacienti un tie, kuri tiek uzskatīti par riska grupām ģenētisku vai citu preindikāciju dēļ. Kā netiešās mērķa grupas var uzskatīt radiofarmācijas nozari un kodolmedicīnas veselības aprūpi, tajā skaitā Latvijas nacionālos uzņēmumus.

Ar radioaktīvo skandiju iezīmētu radiofarmaceitisko preparātu ražošanas metodika, sākot no radionuklīda ražošanu kodolreakciju ceļā līdz ķīmiski un radioķīmiski tīriem medicīniskajiem 43,44g,44m,47Sc radionuklīdu prekursoru šķīdumiem. Šos prekursorus izmantotu radioķīmiskajai marķēšanai ar aktīvo farmaceitisko vielu prekursoriem vai ligandiem.

Izstrādātā metodika ļautu attīstīt procesa automatizāciju, kas nepieciešama drošam darbam ar radioaktīvām vielām.

Galvenais sadarbības partneris projekta izstrādē ir Eiropas Kodolpētniecības Centrs - CERN (Šveice, Ženēva), kā arī radiofarmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmumi Latvijā.

Projektā plānotie rezultāti : 3 zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares

vidējā citēšanas indeksa, Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, 1 aizstāvēts promocijas un 1 maģistra darbs projekta tematikā.

Zinātniskā grupa: Assoc. prof. Dr.chem. Elīna Pajuste; PhD students MSc. chem. Edgars Mamis; Dr.chem. Antons Podjava; PhD students MSc.chem. Māris Bērtiņš; MSc students BSc, physics Gundars Strīķis; BSc. chem. studente Patrīcija Kalniņa.

Projektā paveiktais:

Projekta īstenošanas pirmā gada ietvaros pieredzējušiem pētniekiem,  jaunajiem zinātniekiem un studentiem ir gūta jauna kompetence un praktiskās iemaņas radionuklīdu ražošanā, izmantojot vidējas un augstas enerģijas paātrinātus protonus, jonu apmaiņas hromatogrāfijas pielietošana radioaktīvu medicīnisko radionuklīdu ķīmiskajai atdalīšanai, kā arī masas-sadalīšanas tehnoloģijas pielietošanu viena elementa izotopu fizikālai atdalīšanai. Papildus ir iegūtās zināšanas un prasmes modelēt un matemātiski aprēķināt radionuklīdu ražošanu dažādos materiālos, izmantojot FLUKA Monte-Carlo matemātiskās simulācijas, pielietotas praksē un tiek izmantotas mērķa materiāla parametru optimizēšanā. Sadarbībā ar CERN-MEDICIS ir veikti   eksperimenti, stabilā (neradioaktīvā) un radioaktīvā skandija iegūšanai, ķīmiskajai un fizikālajai atdalīšanai, kuru rezultāti prezentēti starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Pēdējās izmaiņas veiktas