Aktuāli!

Latvijas Universitāte izsludina grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

 • Pieteikumu iesniegšana notiek no 2022. gada 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi doktorantura@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.
 • Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.
 • Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).
 • Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 16.09.2022.
 • Reģistrēšanās studijām notiek Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā no 2022.gada 19. līdz 23. septembrim.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns  .
   
 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
   
 • Studijas sākas oktobrī.

Nr.p.k.

Doktora studiju programma (apakšprogramma)

Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību

1./1

Dabaszinātņu DSP (Bioloģijas)

maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

1./2

Dabaszinātņu DSP (Fizikas, astronomijas un mehānikas)

maģistra grāds fizikā, optometrijā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

1./3

Dabaszinātņu DSP (Ģeogrāfijas)

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā - maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

1./4

Dabaszinātņu DSP (Ģeoloģijas)

maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

1./5

Dabaszinātņu DSP (Ķīmijas)

maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

1./6

Dabaszinātņu DSP (Vides zinātnes)

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā - maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

2.

Datorzinātņu DSP

maģistra grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināta augstākā izglītība

3./1

Ekonomikas un uzņēmējdarbības DSP (Ekonomika un vadība)

maģistra grāds sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs

 

3./2

Ekonomikas un uzņēmējdarbības DSP (izglītības vadība)

4.

Filozofijas DSP

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

5.

Izglītības zinātņu DSP

maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

6.

Matemātikas DSP

maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē

7.

Medicīnas un farmācijas DSP

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

8.

Psiholoģijas DSP

maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

9./1

Sociālo zinātņu DSP (Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija)

maģistra grāds komunikācijas zinātnē, bibliotēkzinātnē, politoloģijā, socioloģijā, sociālajā darbā, kā arī maģistra grāds citās sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī dabas zinātnēs vai tam pielīdzināts augstākās izglītības diploms

9./2

Sociālo zinātņu DSP (Politikas zinātne)

9./3

Sociālo zinātņu DSP (Socioloģija un sociālais darbs)

10.

Teoloģijas un reliģijpētniecības DSP

maģistra grāds jebkurā zinātņu jomā

11.

Tiesību zinātņu DSP

Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināta izglītība tiesību zinātnē un iestājpārrunas

12.

Vēstures un arheoloģijas DSP

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un iestājpārrunas

13. Valodu un kultūru studiju DSP maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

 

Papildu informācija

Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā

     
 

Nr.p.k.

Doktora studiju programma (apakšprogramma)

Budžeta vietu skaits

 

Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu

1./1

Dabaszinātņu DSP (Bioloģijas)

10

2

1./2

Dabaszinātņu DSP (Fizikas, astronomijas un mehānikas)

17

3

1./3

Dabaszinātņu DSP (Ģeogrāfijas)

4

3

1./4

Dabaszinātņu DSP (Ģeoloģijas)

2

2

1./5

Dabaszinātņu DSP (Ķīmijas)

4

4

1./6

Dabaszinātņu DSP (Vides zinātnes)

3

2

2.

Datorzinātņu DSP

11

2

3./1

Ekonomikas un uzņēmējdarbības DSP (Ekonomika un vadība)

7

10

3./2

Ekonomikas un uzņēmējdarbības DSP (Izglītības vadība)

2

7

4.

Filozofijas DSP

2

3

5.

Izglītības zinātņu DSP

12

5

6.

Matemātikas DSP

5

5

7.

Medicīnas un farmācijas DSP

8

10

8.

Psiholoģijas DSP

3

10

9./1

Sociālo zinātņu DSP (Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija)

2

2

9./2

Sociālo zinātņu DSP (Politikas zinātne)

2

2

9./3

Sociālo zinātņu DSP (Socioloģija un sociālais darbs)

2

2

10.

Teoloģijas un reliģijpētniecības DSP

3

5

11.

Tiesību zinātnes DSP

5

15

12.

Vēstures un arheoloģijas DSP

2

6

13. Valodu un kultūru studiju DSP 12 5

* saskaņā ar nozaru doktorantūras padomju sniegto informāciju

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0-8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

 

0

1

2 un vairāk

0

1

2

publikāciju kopijas

 

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

3

 

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

konferenču programmu kopijas

 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

 

Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV

 

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0

2 mēnešus un vairāk

0

1

 

CV

 

 

Perspektīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā

pilnībā

1

2

zinātniskā vadītāja

piekrišana

 

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

 

Punkti kopā

 

 

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija.

Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Tiesību zinātnes DSP 2021./2022. akad.gadā, ir 12 punkti.

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums