Doktora studiju programmas "Sociālās zinātnes" mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt individuālā zinātniskajā darbā balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju, veicot fundamentālus vai lietišķus pētījumus plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politoloģijas, socioloģijas un sociālā darba nozarē, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences astotajā ISCED un EKI/LKI izglītības līmenī un nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 1. pamatgrupas līmenī.

 

Programmas direktors

Doktora studiju programma "Sociālās zinātnes" aptver trīs nozares: Socioloģija un sociālais darbs, Politoloģija un Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija. Doktora programmu "Sociālās zinātnes" veido trīs apakšprogrammas:

Politikas zinātne – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par politikas zinātnes nozimīgākām teorijām un aktuālām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus politikas zinātnē, izvēlētajā speciālitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas politikas zinātnes jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar politikas zinātni saistītās profesionālajās jomās.

Socioloģija un sociālais darbs – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par socioloģijas un sociālā darba nozimīgākām teorijām un aktuālām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus socioloģijā un sociālajā darbā, izvēlētajā speciālitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas socioloģijas un sociālā darba jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar socioloģiju saistītā profesionālo jomu.

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par komunikācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes nozimīgākām teorijām un aktuālām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus komunikācijas zinātnē un bibliotēkzinātnē, izvēlētajā speciālitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas komunikācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar plašsaziņas līdzekļiem un komunikāciju saistīto profesionālo jomu.

Pēc doktora studiju programmas absolvēšanas un doktora grāda iegūšanas programmas absolventiem būs iespējas attīstīt savu pētniecības kapacitāti un karjeru pēcdoktorantūras ietvaros, kā arī patstāvīgi papildināt savas zināšanas un pilnveidot pētnieciskās prasmes augstāko mācību iestāžu, pētniecisko institūciju profesionālās pilnveides pasākumos un mūžizglītības ietvaros.

3 gadi. DSP "Sociālās zinātnes" apjoms pilna laika klātienes studijās ir 216 ECTS.
Pilna laika klātienes studijas: ES un EEZ studentiem – 2 700 EUR; citu valstu pilsoņiem – 5 150 EUR
6 budžeta vietas
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
  1. Studiju programmā uzņem studentus ar maģistra grādu komunikācijas zinātnē, bibliotēkzinātnē, politoloģijā, socioloģijā, sociālajā darbā, kā arī ar maģistra grādu citās sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī dabas zinātnēs, vai tam pielīdzinātu augstākās izglītības diplomu.
     
  2. Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot pretendenta zināšanu līmeni attiecīgajā sociālo zinātņu nozarē un svešvalodā, kā arī plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti pēc iegūto punktu kopsummas. Kopējie uzņemšanas kritēriji LU doktora studiju programmās norādīti LU tīmekļvietnē.
     
  3. Iestājpārrunas notiek latviešu vai angļu valodā, attiecīgi studijām latviešu valodā un angļu valodā.