Epidemioloģija un medicīniskā statistika - maģistra studiju programma

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus Latvijas un Baltijas veselības sistēmai reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.
 

Programmas direktore

Studenti iegūst zināšanas par:

  • epidemioloģijas vēsturiskajiem un aktuālajiem aspektiem, kā arī problēmjautājumiem;
  • mūsdienīgu epidemioloģisko, klīnisko un socioloģisko pētījumu metodēm, virzieniem un veidiem;
  • pētniecības ētikas problēmām dažādās populācijās;
  • jaunāko tehnoloģiiju pielietojumu medicīnā un statistikā, kā arī to praktisko pielietojumu.

Studiju noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs. 

Studiju programmas absolventi var strādāt visplašākajā organizāciju spektrā, tai skaitā, pētniecības institūcijās, ārstniecības iestādēs un valsts pārvaldes iestādēs (piemēram, ministrijās vai to pakļautībā esošajās iestādēs). Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6000 EUR gadā.
Budžeta vietu nav
Veselības zinātņu maģistra grāds sabiedrības veselībā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) +  noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (15 x 20 = 300)

Piezīme: piesakoties studijām angļu valodas grupā, papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.