Sadarbība ar vecāko kursu studentiem – mentoriem

Studiju uzsākšana universitātē ir nopietnu pārmaiņu laiks, kā arī pāreja uz lielāku patstāvību sava mācību darba organizēšanā. Iekļaušanos jaunajā vidē var veicināt sadarbība ar vecāko kursu studentiem- mentoriem. Izvērtējot dažāda sociālā atbalsta noderīgumu studiju sākuma visbiežāk ir uzsvērta nepieciešamība gūt atbalstu no vecāko kursu studentiem- mentoriem un laba komunikācija ar tiem. Studenti arī norāda, ka viņiem ir būtiski saņemt konsultācijas karjeras izaugsmes jautājumos. Daudzi jaunieši atzīst nepieciešamību uzlabot savas studiju iemaņas studiju uzsākšanas posmā.(LU Akadēmiskā departamenta veiktās aptaujas rezultāti 2013. gada rudenī) Mentori- vecāko kursu studenti ir sagatavoti atbalsta sniegšanai jaunajiem studentiem studiju sākumā. Izmantojot savu studiju pieredzi, kā arī apmācībā iegūtās zināšanas, viņi var sniegt atbildes uz dažādiem studiju dzīves jautājumiem, šādā veidā palīdzot mazināt  pirmā kursa studentu stresu jaunajos apstākļos. Mentors ir sekmīgs vecāko kursu students kurš  kā brīvprātīgais ir iesaistījies LU Studentu padomes izveidotajā mentoringa programmā. Viņa sadarbības uzdevumi ar pirmā kursa studentu:
 • Attīstīt sociālās saites fakultātes studentu starpā, lai radītu ciešāku piederības izjūtu savai augstskolai un studentu grupai LU, kas ietekmē arī akadēmiskos panākumus un noturību studiju programmas apguvē
 • Atvieglot ātru studenta iepazīšanos ar LU struktūrvienībām un iekšējo administratīvo kārtību, sekmējot patstāvīgu studiju procesa organizēšanu
 • Informēt studentus par LU atbalsta pakalpojumu pieejamību dažādu jautājumu risināšanā
 • Motivēt un ieinteresēt studentus savas izglītības un nodarbinātības tālākā plānošanā
Sadarbība ar mentoru balstās uz  trim aspektiem:
 • Uz konfidencialitātes pamata tiek veidota saziņa un abpusēja uzticēšanās
 • Mentors palīdz otram studentam virzīties uz viņa iecerētiem mērķiem
 • Mentors palīdz saskatīt personas resursus un nepilnības
Veiksmīga savstarpējā sadarbība atkarīga no tā, ka mentors:
 • Aktīvi un uzmanīgi klausās, izprot to, par ko runā mentorējamais
 • Uzdod atvērtus un situācijai atbilstošus jautājumus
 • Empātiski atspoguļo jūtas un domas
 • Godprātīgi atbild uz jebkuru jautājumu
 • Nodrošina konstruktīvu un pozitīvu atgriezenisko saiti
 • Ir neitrāls- nevaino otru, ir pieejams, un neizrāda pārākuma sajūtu
 • Ir patiesi ieinteresēts otrā cilvēkā, rūpējas par viņu
 • Izvairās dot padomus, bet iedrošina rīkoties vadoties pēc paša ieskatiem.
 • Gatavs diskutēt un apspriest viedokļus
Mentors iesaka vērsties pie kāda konsultanta, ja mentorējamais students:
 • Uzrāda problēmu, kuras risināšana pārsniedz mentora kompetenci
 • Atklāj problēmu, kura jūtami ietekmē akadēmisko darbu
 • Uzrāda smagas attiecību problēmas
 • Ir izmisis, apjucis vai dezorientēts
 • Pastiprināti lieto alkoholu, narkotikas
 • Bieži un gari runā par personīgām problēmām
 • Sadarbību apgrūtina atsevišķas savstarpējās saziņas problēmas
Mentors var pārkāpt konfidencialitātes noteikumus, ja:
 • Vērojamas nopietnas garīgās veselības problēmas
 • Tiek runāts par pašnāvību
 • Citi cilvēki var tikt pakļauti kādam riskam
 • Ja izdarīts nopietns krimināls pārkāpums
Mentorējamā studenta ieguvumi:
 • Saņemts atbalsts un iedrošinājumi
 • Tiek sadzirdēts un mācās klausīties
 • Ātrāk iepazīst un apgūst augstskolas darbības principus
 • Nostiprina savu studenta pašpaļāvību
 • Gūst atbalstu savai studiju programmas izvēlei un karjeras virzībai
 • Iedrošinās jaunajos apstākļos pieņemt izaicinājumus savai personībai
Mentora atbalsts visai noderīgs varētu būt tad, ja:
 • Ģimenē esi pirmais, kurš studē augstskolā un tādēļ tuvinieku atbalsts studiju dzīves jautājumos varētu būt nepietiekams
 • Ja skolas laikā īsti labi nav veicies sadarboties ar vienaudžiem
 • Ja skolas laikā salīdzinoši reti esi bijis prom no ģimenes
Literatūra: Pirmā kursā studējošo aptaujas rezultāti. Akadēmiskais departaments. Studiju daļa. 2014, Rīga Papildus ieskaties LU Studentu padomes sagatavotajā materiālā „Ceļvedis pirmā kursa studenta un mentora sadarbībai Latvijas Universitātē”.