Projekta nosaukums latviski: Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei

Projekta nosaukums angliski: Development of Data-Driven Solutions for School Improvement

Projekta numurs: lzp-2021/1-0445

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ilze France

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 285 001,20 EUR

Informācija par projektu:

Pētniecības projekta mērķis ir veidot zināšanu bāzi datu pratības kompetences un datu pratības risinājumu attīstībai, ieviešanai un vadībai skolās, izstrādājot datos balstītus risinājumus skolas izaugsmes nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu aktuālās un būtiskās izglītības politikas iniciatīvās un reformās: pāreja uz jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā; izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde un ieviešana; abas iniciatīvas ir ar mērķi uzlabot un sekot līdzi skolēnu mācīšanās dinamikai.

Projekta ietvaros piedāvātie risinājumi: izglītības sektora cilvēkresursu datu pratības kapacitātes veidošana un attīstība; ar datu un vērtēšanas pratību saistītu zināšanu, datos-balstītu risinājumu, instrumentārija un metodoloģiju nodrošināšana.

Projekta stratēģiju veido trīs posmi: Izpēte un modelēšana; Testēšana/pilotēšana un prototipēšana; Zināšanu un pētniecībā balstītu risinājumu pārnese uz izglītības politiku un praksi.

Pētniecības projekta rezultātā starpdisciplināra pētnieku komanda radīs: pētniecībā balstītu un kompleksu datu pratības ietvaru izglītības iestādēm; profesionālās pilnveides programmas skolotājiem, skolas vadības komandām un vērtēšanas ekspertiem par datu un vērtēšanas pratību; pētniecībā balstītu IT sistēmas prasību specifikāciju datos balstītu digitālo risinājumu izstrādei, iekļaujot arī datu analīzes un komunikācijas veidnes; metodoloģiju un vadlīnijas projekta ietvaros radīto produktu lietošanai; rekomendācijas politikas veidotājiem.

Zinātniskā grupa:

  • vadošā pētniece/ zinātniskā vadītāja Ilze France;
  • vadošā pētniece/ izpildītāja Dace Namsone;
  • pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
  • pētniece/ izpildītāja (studējošā) Ilze Saleniece;
  • pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Pāvels Pestovs;
  • zinātniskā asistente/ izpildītāja (studējošā) Anete Butkēviča.

Paveiktais projekta īstenošanas pirmajā gadā

Pirmais darba uzdevums

Atbilstoši projekta laika plānam 2022. gadā norisinājās darbs pie literatūras analīzes par datos balstītu lēmumu pieņemšanu izglītībā un datu pratības izpēte vietējā izglītības kontekstā sistēmas, pašvaldības un klases līmenī. Iegūtās atziņas izmantotas, lai izstrādātu un aprobētu profesionālās pilnveides programmu izglītības iestāžu vadības komandām.

Izstrādātā profesionālās pilnveides programma ietver divus moduļus: (1) simulācijas spēli, kura veidota, lai dalībniekiem piedāvātu transformatīvās mācīšanās pieredzi un sniegtu iespēju pilnveidot datos balstītas lēmumu pieņemšanas prasmes; (2) klātienes un tiešsaistes nodarbības par vērtēšanas kā sistēmas ieviešanu izglītības iestādē skolēna snieguma uzlabošanai un skolas efektivitātes attīstīšanai.

Izstrādātā profesionālās pilnveides programma ir aprobēta 2 reizes (kopā 2 grupās), pēc katras reizes veicot uzlabojumus. Profesionālās pilnveides programma piedāvāta Valsts izglītības satura centram un apstiprināta ieviešanai izglītības iestāžu vadības komandu apmācībās.

Otrais darba uzdevums

2022. gada septembrī uzsākts darbs pie datos balstītas lēmumu pieņemšanas IT-sistēmas konceptuālā apraksta izstrādes, kā arī sagatavoti datu vizualizācijas prototipi, kuri paredzēti izmantošanai pašvaldības, skolas, klases un individuālā līmenī lēmumu pieņemšanai.

Datu vizualizācijas prototipi izstrādāti, izmantojot 2017.-2022. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātus 3., 6., 9. un 12.klasēs matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, un pilotēti 3 pašvaldībās (Valmiera, Ventspils, Liepāja) un tajās esošajās izglītības iestādēs. Aprobēti sekojoši datu vizualizācijas prototipi: (1) skolēnu snieguma tendence vairāku gadu garumā; (2) skolēnu snieguma atšķirības starp klasēm; (3) skolēnu snieguma atšķirības satura jautājumu apguvē; (4) skolēnu snieguma atšķirības pēc kognitīvās aktivitātes; (5) skolēnu skaits ar zemu un augstu sniegumu; (6) skolēna snieguma individuālā karte.

2023. gada pirmajā dekādē uzsākts darbs pie jauna datu vizualizācijas prototipa – skolēna snieguma dinamika 3. un 6. klasē, sagatavošanas

Trešais darba uzdevums

2022. gada ceturtajā dekādē uzsākts darbs pie skolotāju un skolas vadības pārstāvju datu pratības profilu veidošanas. Līdz 2023. gada martam no 15 skolu skolotājiem ievākti to veidoti un izlaboti, skolēnu aizpildīti summatīvie pārbaudes darbi. Skolotāju veidotie pārbaudes darbi izvērtēti un izmantoti, lai izstradātu summatīvo vērtēšanas darbu novērtēšanas instrumenta pirmo versiju, kuru paredzēts nodot aprobācijai ekspertiem un skolu vadības komandām. Izstrādātais summatīvo darbu vērtēšanas instruments ir daļa no vairāku instrumentu kopas (paredzēts izstrādāt turpmākajā projekta gaitā), kura paredzēta skolotāju datu pratības novērtēšanai.

Izmantojot projekta ietvaros gūto pieredzi un veicot skolotāju sagatavoto summatīvo darbu izvērtēšanu, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra projektu SKOLA2030, uzsākts darbs pie metodiskā materiāla izstrādes, lai sniegtu skolotajiem atbalstu summatīvo darbu sagatavošanā.

2023. gada pirmajā dekādē uzsākta monogrāfijas izstrāde, kurā paredzēts apkopot pētījuma rezultātus.

 
Pēdējās izmaiņas veiktas