Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ar dzirdes traucējumiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.09.2011
  • Dzirdes traucējumu izpausmes veidi
  • Studenta vajadzības
  • Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

 

Dzirdes traucējumu izpausmes veidi

Dzirdes traucējumi var traucēt uztvert valodu un sadzīves trokšņus, ierobežot saziņu ar citiem cilvēkiem un spēju orientēties, vadoties pēc skaņas.
Dzirdes traucējumi mēdz būt dažādi. Vājdzirdība ir dzirdes pazeminājums, kad traucēta runas uztvere un patstāvīgā runa, bet ir saglabāta spēja apgūt ierobežotu vārdu krājumu. Dzirdamības veicināšanai tiek izmantoti palīglīdzekļi, piemēram, kabatas dzirdes aparāti, iekšauss vai aizauss ierīces, vai Baha skaņas procesors ar implantu. Nedzirdība ir dzirdes traucējums, kad traucēta arī valodas apguve. Cilvēks apgūst lasīšanas prasmi no runātāja lūpām un saziņai izmanto zīmju valodu.


Studenta vajadzības

Studenta vajadzības studiju procesā:

Dzirdes traucējumi mēdz būt dažādi, un dažādi ir arī informācijas uztveres veidi. Vājdzirdības gadījumā skaņas uztverei var tikt izmantotas dažādas skaņu pastiprinošas palīgierīces. Pilnīga dzirdes zuduma gadījumā komunikācijā var pielietot spēju lasīt no lūpām, izmantot zīmju valodu. Saziņai var piesaistīt arī zīmju valodas tulku. Būtiska ir kursabiedru, citu studentu un personāla atsaucība, kā arī sadarbība ar lekciju un semināru vadītājiem studiju procesa organizācijas jautājumos.

Informācijas pieejamība lekcijās un semināros:

Lai uztvertu informāciju, lasot to no lūpām, līdzcilvēkiem ir jāievēro daži priekšnoteikumi, lai tas izdotos.  Lekciju un semināru laikā, kad lektors uzrunā auditoriju, lektoram ir jāatrodas auditorijas priekšā ar seju pret studentiem, savukārt telpai - pietiekami izgaismotai. Tas pats attiecas uz kursabiedriem, kuri uzstājas auditorijā, lasot referātus. Runātājam jācenšas runāt ne tikai skaidri, bet arī jācenšas izvairīties no mutes aizklāšanas ar plaukstu. Līdzcilvēkiem dažkārt tas var neienākt prātā, jo viņi var nezināt to, ka ir cilvēki, kuri ir apguvuši prasmi lasīt informāciju no lūpām. Lai atvieglotu informācijas uztveres procesu, ieteicams auditorijās izvēlēties sēdvietas, kuras novietotas tuvāk pasniedzējiem. Grupu darbos, semināros sēdvietas var izkārtot aplī, lai runātāji būtu labi redzami. Efektīvāk organizēt pēc iespējas mazākas darba grupas, lai būtu labāka dzirdamība un iespēja nolasīt informāciju no lūpām. Kvalitatīvās skaņas nodrošināšanai auditorijās, ja tehniskais aprīkojums to ļauj, pasniedzēji var izmantot mikrofonu, kā arī  izvēlēties auditoriju ar labu akustiku. Studējošie lekcijas var ierakstīt, pielietojot diktofonu, bet šādos gadījumos nepieciešams vispirms vienoties ar lektoru par ieraksta veikšanu. Lekciju laikā, saskaroties ar jauniem svešvārdiem, terminiem, mācīšanās ir efektīvāka, ja pasniedzējs uzraksta šos vārdus uz tāfeles. Mācību materiālu vizuālai uztveramībai ir ļoti liela nozīme.

Informācijas pieejamība eksāmenu un pārbaudījumu kārtošanā:

Pārbaudījumos būtiska ir uzdevumu un instrukciju uztveramība, kā arī uzdevumu forma. Ja pārbaudījums tiek organizēts kā rakstisks eksāmens, tad piemērota forma ir īsi un konkrēti jautājumi. Uzdevumu risināšanai ir nepieciešama rakstiska instrukcija. Savukārt, mutiska eksāmena kārtošanai ir jāierēķina nedaudz ilgāks laiks. Šos jautājumus jau laikus jāpārrunā ar pasniedzējiem.


Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

Pirms studiju uzsākšanas vēlams būtu informēt universitāti par savām vajadzībām.
Lai studiju gaitā gūtu labāku sapratni un atbalstu no līdzcilvēkiem, var aprunāties ar studiju biedriem un augstskolas darbiniekiem par savām grūtībām, izstāstot par saviem ierobežojumiem studiju gaitā. Studiju biedriem var īsi atklāt to, tieši kā viņi varētu tev palīdzēt. Ja nesaproti kāda līdzcilvēka teikto, kad ir iespējams palūdz, lai teikto atkārto, artikulējot precīzāk, lai vari nolasīt no lūpām. Ja vajag kaut ko pajautāt, var izmantot arī īsziņas.

Augstskolā, Studentu servisā ir pieejamas arī konsultācijas, kurās var gūt noderīgus padomus un dažāda veida atbalstu.