Studiju servisa departamenta sastāvā ir Akadēmisko servisu nodaļa, Uzņemšanas nodaļa un Mobilitātes nodaļa:

Akadēmisko servisu nodaļa nodrošina LU normatīvajos aktos noteiktās studiju dokumentācijas noformēšanu, uzskaiti, diplomu izgatavošanu un izsniegšanu,  imatrikulācijas, eksmatrikulācijas, datu maiņas rīkojumu un norādījumu, kā arī kvalifikācijas dokumentu, izsniedzamo diplomu reģistrāciju, kvalifikācijas dokumentu dublikātu sagatavošanu. Nodaļa izgatavo un izsniedz studentu apliecības, sagatavo izziņas un statistikas atskaites par studējošajiem un studiju datiem,  nodrošina atskaišu pieejamību, nodrošina studējošo personu lietu sagatavošanu un arhivēšanu. Nodaļa organizē un nodrošina studējošo datu apmaiņu ar citām LU informācijas sistēmām, sniedz informāciju un konsultācijas par LU studiju piedāvājumu un iespējām.

Uzņemšanas nodaļa organizē, nodrošina un metodiski vada Latvijas un ārvalstu studējošo uzņemšanas procesu pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās, izņemot doktora studijas un rezidentūru, apkopo informāciju par LU studiju programmu piedāvājumu uzņemšanai un izstrādā uzņemšanas procesu regulējošos normatīvos aktus. Nodaļa apkopo un sagatavo atskaites par uzņemšanas procesu un tā rezultātiem pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās, izņemot doktora studijas un rezidentūru.

Mobilitātes nodaļa sagatavo projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai mobilitātes programmās, administrē mobilitātes programmu finansējumu un nodrošina mobilitātes dokumentu lietvedību, tostarp līgumu slēgšanu ar augstskolām, organizē un koordinē apmaiņas studiju, prakšu un vasaras skolu dalības iespējas, līgumu slēgšanu un citu dokumentu noformēšanu LU studējošajiem, kā arī dokumentu noformēšanu, sagaidīšanu, izmitināšanu mobilitātes studentiem. Nodaļa informē un konsultē fakultātes un studējošos mobilitātes jautājumos, kā arī organizē informatīvos pasākumus mobilitātes studējošajiem.

Direktors

Jānis Saulītis