Datorzinātnes - bakalaura studiju programma (angļu valodā)

Datorikas fakultāte piedāvā studētgribētājiem mūsdienīgo, Eiropas ekspertu un Latvijas darba devēju atzīto bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes” apgūt arī angļu valodā.

Programma divreiz guvusi Eiropas ekspertu atzinumu - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi "Euro-Inf Label", tāpat studiju programma vairākkārt atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas, tāpēc programma ir izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē, kā arī izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, savukārt 4,5 mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā palīdz pārbaudīt iegūtās zināšanas un gūt papildu prasmes.

 

Programmas direktore

Dr.dat., prof. Zane Bičevska

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, pēc tam students dodas 4,5 mēnešus ilgā praksē kādā IT organizācijā (starptautiskā vai vietējā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c).

Pēc prakses studentam jāizvēlas kāda no piecām speciālizācijām:

  • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
  • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Datoru inženierija (computer engineering) - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
  • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji).

Programmā būs jāapgūst: programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi), datoru uzbūve, tīmekļa tehnoloģijas, datubāzes, operētājsistēmas, projektu pārvaldība, matemātika, datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Studiju programmu atzinīgi novērtējuši darba devēji – kopš 2017. gada LU datorzinātņu bakalaura studiju programma ik gadu ir atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Pilna laika klātiene (PLK): 4 gadi (8 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3340 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3340 EUR/ gadā.
Budžeta vietas – nav.
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Pieteikšanās šai studiju programmai notiek šeit.

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE matemātikā*
CE angļu valodā*
CE latviešu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (atzīmēm jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”); ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīts vērtējums matemātikā, to var aizstāt vērtējums datorikas nozares priekšmetā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā);
2) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu.