Programmēšana un datortīklu administrēšana - īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju programmas mērķis ir 2,5 gadu laikā sagatavot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju industrijā strādāt spējīgus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē vai datoru tīklu izveidē un datoru sistēmu administrēšanā.

Studiju programmas noslēgumā absolventi iegūst īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikāciju "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators".

Programmā paredzēta prakse kādā IT organizācijā: starptautiskā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c.

Pēc diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.

 

Programmā būs jāapgūst: programmēšana, datoru arhitektūra un datortīkli, matemātika, datu struktūras, algoritmi, datubāzes, operētājsistēmas u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Programmas absolventiem ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.

Pilna laika klātiene (PLK): 2,5 gadi (5 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2800 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2800 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī budžeta vietas - 40
Īsā cikla profesionālās izglītības diploms un kvalifikācija: Programmētājs vai Datorsistēmu un datortīklu administrators

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.