Pretendenti: Latvijas Universitātes (LU) pamatstruktūrvienības (atbildīgā par pasākumu vai struktūrvienības vadītāja personā).

Atbalstu piešķir zinātniska pasākuma organizēšanai LU, zinātniska pasākuma rakstu vai tēžu krājuma izdošanai, ārvalstu vieslektoru piesaistei, konferenču apkalpošanai, telpu īrei un citiem ar zinātnisku pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem.

Atbalsta apmērs un saņemšanas nosacījumi:

  • pieejamais atbalsta apmērs vienam zinātniskam pasākumam saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem ir:
    • nacionālā līmeņa zinātniskajiem pasākumiem ne vairāk kā 1 000 EUR;
    • starptautiskās nozīmes zinātniskam pasākumam ne vairāk kā 1 500 EUR.

Pieteikšanās un atbalsta aktivitātes īstenošanas kārtība:

  • Pretendents aizpilda un iesniedz elektroniski pieteikuma-tāmes veidlapu, nosūtot to uz e-pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Atbalsts zinātniska pasākuma organizēšanai LU.
  • Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pieņemto lēmumu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtot informāciju uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
  • Ja atbalsts tiek piešķirts, pretendents iesniedz AD (Raiņa bulvāris 19, 242. kab.) ar pamatstruktūrvienības finanšu atbildīgo saskaņotu precizētu zinātniskā pasākuma pieteikumu-tāmi.
  • Divu nedēļu laikā pēc zinātniskā pasākuma norises atbildīgais par zinātnisko pasākumu iesniedz pārskatu, nosūtot to uz e-pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Pārskats par zinātniskā pasākuma organizēšanu LU.
  • Trīs mēnešu laikā pēc pārskata iesniegšanas Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pārskata apstiprināšanu vai pārskatā nepieciešamajiem labojumiem un/vai papildinājumiem.