Projektu vadīšana

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā. Programmas absolventi studiju laikā būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA). 

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja piedalīties sadarbības projektā ar Dortmundes Universitāti (Vācija), kas paredz iespēju konkursa kārtībā līdzās Latvijas Universitātes diplomam saņemt Dortmundes Universitātes maģistra grāda diplomu projektu vadībā. Vietu skaits ir ierobežots. Iespēja tiek piedāvāta studējošajiem no Latvijas.

  • 1. gads: projektu vadīšanas teorija, projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti, jaunā ekonomika un projekti, valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija, uzņēmējdarbības vadīšana, projektu vadīšanas tiesiskie aspekti, projektu vadīšanas sociālie aspekti, kvalitātes vadīšana projektos, grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē, 1. prakse "Projektu izstrāde un analīze";
  • 2. gads: multiprojektu vadīšana, personāla vadība projektos, risku vadīšana projektos, 2. prakse, maģistra darbs.

Pēc maģistra studiju programmas apguves absolventi būs ieguvuši darba devēju pieprasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus – definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt tālāk, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.

Studiju programmā ir iekļautas 2 prakses, kas nodrošina studentiem iespēju iepazīt un izanalizēt gan projektu izstrādes principus, gan arī projekta vadīšanas procesu dažādās organizācijās. Prakses vietas var būt gan valsts iestādes, gan komercuzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ vai citās programmās.

 

Var strādāt dažāda lieluma organizācijās, gan privātās, gan valsts. Absolventi iegūst pārnesamas prasmes, kas ļaus viegli mainīt nozares atbilstoši savām vēlmēm. Projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija būs papildus ieguvums akadēmiskā grāda iegūšanai. Jūs varat turpināt akadēmisko izglītību, kā arī pieteikties studijām doktorantūrā.

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienu (18.15–21.30) un sestdienās (8.30–20.05)
ES, EEZ, Šveices pilsoņiem un to ģimenes locekļiem; Ilgtermiņa rezidentiem ES – 2550 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2785 € gadā.
Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā un projektu vadītāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs;

2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnē un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti);

3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā divu gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 x 10 = 200)

Papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu;

3) dzīves gājuma apraksts (CV).

Studiju metodiķe: Inese Ranka, 312.telpa, tālr.: +371 67034986, e-pasts: inese.ranka@lu.lv