Projekta nosaukums: Bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas valsts programma un tās ieviešanas nepieciešamība Latvijas Republikā

Projektu īsteno: Medicīnas fakultāte

Projekta vadītājs: prof. Valdis Folkmanis

Apstiprinātais finansējums: 9 998.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 04.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: bērnu attīstības agrīnās attīstības diagnostikas un terapijas valsts programmas izstrāde, ieviešanas mehānisma izveide, lai visiem bērniem Latvijas Republikā varētu savlaicīgi veikt diagnostiku un uzsākt nepieciešamo terapiju dzīvildzes un dzīves kvalitātes palielināšanai un sabiedrības veselības veicināšanai, kā arī attīstīt studiju saturu bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas.

Uzdevumi:

 • Informācijas iegūšana no SPKC, Centrālās statistikas pārvaldes un ārstniecības iestādēm.
 • Bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas teorētisko un praktisko atziņu apkopošana un analīze.
 • Vācijas bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas pieredzes iepazīšana (Bavārijas federatīvais subjekts).
 • Bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas valsts programmas satura un formas pamatprincipu izstrāde.
 • Bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas valsts programmas ieviešanas modeļa projekts, darbs pie pilotprojekta satura, formas un ieviešanas.
 • Pētījums varēs kalpot par pamatu obligātās izvēles daļas studiju kursa vai tālākizglītības programmas satura principu izstrādei. 

Projekta īstenotāji: 

 • Projekta vadītājs un vadošais pētnieks – Valdis Folkmanis (Dr.med., Mg. paed., profesors, LU Medicīnas fakultātes dekāns)
 • Pētnieks, konsultants – Volker Mall (Dr. med., profesors, Technische Universität München)
 • Pētnieks – Ina Mežiņa – Mamajeva (Mg.sc.sal., Mg.paed. LU Medicīnas fakultātes Studiju direktore)
 • Pētnieks – Martins Osis (Mg.iur., Dr.iur.cand, LU Medicīnas fakultātes vadošais konsultants)
 • Mārketinga speciālists – Madara Marija Ose (LU Medicīnas fakultātes mārketinga speciāliste). 

Projekta rezultāts:

 1. Izstrādāti zinātniski pamatoti bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas valsts programmas pamatprincipi un to ieviešanas modeļa projekts, ar kura palīdzību ir iespējams agrīnā stadijā atklāt bērnu attīstības traucējumus un uzsākt to tūlītēju terapiju, lai, mazinot vai pilnībā novēršot diagnosticētās veselības problēmas, uzlabotu dzīves kvalitāti un dzīvildzi.

  Paredzamais rezultāts tiešā veidā attiecināms, piemēram, uz bērnu cerebrālo trieku, ko savlaicīgas diagnosticēšanas gadījumā un, uzsākot Voita terapiju līdz 4 mēnešu vecumam, var būtiski mazināt vai tās pataloģiju novērst pilnībā. Agrīnās diagnostikas un terapijas devums valsts programmas ietvaros dotu neatsveramu ieguldījumu bērnu uzvedības traucējumu (uzmanības deficīta, hiperaktivitātes sindroma) mazināšanā vai novēršanā, kā arī, piemēram, būtiski uzlabotu bērnu valodas attīstību.
   
 2. Projekta realizācijas rezultātā un programmas apstiprināšanas un ieviešanas gadījumā Latvijas Universitāte kļūtu par vadošo agrīnās diagnostikas zinātniski praktisko sadarbības partneri Latvijas Republikai Veselības mājā. Treškārt, projekta pētījums kalpos par pamatu obligātās izvēles daļas studiju kursa vai tālākizglītības programmas satura principu izstrādei Latvijas Universitātē.