Pieteikumu iesniegšana notiek no 2023. gada 21. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus sūta elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

E-pasts konsultācijām: ilze.danusevica@lu.lv.

Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.

Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.

Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).

Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 20.09.2023.

Reģistrēšanās studijām notiek Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā no 2023.gada 25. līdz 29. septembrim.

 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns 
 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
 • Studijas sākas oktobrī.
Nr.p.k. Doktora studiju programma Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību
1. 51862 Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība Maģistra grāds sociālajās zinātnēs: ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, izglītības zinātnēs, psiholoģijā, darba aizsardzībā, inženierzinātnēs, dabaszinātnēs: bioloģijā un ķīmijā, datorzinātnēs un informātikā, vides pārvaldībā, medicīnā, farmācijā un veselības zinātnēs vai tam pielīdzināta izglītība.
Iestājpārbaudījums.
Darba pieredze.
Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 vai IELTS testa rezultāts vismaz 5.5 punkti (kārtots pēdējo 10 gadu laikā) vai cits angļu valodas zināšanu novērtējums, starptautiska valodas testa līdzvērtīgs rezultāts, vai eksāmena atzīme (vismaz 7) no iepriekšējās augstākās izglītības diploma pielikuma.
2. 51421 Dabaszinātnes Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
2.1. 51421 Dabaszinātnes (Bioloģija) Maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība
2.2. 51421 Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika) Maģistra grāds fizikā, optometrijā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība
        2.3. 51421 Dabaszinātnes (Ģeogrāfija) Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai dabaszinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;
Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;
  2.4. 51421 Dabaszinātnes (Ģeoloģija) Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;
2.5. 51421 Dabaszinātnes (Ķīmija) Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība
        2.6. 51421 Dabaszinātnes (Vides zinātne) Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai dabaszinātnēs- maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;
Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs- maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;
3. 51483 Datorzinātnes un matemātika  
3.1. 51483 Datorzinātnes un matemātika (Datorzinātnes) Maģistra grāds dabaszinātnēs vai maģistra grāds matemātikā, vai inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnē, inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, vai pielīdzināma augstākā izglītība. Maģistra grāds citā specialitātē ar darba pieredzi informācijas tehnoloģiju vai matemātikas jomā. Sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi.
3.2. 51483 Datorzinātnes un matemātika (Matemātika)
4. 51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība  
4.1. 51345 Ekonomika un vadība 1. Maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā un uzņēmejdarbībā vai tam pielīdzināma izglītība;
2. Maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz 2 gadu profesionalā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā;
3. Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz 2 gadu profesionalā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā.
4. Iestājpārbaudījums Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
4.2. 51345 Ekonomika un vadība (angļu valodā)
4.3. 51345 Izglītības vadība
5. 51229 Filozofija Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
    6. 51142 Izglītības zinātnes Maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā. Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, mākslas, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā. Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
    7. 51721 Medicīna un veselības zinātnes 1. Maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, ķīmijā, uzturzinātnē, māszinībās, profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds, profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā.
2.Iestājpārbaudījums. Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.
8. 51313 Psiholoģija Maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms
9. 51321 Sociālās zinātnes Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
9.1. 51321 Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija Maģistra grāds komunikācijas zinātnē, bibliotēkzinātnē, politoloģijā, socioloģijā, sociālajā darbā, kā arī maģistra grāds citās sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī dabas zinātnēs vai tam pielīdzināts augstākās izglītības diploms
9.2. 51321 Politikas zinātne
9.3. 51321 Socioloģija un sociālais darbs
  10. 51221 Teoloģija un reliģijpētniecība Maģistra grāds. Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
11. 51380 Tiesību zinātnes Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināta izglītība tiesību zinātnē un iestājpārrunas
12. 51227 Valodu un kultūru studijas Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.
  13. 51228 Vēsture un arheoloģija Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība. Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
  Papildu informācija Ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, tad iesniegumam ir jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds  
Nr.p.k. Doktora studiju programma Budžeta vietu skaits (PLK) Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu (PLK/NLK)
1. 51862 Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība 0 15
2. 51421 Dabaszinātnes    
2.1. 51421 Dabaszinātnes (Bioloģija) 12 0
2.2. 51421 Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika) 10 10
2.3. 51421 Dabaszinātnes (Ģeogrāfija) 3 3
2.4. 51421 Dabaszinātnes (Ģeoloģija) 2 1
2.5. 51421 Dabaszinātnes (Ķīmija) 7 5
2.6. 51421 Dabaszinātnes (Vides zinātne) 4 2
3. 51483 Datorzinātnes un matemātika    
3.1. 51483 Datorzinātnes un matemātika (Datorzinātnes) 10 2
3.2. 51483 Datorzinātnes un matemātika (Matemātika) 5 5
4. 51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība    
4.1. 51345 Ekonomika un vadība 7 10
4.2. 51345 Ekonomika un vadība (Angļu valodā) 0 10
4.3. 51345 Izglītības vadība 2 10
5. 51229 Filozofija 3 3
6. 51142 Izglītības zinātnes 10 5
7. 51721 Medicīna un veselības zinātnes 7 10
8. 51313 Psiholoģija 3 6
9. 51321 Sociālās zinātnes    
9.1.  51321 Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija 2 2
9.2. 51321 Politikas zinātne 2 2
9.3. 51321 Socioloģija un sociālais darbs 2 1
10. 51221 Teoloģija un reliģijpētniecība 2 5
11. 51380 Tiesību zinātnes 5 15
12. 51227 Valodu un kultūru studijas 7 7
13. 51228 Vēsture un arheoloģija 2 5

*saskaņā ar Nozaru doktorantūras padomju sniegto informāciju

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Studijas

 

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9
8,0-8,9
9,0 un vairāk

0
1
2

sekmju lapas kopija

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk
9
10

0
1
2

sekmju lapas kopija

Iestrāde

 

 

 

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

0
1
2 un vairāk

0
1
2

publikāciju kopijas

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

 

3

novērtē nozares doktorantūras padome

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav
Ir

 

0
1

konferenču programmu kopijas

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav
Ir

0
1

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

Pieredze

 

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0
1 gads un vairāk

0
1

CV

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0
2 mēnešus un vairāk

0
1

 

CV

Perspektīva

 

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0
atbilst daļēji
atbilst pilnībā

0
1
2

novērtē nozares doktorantūras padome

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā
pilnībā

1
2

zinātniskā vadītāja piekrišana

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji
viduvēji
labi
ļoti labi

0
1
3
5

novērtē nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji
viduvēji
labi
ļoti labi

0
1
3
5

novērtē nozares doktorantūras padome

 

Punkti kopā

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija

 1. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai uzsāktu studijas Izglītības zinātņu DSP 2023./2024. akad.gadā ir 10 punkti;
 2. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai uzsāktu studijas Sociālo zinātņu DSP 2023./2024. akad.gadā ir 10 punkti;
 3. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai uzsāktu studijas Tiesību zinātnes DSP 2023./2024. akad.gadā ir 12 punkti un 15 punkti, lai uzsāktu studijas par valsts budžeta finansējumu;
 4. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai uzsāktu studijas Vēstures un arheoloģijas DSP 2023./2024. akad.gadā, ir 12 punkti.

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums