Doktora studiju programma "Izglītības zinātnes"

 

Programma ir licencēta 2020. gada 27. maijā. Uzņemšana programmā notiks jau 2020/2021. studiju gadā. Informāciju par dokumentu iesniegšanu un iestājpārbaudījumu meklējiet šeit. 

Kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” kopīgi īsteno četras Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte (LU) partnerībā ar Daugavpils Universitāti (DU), Liepājas Universitāti (LiepU) un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju (RTA). Programma ir unikāla Latvijā un Baltijā, jo tā tiek realizēta kā kopīga starpaugstskolu doktora studiju programma izglītības zinātnēs, kuras moduļi tiks īstenoti vairākās augstskolās dažādos valsts reģionos.

Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

 

Doktorantūras padomes zinātniskā sekretāre

KDSP “Izglītības zinātnes” studenti apgūst vispārīgos studiju kursus LU, kā arī izvēlas specializāciju modulī atbilstīgi savām zinātniskajām interesēm:

1. modulis. Mācību priekšmetu didaktika (īsteno LU un DU);
2. modulis. Iekļaujošā izglītība un tehnoloģiju integrācija skolas, augstskolas un pieaugušo izglītībā (īsteno LU);
3. modulis. Izglītība ilgspējīgai attīstībai skolā un augstskolā (īsteno DU);
4. modulis Speciālā un sociālā pedagoģija (īsteno RTA);
5. modulis. Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija (īsteno LiepU).

KDSP „Izglītības zinātnes” nodrošina iespēju iegūt individuālā zinātniskajā darbā balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju, veicot fundamentālus un lietišķus pētījumus izglītības zinātnēs, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) astotajā izglītības līmenī un nodarbināmības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 1. pamatgrupas līmenī (profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu) un 2. pamatgrupas līmenī (profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas; profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, strādājot ar visu paaudžu iedzīvotājiem, visās izglītības pakāpēs, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās izglītības zinātnes jomas attīstības, nepieciešamo resursu plānošanā, veic praktisku darbu jaunu materiālo un garīgo vērtību radīšanā).

Pilna laika klātiene (PLK) - 3 gadi (6 semestri) 144 KP Studiju organizācija: Ceturtdienās 10.00-15.00, pēc konkrētās dienas nodarbību plānojuma.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Kopīgās doktora studiju programmas Izglītības zinātnes uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši šīs studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Uzņemšanas prasības ir atbilstīgas izvirzītajiem studiju programmas rezultātiem. Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar iepriekš apstiprinātu procedūru un kritērijiem, kas ir publiskoti LU un partneraugstskolu mājas lapās. Uzņemšana notiek visās programmā iesaistītajās universitātēs atbilstīgi doktorantu zinātnisko interešu sasaistei ar universitāšu īstenotajiem studiju moduļiem.

Kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” tiek uzņemti studenti ar maģistra grādu izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grādu humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību un vismaz divu gadu pedagoģisku darba pieredzi izglītības institūcijā.

Iestājpārrunās pretendents/pretendente prezentē piecu līdz desmit minūšu ilgu ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu.

Lai gan uzņemšana notiks visās partneraugstskolās, pretendentu dokumenti un prezentācija tiks vērtēta atbilstīgi LU (kā vadošās partneruniversitātes) uzņemšanas kritērijiem doktora studiju programmās www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/ Tādējādi potenciālajiem doktorantiem tiks nodrošinātas vienotas prasības, kā arī tiks nodrošināta KDSP kvalitāte.

Tā kā KDSP tiks īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, tad iestājpārrunās studijām latviešu valodā diskusija notiek latviešu valodā un potenciālā doktoranta izvēlētajā svešvalodā. Svešvalodu prasme ir būtisks nosacījums studijām doktora studiju programmā augstākās izglītības internacionalizācijas kontekstā. Ja pretendents ir izvēlējies studēt angļu valodā, tad iestājpārbaudījumā pārrunas tiek īstenotas angļu valodā.

Iestājpārbaudījumos potenciālo studējošo iepriekšējā izglītība un profesionālā pieredze tiek atzīta un ņemta vērā.

 

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu semestri visās ES dalībvalstīs. Programmas ietvaros ir noslēgti sadarbības līgumi ar Hamburgas (Vācijā) un Lēvenes Katoļu (Beļģija) universitātēm nolūkā dalīties ar pētniecības pieredzi doktora studiju līmenī.