Pretendenti: LU pamatstruktūrvienības (projekta vadītāja vai struktūrvienības vadītāja personā)

Zinātniskās darbības attīstības (ZDA) projektus var pieteikt:

 • pētniecības infrastruktūras optimizēšanai un papildināšanai (ne vairāk kā 10 000 EUR aparatūras iegādei koplietošanas mērķiem, iekārtu remontam u.c.);
 • LU pamatstruktūrvienību infrastruktūras izmantošanas optimizēšanai;
 • dāvinājumā saņemtās aparatūras un laboratoriju iekārtu transportēšanai un uzstādīšanai u. c.;
 • LU intelektuālā īpašuma ieviešanai praksē un jaunu pētniecības virzienu uzsākšanai, balstoties uz LU noteiktajām prioritātēm;
 • dalībai ar sagatavotu ekspozīciju starptautiskās izstādēs;
 • monogrāfijas vai monogrāfiju nodaļu publicēšanai;
 • zinātnes komunikācijas un citām aktivitātēm.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Prioritāte ir vairāku pamatstruktūrvienību kopējiem zinātniskās darbības attīstības projektiem.
 • Finansējums tiek piešķirts ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.
 • Pieteikumu izvērtēšanas kritēriji:
  • zinātniskās darbības attīstības projekta zinātniskā un praktiskā novitāte un nozīme LU vai pamatstruktūrvienības attīstībā un kopējo mērķu sasniegšanā;
  • izvirzīto mērķu sasniegšanas iespējamība pieprasītā finansējuma ietvaros;
  • sadarbība starp dažādām LU pamatstruktūrvienībām, Latvijas un ārvalstu augstskolām;
  • papildfinansējums no citiem avotiem;
  • līdzšinējā grupas (projekta vadītāja) pieredze un sasniegumi (publikācijas, dalība projektos un citas aktivitātes).

Pieteikšanās un atbalsta aktivitātes īstenošanas kārtība

 • Zinātniskās darbības attīstības projektu pieteikumus nosūta uz e–pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Zinātniskās darbības attīstības projekta pieteikums un iesniedz to papīra formātā Akadēmiskais departamentā, Raiņa bulvārī 19, 242. kabinetā.
 • Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pieņemto lēmumu viena mēneša laikā pēc projekta pieteikuma saņemšanas, nosūtot informāciju uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Atbalsta apstiprināšanas gadījumā pretendents slēdz vienošanos ar attiecīgās zinātņu jomas prorektoru par projekta izpildi LU un Akadēmiskais departamentā iesniedz:
  1) ar pamatstruktūrvienības finanšu atbildīgo saskaņotu vienošanos-tāmi papīra formātā
  2) aizpildītu LU projekta klasifikācijas veidlapu.
 • Viena mēneša laikā pēc zinātniskās darbības attīstības projekta izpildes termiņa beigām projekta vadītājs atskaitās par zinātniskās darbības attīstības projekta norisi, iesniedzot AD (242.kab.)  projekta pārskatu papīra formātā, kā arī nosūtot to uz e–pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Zinātniskās darbības attīstības projekta atskaite.
 • Trīs mēnešu laikā pēc pārskata iesniegšanas Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pārskata apstiprināšanu vai pārskatā nepieciešamajiem labojumiem un/vai papildinājumiem.
 • Uzmanību! Atbalsta līdzekļu izlietojums, īstenotie komandējumi un rīkotie pasākumi jānoformē un jāuzskaita LU noteiktajā kārtībā.