Aktuāli!

Latvijas Universitāte izsludina grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

 • Pieteikumu iesniegšana notiek no 2022. gada 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskenētā veidā uz e-pasta adresi doktorantura@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apliecinājumu vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.
 • Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.
 • Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte).
 • Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 16.09.2022.
 • Reģistrēšanās studijām notiek Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā no 2022.gada 19. līdz 23. septembrim.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns  .
   
 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
   
 • Studijas sākas oktobrī.

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību

 

1.1.

51421 Dabaszinātnes (Bioloģija)

Maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

1.2.

51421 Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika)

Maģistra grāds fizikā, optometrijā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

 

 

 

 

1.3.

51421 Dabaszinātnes (Ģeogrāfija)

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā - maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

 

1.4.

51421 Dabaszinātnes (Ģeoloģija)

Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

1.5.

51421 Dabaszinātnes (Ķīmija)

Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība

 

 

 

 

1.6.

51421 Dabaszinātnes (Vides zinātne)

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs - maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs, vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā - maģistra grāds dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs vai minētajiem grādiem pielīdzināta augstākā izglītība;

2.1.

51483 Datorzinātnes un matemātika (Datorzinātnes)

Maģistra grāds dabaszinātnēs vai maģistra grāds matemātikā, vai inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnē, inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, vai pielīdzināma augstākā izglītība. Maģistra grāds citā specialitātē ar darba pieredzi informācijas tehnoloģiju vai matemātikas jomā. Sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi.

 

2.2.

51483 Datorzinātnes un matemātika (Matemātika)

3.1.

51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Ekonomika un vadība)

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs

 

3.2.

51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Izglītības vadība)

4.

51229 Filozofija

Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

 

 

5.

51142 Izglītības zinātnes

Maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

 

 

6.

51721 Medicīna un farmācija

Maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

7.

51313 Psiholoģija

Maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

8.1.

51321 Sociālās zinātnes (Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija)

Maģistra grāds komunikācijas zinātnē, bibliotēkzinātnē, politoloģijā, socioloģijā, sociālajā darbā, kā arī maģistra grāds citās sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī dabas zinātnēs vai tam pielīdzināts augstākās izglītības diploms

8.2.

51321 Sociālās zinātnes (Politikas zinātne)

8.3.

51321 Sociālās zinātnes (Socioloģija un sociālais darbs)

9.

51221 Teoloģija un reliģijpētniecība

Maģistra grāds jebkurā zinātņu jomā

10.

51380 Tiesību zinātnes

Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināta izglītība tiesību zinātnē un iestājpārrunas

11.

51227 Valodu un kultūru studijas

Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

 

12.

51228 Vēsture un arheoloģija

Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība un iestājpārrunas

 

Papildu informācija

Ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, tad iesniegumam ir jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

 

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Budžeta vietu skaits (PLK)

Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu (PLK/NLK)

1.1.

51421 Dabaszinātnes (Bioloģija)

10

2

1.2.

51421 Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika)

10

10

1.3.

51421 Dabaszinātnes (Ģeogrāfija)

5

3

1.4.

51421 Dabaszinātnes (Ģeoloģija)

4

1

1.5.

51421 Dabaszinātnes (Ķīmija)

8

5

1.6.

51421 Dabaszinātnes (Vides zinātne)

2

2

2.1.

51483 Datorzinātnes un matemātika (Datorzinātnes)

10

2

2.2.

51483 Datorzinātnes un matemātika (Matemātika)

5

5

3.1.

51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Ekonomika un vadība)

9

10

3.2.

51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Ekonomika un vadība) (Angļu valodā)

0

10

3.3.

51345 Ekonomika un uzņēmējdarbība (Izglītības vadība)

2

10

4.

51229 Filozofija

3

3

5.

51142 Izglītības zinātnes

10

5

6.

51721 Medicīna un farmācija

7

10

7.

Psiholoģijas DSP

3

6

8.1.

51321 Sociālās zinātnes (Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija)

3

2

8.2.

51321 Sociālās zinātnes (Politikas zinātne)

3

2

8.3.

51321 Sociālās zinātnes (Socioloģija un sociālais darbs)

3

1

9.

51221 Teoloģija un reliģijpētniecība

2

5

10.

51380 Tiesību zinātnes

5

15

11.

51227 Valodu un kultūru studijas

9

5

12.

51228 Vēsture un arheoloģija

7

4

Uzņemšanas kritēriji LU doktora studiju programmās 2022./2023. akad. gadā.

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Studijas

 

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9
8,0-8,9
9,0 un vairāk

0
1
2

sekmju lapas kopija

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk
9
10

0
1
2

sekmju lapas kopija

Iestrāde

 

 

 

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

0
1
2 un vairāk

0
1
2

publikāciju kopijas

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

 

3

novērtē nozares doktorantūras padome

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav
Ir

 

0
1

konferenču programmu kopijas

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav
Ir

0
1

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

Pieredze

 

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0
1 gads un vairāk

0
1

CV

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0
2 mēnešus un vairāk

0
1

 

CV

Perspektīva

 

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0
atbilst daļēji
atbilst pilnībā

0
1
2

novērtē nozares doktorantūras padome

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā
pilnībā

1
2

zinātniskā vadītāja piekrišana

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji
viduvēji
labi
ļoti labi

0
1
3
5

novērtē nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji
viduvēji
labi
ļoti labi

0
1
3
5

novērtē nozares doktorantūras padome

 

Punkti kopā

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija 
Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos:

 1. Sociālo zinātņu DSP 2022./2023. akad.gadā, ir 10 punkti;
 2. Tiesību zinātnes DSP 2022./2023. akad.gadā, ir 12 punkti;
 3. Vēstures un arheoloģijas DSP 2022./2023. akad.gadā, ir 12 punkti.

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums