Valsts pētījumu programmas "COVID-19 seku mazināšanai" projekts

Projekta nosaukums: COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0011.

Projekta vadošais partneris: Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Projekta vadītājs: Anda Ķīvīte-Urtāne (RSU).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Banku augstskola.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Medicīnas fakultāte.

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Solvita Olsena.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2020.–31.03.2021.

Projekta kopējais finansējums (01.07.2020.–31.12.2020.): 497 580 EUR; tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 57 189 EUR.

Projekta galvenais mērķis: izvērtēt COVID-19 epidēmijas ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; izstrādāt ieteikumus veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšanai.

Projekts tiks īstenots piecu sinerģisku un savstarpēji papildinošu apakšprojektu ietvaros, kas pētīs šādas tēmas:

  1. veselības aprūpes nepārtrauktība;
  2. psihiskā veselība un psiholoģiskā noturība;
  3. seksuālā un reproduktīvā veselība;
  4. gados vecāku iedzīvotāju veselība;
  5. bērnu veselība.

Papildu informācija par projektu: www.rsu.lv

Latvijas Universitāte ir valsts pētījuma programmas oficiālais partneris un šī projekta ietvaros Latvijas Universitātes pētnieku komanda veiks, visupirms, tiesiskā regulējuma analīzi, lai izpētītu cilvēktiesību sistēmu kā pamatstruktūru, kas spēs stiprināt vērstos centienus pandēmijas lokālai, nacionālai un globālai stiprināšanai. Otrkārt, projekta ietvaros tiks pētītas COVID-19 pandēmijas radītās iespējas un problēmas primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociēta profesore, pacientu tiesību eksperte un šī projekta vadošā pētniece (projekta zinātniskā vadītāja), Dr.iur. Solvita Olsena, projekta ietvaros, izstrādā pētījumu par cilvēktiesību aizsardzības un ierobežošanas ietvaru veselības aprūpes procesā COVID-19 pandēmijas laikā. Pētījums ietver kvalitatīvo interviju sagatavošanu un intervijās iegūto datu analīzi, Covid 19 ierobežošanai izdoto tiesību aktu un tiesību piemērošanas dokumentu izpēti. Pētījuma rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas valsts un veselības aprūpes iestādēm. Pētījuma ietvaros tiks sagatavotas publikācijas par COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem cilvēktiesību aizsardzībai gan no sabiedrības veselības, gan no individuāla pacienta tiesību un interešu skatu punkta. Pētījuma ietvaros, tostarp, tiks noteiktas nepieciešamās izmaiņas veselības sistēmas organizācijā pandēmijas apstākļos, lai nodrošinātu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, tajā skaitā reproduktīvas veselības jomā, kontinuitāti.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētnieka p.i., Mg.iur. Laura Kadile, pētījuma ietvaros izstrādā pētījumu par cilvēktiesību aizsardzības un ierobežošanas ietvaru COVID-19 pandēmijas laikā un pēta primārās veselības aprūpes pakalpojumu organizācijas tiesiskos aspektus COVID-19 pandēmijas laikā. Sadarbībā ar projekta pētnieku grupu piedalās pētījumam nepieciešamo datu iegūšanā, apkopošanā un analīzē, tostarp izstrādā zinātniskus rakstus, projektā plānotās rekomendācijas un populārzinātniskus rakstus, kā arī piedalās pētniecības jomai atbilstošās konferencēs, semināros un citos organizētajos pasākumos.

LU Medicīnas fakultātes lektore un pētniece Sarmīte Veide pēta Latvijas ģimenes ārstu pieredzi, strādājot COVID 19 pandēmijas laikā. Viņas pētījuma uzdevums ir atklāt un analizēt tos apstākļus, kas būtiski ietekmē ģimenes ārsta darbu un spēju sniegt pacientiem nepieciešamos pakalpojumus. Kopā ar pētnieku grupu dr. Veide sagatavos rekomendācijas ģimenes ārstu darba organizācijas pilnveidei pandēmijas apstākļos iespējas primārās veselības aprūpes jomā. Projekta laikā tiks sagatavotas zinātniskas un populāras publikācijas par veselības aprūpes, tajā skaitā primārās veselības aprūpes, organizācijas priekšnoteikumiem, iespējām un izaicinājumiem pandēmijas apstākļos.