Studijas socioloģijas maģistrantūrā padziļinātā līmenī sniedz nepieciešamās zināšanas par pētījumu procesu no A līdz Z. Studenti šeit iegūst prasmes un kompetences, minētās zināšanas pielietot praktiski, patstāvīgi rast risinājumus sarežģītiem jautājumiem un vadīt pētījumu procesu, kā arī pētnieku grupas darbu.
Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā.

 

Programmas absolventi sekmīgi strādā sabiedriskās domas un tirgus pētījumu uzņēmumos (piemēram, SKDS, TNS, Latvijas Fakti, Factum), ministrijās (piemēram, Labklājības, Kultūras, Izglītības), valsts un pašvaldību iestādēs (piemēram, Valsts probācijas dienestā), privātajā sektorā (piemēram, reklāmas industrijā, konsultāciju uzņēmumos, novērtējuma pētījumu veikšanā u.c.). Absolventi ar padziļinātu interesi par akadēmisku karjeru turpina studijas doktorantūrā Latvijā un citviet Eiropā, arī ASV.

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene) Obligātie lekciju kursi notiek četrus vakarus nedēļā no plkst.18.15 – 21.30, bet izvēles lekciju kursi no plkst. 16.30 – 18.00
Pilna laika klātienē – 2700 EUR gadā
PLK (pilna laika klātienes) 2023. gada rudens semestrī 1. kursā ir 15 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība**, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība socioloģijā un kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants:  pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība**, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un mākslā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 500;

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība**, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko, politisko procesu, veselības aprūpes, tehnoloģiju, kultūras, valodas, folkloras un citās ar cilvēka izpēti saistītās  jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 500

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Socioloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam

**bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv