Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai"

Programma ir licencēta 2020. gada 15. maijā. Uzņemšana programmā notiek jau kopš 2020./2021. studiju gada.

Šajā programmā būs iespējams apgūt gan zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, lai sekmētu mācīšanos, gan apgūt zināšanas par psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos un kādas likumsakarības jāņem vērā, darbojoties digitālā vidē, kā sekmējama medijkompetences un digitālās kompetences attīstība. Studiju procesā būs iespējams diskutēt par digitālās vides tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem un modelēt mācību uzdevumus, kur apgūt nepieciešamās kompetences tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies kā darboties ar izglītojošo robotiku, kā izmantot virtuālās realitātes piedāvātās iespējas, kā darboties ar 3D printeriem, kā veidot mājas lapas un izstrādāt mācīšanās platformas. Studentiem tiks nodrošināta iespēja apgūt informācijas arhitektūras principus un citas aizraujošas zināšanas, kuras pārbaudīt praksē izglītības vidē.

Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem  pārtapt par to lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai veicinātu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmē viedās sabiedrības attīstību. Tieši izglītības sistēma ir pamats, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams gan pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantotu to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

 

Studiju programmas direktore

Darba iespējas: var strādāt par skolotāju*, interešu izglītības pedagogu, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāju, izglītības metodiķi

* ja ir iepriekš iegūta skolotāja kvalifikācija, vai maģistra darbs tiek izstrādāts kādas jomas metodoloģijā

Pilna laika klātienē (PLK) 2 gadi (80 KP)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas studijām latviešu valodā
Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju motivācijas apliecinājumam (1 x 300 = 300) + vispārējais iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālās zinātnēs (izņemot pedagoģija un izglītības zinātnes), humanitārās un mākslas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju motivācijas apliecinājumam (0,7 x 300 = 210) + vispārējais iestājpārbaudījums (0,7 x 300 = 210) + iestājpārbaudījums izglītības zinātnēs (1 x 180 = 180);

Papildu nosacījums vispārējam iestājpārbaudījumam: pretendents iesniedz dzīves gājuma aprakstu (CV) un, ja ir, tad: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs vai par publikāciju/-ām zinātniskā izdevumā; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi, kas gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko risinājumu, vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju;

Piezīme: piesakoties studijām angļu valodas grupā, papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.