• Pieteikumu iesniegšana notiek no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.
 • Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.
 • Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).
 • Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 17.09.2021.
 • Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā no 20. līdz 24. septembrim.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns  .
   
 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
   
 • Studijas sākas oktobrī.

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību

1. Bioloģija maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms
2. Datorzinātnes maģistra grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība
3. Ekonomika un uzņemējdarbība maģistra grāds sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs, kas ir vienotas visai doktorantūras studiju programmai, kā arī nosakot iestājpārbaudījumu
4. Filozofija maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
5. Fizika, astronomija un mehānika maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms
6. Ģeogrāfija maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs
7. Ģeoloģija maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs
8. Izglītības zinātnes maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.
9. Komunikācijas zinātne maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
10. Ķīmija maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
11. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē
12. Matemātika maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē
13. Medicīna un farmācija maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds
14. Politikas zinātne maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
15. Psiholoģija maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms
16. Socioloģija maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
17. Teoloģija un reliģiju zinātne maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē
18. Tiesību zinātne Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināta izglītība tiesību zinātnē un iestājpārrunas
19. Valodniecība maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē
20. Vēsture maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs
21. Vides zinātne maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms

 

Piezīme: ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā.

 

Nr.p.k. Doktora studiju programma

Budžeta vietu skaits

Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu
1. Bioloģija 10 2
2. Datorzinātnes 8 2
3./1 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Ekonomika un vadība) 6 10
3./2 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Izglītības vadība) 2 7
4. Filozofija 2 2
5. Fizika, astronomija un mehānika 12 3
6. Ģeogrāfija 3 2
7. Ģeoloģija 2 1
8. Izglītības zinātnes 12 8
9. Komunikācijas zinātne 2 2
10. Ķīmija 7 5
11. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla 8 2
12. Matemātika 4 0
13. Medicīna un farmācija 7 10
14. Politikas zinātne 1 5
15. Psiholoģija 3 10
16. Socioloģija 1 2
17. Teoloģija un reliģiju zinātne 2 5
18. Tiesību zinātne 5 15
19. Valodniecība 3 3
20. Vēsture 1 5
21. Vides zinātne 3 1

 

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0-8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

 

0

1

2 un vairāk

0

1

2

publikāciju kopijas

 

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

3

 

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

konferenču programmu kopijas

 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

 

Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV

 

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0

2 mēnešus un vairāk

0

1

 

CV

 

 

Perspektīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā

pilnībā

1

2

zinātniskā vadītāja

piekrišana

 

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

 

Punkti kopā

 

 

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

 

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums