• Pieteikumu iesniegšana notiek no 17. augusta līdz 21. augustam (no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.
  Tālrunis konsultācijām 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv

 • Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa
 • Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). 

 

Iestājpārrunu norises vieta un laiks LU Doktora studiju programmās 2019./2020.akad. gadā

 • Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 20.09.2019.

 

 • Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā no 24. septembra līdz 30. septembrim.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns  .
   
 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
   
 • Studijas sākas oktobrī.

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību

Piezīme

1.

Bioloģija

maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms

Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā

2.

Datorzinātnes

maģistra grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

3.

Demogrāfija

maģistra grāds sociālo zinātņu nozarē (ekonomikā, vadībzinātnē, socioloģijā, antropoloģijā, politikas zinātnē, tiesību zinātnē, vēsturē u.c.) un iedzīvotāju ģeogrāfijā

4.

Ekonomika

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē

5.

Filozofija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

6.

Fizika, astronomija un mehānika

maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms

7.

Ģeogrāfija

maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs

8.

Ģeoloģija

maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs

9.

Izglītības vadība

maģistra grāds izglītības vadībā, izglītības zinātnēs, pedagoģijā, vadībzinātnē vai radniecīgās zinātnēs

10.

Juridiskā zinātne

maģistra grāds tiesību zinātnē

11.

Komunikācijas zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

12.

Ķīmija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

13.

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

14.

Matemātika

maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē

15.

Medicīna un farmācija

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

16.

Pedagoģija

maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā;

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā

17.

Politikas zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

18.

Psiholoģija

maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

19.

Socioloģija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

20.

Teoloģija un reliģiju zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

21.

Vadībzinātne

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē 

22.

Valodniecība

maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

23.

Vēsture

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

24.

Vides zinātne

maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms

 

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0-8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

 

0

1

2 un vairāk

0

1

2

publikāciju kopijas

 

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

3

 

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

konferenču programmu kopijas

 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

 

Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV

 

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0

2 mēnešus un vairāk

0

1

 

CV

 

 

Perspektīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā

pilnībā

1

2

zinātniskā vadītāja

piekrišana

 

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

 

Punkti kopā

 

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija.

1. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Juridiskās zinātnes DSP 2019./2020. akad.gadā, ir 15 punkti.

2. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Vēstures DSP 2019./2020. akad.gadā, ir 14 punkti.

3. Filozofijas DSP – kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavota izvēlētā darba pamatojuma un iestrādes apjoms – 10 lpp.

 

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums