OPTOMETRIJA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA (LV)

Bakalaura studiju programmas "Optometrija" uzdevums ir sagatavot praktiskam darbam uzņēmējsabiedrībās un valsts sektorā augsti kvalificētus un konkurētspējīgus redzes aprūpes speciālistu palīgus - optikas, optometrista un oftolmologa asistentus, kuri spētu sadarbībā ar veselības un redzes aprūpes speciālistiem sniegt kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, kā arī vadīt veselības aprūpes uzņēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas ar redzes aprūpi sasitītas pieejas mainīgajā veselības aprūpes sistēmā, kā arī nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu.

Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un speciāli izvēlētiem medicīnas priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas, kā arī iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam.

Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas veido:

  • dabaszinātņu pamatus – fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika ,
  • medicīnas pamatus – cilvēka anatomija un fizioloģija, mikrobioloģija, bioķīmija, vispārīgā patoloģija
  • specializācijas kursus – fizikālā, ģeometriskā un redzes optika, acs anatomija un fizioloģija, redzes fizioloģija, redzes funkcionālie traucējumi, redzes diagnostikas pamati, optometriskie instrumenti, binokulārā redze.

Studiju programmas B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur sociālos, medicīnas un optometrijas priekšmetus. Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas pirmajā semestrī, pārējie ar 2. semestri.

Pēc studiju beigšanas absolventi strādā par optometristu asistentiem  optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumus un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu. Ja absolvents vēlas kļūt par optometristu, studijas jāturpina profesionālā maģistra studiju programmā "Optometrija", kas dod iespēju kļūt par ārstniecības personu – optometristu.

Studējošie programmu var apgūt latviešu valodā 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās (PLK). Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 4000 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 45 budžeta vietas.
Veselības zinātņu bakalaura grāds optometrijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas, vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.