Vadības padome

 • Janīna Kursīte-Pakule, Dr.habil.philol. (Humanitāro zinātņu fakultāte) – priekšsēdētāja;
 • Maija Kūle, Dr.habil.phil. (Vēstures un filozofijas fakultāte) – priekšsēdētājas vietniece;
 • Sigma Ankrava, Dr.habil.philol. (Humanitāro zinātņu fakultāte);
 • Inesis Feldmanis, Dr.habil.hist. (Vēstures un filozofijas fakultāte);
 • Andris Ambainis, Dr.dat. (Datorikas fakultāte);
 • Pēteris Vanags, Dr.habil.philol. (Humanitāro zinātņu fakultāte);
 • Dagmāra Beitnere, Dr.sc.soc. (LU Filozofijas un socioloģijas institūts);
 • Svetlana Jevstratova, Dr.philol. (Tartu Universitāte, Igaunija);
 • Ingus Barovskis (Humanitāro zinātņu fakultāte) – zinātniskais sekretārs

(apstiprināta 14.12.2011. ar LU rektora rīkojumu Nr.5/782)

Doktorantūras skolas darbības anotācija

Doktorantūras skola „Letonika un starpkultūru pētījumi” ir viena no aktīvākajām LU doktorantūras skolām, kas saņēmusi atzinīgus vērtējumus gan no LU administrācijas, gan arī skolas dalībniekiem. „Letonika un starpkultūru pētījumi” sniedz jaunas zinātniskas sadarbības iespējas doktorantiem un paaugstina iesaistīto mācību spēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, tādējādi veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības virtuālo institūciju, kurā iesaistīti Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātņu, Filozofijas, Valodniecības, Vēstures, Pedagoģijas, Teoloģijas un Juridiskās zinātnes doktorantūras studiju programmās studējošie. Doktorantūras skola piesaistījusi arī citu Latvijas augstskolu studentu uzmanību.

Lai padarītu letoniku konkurētspējīgu un pievilcīgu citu zinātnes virzienu un jomu kontekstā, doktorantūras skolas pedagoģiskajā darbā ir iesaistīti letonikas, kā arī attiecīgo apakšnozaru redzamākie speciālisti no zinātniskajiem institūtiem un augstskolām Latvijā, gan arī ārpus tās.

Doktorantūras skolā līdzās iespējai klausīties lektorus no dažādām humanitāro zinātņu nozarēm, regulāri notiek arī zinātniskie semināri, kuros doktoranti prezentē savu promocijas darbu daļas, kā arī ir iespēja piedalīties starpdisciplināras ievirzes zinātniskajos lauka pētījumos Latvijā vai ārpus Latvijas. Par tradīciju ir kļuvis arī semināru cikls, kas tiek organizēts decembrī un kur doktorantūras skolas dalībniekiem tiek sniegta iespēja iesaistīties diskusijās ar sabiedrībā pazīstamiem zinātnes un kultūras darbiniekiem.

Skolā pārstāvētās studiju programmas:

 • Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātņu DSP
 • Valodniecības DSP
 • Vēstures DSP
 • Filozofijas DSP
 • Juridisko zinātņu DSP
 • Teoloģijas un reliģiju zinātnes DSP
 • Pedagoģijas DSP

Pētījumu virzieni

 • Starpdisciplinārā pētniecība un izglītība doktorantūras studijās: dialoga iespējas.
 • Verbālā un neverbālā semiotika dažādās zinātņu nozarēs: saskares lauks.
 • Literatūrzinātne: jauni pētījumu rakursi.
 • Tradicionālās un mūsdienu kultūras saskarsmes analīze: Latvija un Baltijas reģions.
 • Reģionālais un globālais Letonikas kontekstā: starpkultūru komunikācija.
 • Latvijas vēstures avoti un Letonikas attīstība: jaunas paradigmas iespējas.
 • Vēsturiskā un mitoloģiskā domāšana, lineārais un cikliskais diskurss.
 • Virtuālā realitāte kā folkloristikas, mitoloģijas, filozofijas, mākslas zinātņu, datorzinātņu, valodniecības izpētes objekts.
 • Virtuālās komunikācijas efekti un blaknes mūsdienu Latvijas kultūras kontekstā.
 • Letonikas paplašinātais iespēju un pārklājuma lauks: vēsture, folklora, filoloģija, māksla, mūzika, filozofija, datorzinības.
 • Pašrefleksija un pašreferences Latvijas un Baltijas kultūras vēsturē – diskurss literatūrā.
 • Datorlingvistika un kultūras mantojuma digitalizācija.
 • Valodas resursu un rīku infrastruktūra.
 • Runas tehnoloģijas.
 • Korpuslingvistika.
 • Mutvārdu vēsture – vēstures vai folkloras/mitoloģijas izpētes objekts.
 • Mūsdienu cilvēku lietu pasaule: habitus un neverbālās komunikācijas aspekta analīze.
 • Latviešu  valoda, folklora, literatūra (tostarp,  mutvārdu teksti), māksla, mūzika kā lingvistikas, datorzinātņu, filozofijas, literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas zinātnes kompleksas izpētes semiotisks objekts.
 • Letonika un Baltonika – Slavistika – Ģermānistika – Āzijas studijas/Orientālistika. Salīdzinošais aspekts.
 • Terminu valodas attīstības analīze latviešu valodas vidē: datorzinības, filozofija, vēsture.
 • Letonikas problemātika sociālās un kultūras antropoloģijas kontekstā.
 • Sabiedrības komunikācijas asimetrija: vara, intelektuāļi un kultūras konteksts Latvijā.
 • Paštēls un pašreferences Latvijas mākslā.
 • Kultūras tekstu netiešā iesaiste sabiedrības mentalitātes diskursā.

Doktorantūras skola “Letonika un starpkultūru pētījumi” izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu

Skolā tiek aicināti pieteikties maģistranti, doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā ,,Letonika un starpkultūru pētījumi”:

 • Zinātniskās iestrādes – piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (Skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
 • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem (Skolas Vadības padome vērtēs tēmas izklāstu (2.un 3. pielikums).

Potenciālajiem skolas dalībniekiem jāiesniedz šādi dokumenti:

Dokumenti elektroniskā veidā (gan Word dokumenta veidā, gan ieskenēti ar parakstiem) jāsūta uz adresi ingus.barovskis@lu.lv līdz 2019. gada 17. oktobrim.

Tālrunis papildinformācijai: 28695642, e-pasts: ingus.barovskis@lu.lv