Projekta nosaukums: Telpisku un temporālu struktūru kognitīva un formāla reprezentācija

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/506

Projekta sadarbības partneri: Laboratory for Perceptual Dynamics at the KU Leuven, University of Sassari

Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805,88 EUR, LU daļa 5 % – 6690,31 EUR

Projekta mērķis:

Pētījuma zinātniskais mērķis ir novērtēt telpisku objektu īpašību (piem., simetrija, proporcijas, izmērs) ietekmi uz objektu un to telpisko attiecību uztveri un kognitīvo reprezentāciju. Pētījumā tiks vērtēti arī temporāli objekti - notikumi un procesi, kas saistāmi ar objektu telpiskām īpašībām atbilstošām transformācijām laikā.

Projekta rezultāti

Lai būtu iespējams vērtēt un salīdzināt dažāda veida telpiskus objektus un procesus, tiks izmantota pētījuma mērķim pielāgota matemātiska/formāla valoda strukturālu modeļu aprakstīšanai. Modeļi tiks testēti, veicot eksperimentus (piem., uztvere, emocijas, mācīšanās un telpiskās prasmes) un empīriskus novērojumus (piem., liela apjoma datu kopas, objektu izlases), kas paredz arī atsevišķu papildus kvantitatīvu datu ieguves metožu un līdzekļu izstrādi (piem., formas īpašību mērīšanai).

Iegūtie rezultāti atspoguļos uztveres un kognitīvās reprezentācijas likumsakarības attiecībā uz telpisko īpašību ietekmi, vērtējot dažādas telpiskas un temporālas struktūras, un tie būs nozīmīgi un pielietojami dažādās jomās, kur ir būtiski telpiski novērtējumi un salīdzinājumi (piem., ģeozinātnes, informācijas vizualizācija, mācīšanās STEM jomās). Atbilstoši, tie būs piemērojami arī daudzveidīgam ikdienas lietojumam (piemēram, saskarnes izveide, UX analīze un uzlabošana, navigācijas tehnoloģijas un telpiskā mācīšanās). Pētījuma rezultātu galvenās mērķauditorijas būs: a) eksperti, kas darbā izmanto informācijas vizualizāciju un telpisko zināšanu reprezentāciju, b) pētnieki, kas koncentrējas uz fundamentāliem pētījumiem telpiskas reprezentācijas dažādās perspektīvās (piem., telpiskā kognīcija, formālismi), c) plašāka auditorija bez priekšzināšanām, bet ar interesi jomās, kas saistāmas ar pētījumā izmantotām metodēm vai rezultātiem (piem., morfometrija, izglītība, komunikācija).

Pētījuma rezultāti tiks aprobēti gan vietējās zinātniskās konferencēs, gan starptautiskos ar pētījuma izstrādi vai rezultātu pielietojumu saistītu jomu vadošos vai specializētos zinātniskos pasākumos. Tiks sagatavoti 9 zinātniski raksti un iesniegti žurnālos ar citējamības indeksu. Publicitāte tiks nodrošināta arī plašākai sabiedrībai caur dalību populārzinātniskās aktivitātēs sabiedriskajos medijos un izglītības iestādēs

1. pārskata periods 01.06.2020.31.08.2020.

Veikta literatūras analīze par tēmām - vizuālā uztvere un acu kustības, kā arī par formālajām valodām, ar kurām iespējams aprakstīt telpu.  

Gatavota apkopojuma informācija par formas ģeometriskajām īpašībām, kā arī topoloģiskajām attiecībām un to uztveres aspektiem.

Uzsākta modeļu izstrāde programmā Vensim objektu ģeometrisko formas īpašību un topoloģisko attiecību raksturošanai.

Modeļa izstrādē atbilstoši ģeometriskajām īpašībām un topoloģiskajām attiecībām piemērots RCC+F apraksts.

Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī pētījuma kvalitātes atbalsta ietvaros nokārtots tiešsaistes kurss Tobii Pro Onboarding par acu kustību eksperimentu veikšanu un tiešsaistē apmeklētas 6 konferences un 2 semināri.

2. pārskata periods 01.09.2020.30.11.2020.

Veikta literatūras analīze par tēmām - temorāli objekti un to uztvere, formālās valodas, ar kurām iespējams aprakstīt temporālus objektus, mēroga ietekme telpas uztverē, formas sarežģītības mērīšana.  

Turpināta modeļu izstrāde programmā Vensim objektu ģeometrisko formas īpašību un topoloģisko attiecību raksturošanai.

Modeļa formālais apraksts papildināts ar atsevišķām telpiskām īpašībām (simetrija, sarežģītība).

Veikta formālā modeļa testu dizaina izstrāde atsevišķu formas ģeometrisko īpašību uztveres raksturošanai.

Pieteikta un apstiprināta dalība Virtual AVA 2020 Meeting ar prezentāciju: "Impact of verbal instructions and object rotation on the perception of a shape".

Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī pētījuma kvalitātes atbalsta ietvaros nokārtots tiešsaistes kurss “Creating Experiments in PsychoPy” un tiešsaistē apmeklēta 1 konference un 2 semināri.

3. pārskata periods 01.12.2020.28.02.2021.

Veikta literatūras analīze par izometriskām transformācijām kā uztveres organizācijas pamatprincipu.  

Turpināta modeļu izstrāde objektu ģeometrisko formas īpašību (simetrija, ass virziens, proporcija u.c.) un topoloģisko attiecību (nesaskaršanās, saskaršanās, krustošanās u.c.) uztveres raksturošanai (preference, telpiskā valoda u.c.).

Uzsākts darbs pie telpisko attiecību apraksta veidošanas temporāliem procesiem, izmantojot intervālu algebru.

Turpināts darbs pie formālā modeļa testu dizaina izstrādes atsevišķu telpisku attiecību un īpašību uztveres raksturošanai.

Dalība Virtual AVA 2020 Meeting ar prezentāciju: (1) "Impact of verbal instructions and object rotation on the perception of a shape".

Dalība LU 79.starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar prezentācijām: (2) "Effects of axial alignment and verbal knowledge on the shape perception: the case of square or diamond" un (3) "Gads uztveres un kognitīvo sistēmu pētniecībā: paveiktais un nākotnes izaicinājumi".

Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī pētījuma kvalitātes atbalsta ietvaros tiešsaistē apmeklēti 4 semināri.

4. pārskata periods 01.03.2021.31.05.2021.

Veikta literatūras analīze par telpiskās uztveres mērījumu metrikām, telpisko uztveri starpmodalitāšu saistījuma kontekstā un telpiskās uztveres pētījumiem virtuālā vidē. 

Turpināta modeļu izstrāde objektu ģeometrisko formas īpašību un topoloģisko attiecību uztveres raksturošanai un papildināts to saistījuma formālā modeļa matemātiskais apraksts 

Turpināts darbs pie formālā modeļa testu dizaina izstrādes atsevišķu telpisku attiecību un īpašību uztveres raksturošanai. 

Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī pētījuma kvalitātes atbalsta ietvaros tiešsaistē apmeklēti 4 semināri.

Pēdējās izmaiņas veiktas