KLĪNISKĀ OPTOMETRIJA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 6 SEMESTRI (EN)

Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. Optometrijas maģistra studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā.

Studiju programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunā redzes speciālista izaugsmi kā savas jomas speciālistam, gūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst ne tikai Latvijā definētajām Optometrista profesijas standarta prasībām, darba devēja prasībām un darba tirgus specifikai, bet arī Eiropā definētajām optometrista profesijas prasībām un Pasaules Optometristu Padomes definētajām 3. kategorijas prasībām (bez medikamentu pielietošanas) globālajā un uz praksi balstītajā optometrista prakses modelī, kas paredz, ka optometrists piedāvā ne tikai optikas pakalpojumus (piemeklē un izgatavo brilles un citus redzes korekcijas līdzekļus), bet arī veic primāro redzes aprūpi (redzes un redzes funkciju novērtēšanu), tai skaitā arī acs struktūru veselības stāvokļa un ar to saistīto vispārējo saslimšanu novērtēšanu, problēmstāvokļu diferencēšanu un risinājuma piedāvājumu (tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem tālākai diagnostikai un ārstēšanai).

Studiju programmas kopējais apjoms – 120 kredītpunkti – sadalās vairākos optometrista profesijas apgūšanai svarīgos posmos – prakse (33 %), ar medicīnu un optometrijas nozari tieši saistīti kursi (35 %), akadēmisko un pētniecisko prasmju attīstības kursi – 32%. Studiju kursu saturs tiek regulāri pārskatīts, lai nodrošinātu plašas zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, uzsverot jaunākās tendences un virzienus strauji attīstošajā redzes aprūpes jomā.

Studiju programmas obligātā A daļa (82 kredītpunkti) satur vispārīgos ievadkursus un specializācijas kursus – Acs anatomija un fizioloģija, Anatomija, fizioloģija un bioķīmija, Farmakoloģija optometristiem, Šūnu pataloģija, Klīniskās diagnostikas metode optometrijā, Acu slimības un farmakoterapija, Binokulārās redzes traucējumi, Kontaktkorekcija, Vājredzība, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Redzes uztvere, Redzes zinātnes aktuālās problēmas, Klīniskā prakse optometrijā, Kvalifikācijas eksāmens optometrijā un Maģistra darbs.

Ierobežotās izvēles B daļa (38 kredītpunkti) satur obligātos pirmsprofesionālos kursus (Mikrobioloģija, Neirofizioloģija, Redze un vecums, Redzes optika, Ģeometriskā optika u.c.) un profesionālos kursus (Pediatrijas optometrija, Redzes treniņi, Acs veselība un uzturs u.c.), kas papildina topošā optometrista zināšanas un darbības iespējas, kā arī akadēmiskos kursus (Modelēšana redzes zinātnē, Acu kustības, Redzes neirozinātne u.c.), kas papildina pētnieciskās iemaņas.

Brīvās izvēles C daļa (2 KP) ļauj studējošajam apgūt papildu zināšanas citu nozaru kursos Latvijas augstskolās vai ārzemēs.

ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildu iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām.

Izpildot programmas prasības, tiek iegūtas plašas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, kā arī akadēmiskās zināšanas, prasmes un kompetences redzes zinātnē, lai varētu patstāvīgi izstrādāt pētījumus savā optometrista darba vietā vai studēt tālāk doktorantūras studijas Latvijā vai ārzemēs.

 

 

Studējošie programmu var apgūt angļu valodā 3 gados – 6 semestru pilna laika klātienes (PLK) studijās   PLK studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 6000 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6000 EUR/ gadā.
Studiju programmai angļu valodā budžeta vietu nav
Profesionālā maģistra grāds klīniskajā optometrijā un optometrista kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība* citā veselības aprūpes jomā vai pirmā cikla augstākā izglītība* dzīvās dabas zinātnēs, ķīmijā vai fizikā, medicīnas inženierijā;

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000)

Papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma izglītība