Vadības padome

 • Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) –  priekšsēdētāja
 • Dr.habil.phil. Maija Kūle (LU Vēstures un filozofijas fakultāte)
 • Dr.philol. Ilze Rūmniece (LU Humanitāro zinātņu fakultāte)
 • Dr.philol. Ieva Kalniņa (LU Humanitāro zinātņu fakultāte)
 • Dr.philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte)
 • Dr.philol. Laimute Balode (Helsinku Universitāte, Somija)
 • Dr.philol. Ingus Barovskis (Humanitāro zinātņu fakultāte) – zinātniskais sekretārs

Doktorantūras skolas darbības anotācija

Doktorantūras skola „Letonika un starpkultūru pētījumi” ir viena no aktīvākajām LU doktorantūras skolām, kas saņēmusi atzinīgus vērtējumus gan no LU administrācijas, gan arī skolas dalībniekiem. „Letonika un starpkultūru pētījumi” sniedz jaunas zinātniskas sadarbības iespējas doktorantiem un paaugstina iesaistīto mācību spēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, tādējādi veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības virtuālo institūciju.

Doktorantūras skolā līdzās iespējai klausīties lektorus no dažādām humanitāro zinātņu nozarēm, regulāri notiek arī zinātniskie semināri, kuros doktoranti prezentē savu promocijas darbu daļas. Par tradīciju ir kļuvis arī semināru cikls, kas tiek organizēts decembrī un kur doktorantūras skolas dalībniekiem tiek sniegta iespēja iesaistīties diskusijās ar sabiedrībā pazīstamiem zinātnes un kultūras darbiniekiem.

Skolā pārstāvētās studiju programmas:

Valodu un kultūru DSP

Vēstures un arheoloģijas DSP

Filozofijas DSP

Tiesību zinātnes DSP

Pētījumu virzieni

 • Starpdisciplinārā pētniecība un izglītība doktorantūras studijās: dialoga iespējas.
 • Verbālā un neverbālā semiotika dažādās zinātņu nozarēs: saskares lauks.
 • Literatūrzinātne: jauni pētījumu rakursi.
 • Tradicionālās un mūsdienu kultūras saskarsmes analīze: Latvija un Baltijas reģions.
 • Reģionālais un globālais Letonikas kontekstā: starpkultūru komunikācija.
 • Latvijas vēstures avoti un Letonikas attīstība: jaunas paradigmas iespējas.
 • Vēsturiskā un mitoloģiskā domāšana, lineārais un cikliskais diskurss.
 • Virtuālā realitāte kā folkloristikas, mitoloģijas, filozofijas, mākslas zinātņu, datorzinātņu, valodniecības izpētes objekts.
 • Virtuālās komunikācijas efekti un blaknes mūsdienu Latvijas kultūras kontekstā.
 • Letonikas paplašinātais iespēju un pārklājuma lauks: vēsture, folklora, valodniecība, literatūrzinātne, teātra vēsture un teorija, māksla, mūzika, filozofija, datorzinības.
 • Pašrefleksija un pašreferences Latvijas un Baltijas kultūras vēsturē – diskurss literatūrā.
 • Datorlingvistika un kultūras mantojuma digitalizācija.
 • Valodas resursu un rīku infrastruktūra.
 • Runas tehnoloģijas.
 • Korpuslingvistika.
 • Mutvārdu vēsture – vēstures vai folkloras/mitoloģijas izpētes objekts.
 • Mūsdienu cilvēku lietu pasaule: habitus un neverbālās komunikācijas aspekta analīze.
 • Latviešu  valoda, folklora, literatūra (tostarp,  mutvārdu teksti), teātris un dramaturģija, mūzika kā lingvistikas, datorzinātņu, filozofijas, literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas zinātnes kompleksas izpētes semiotisks objekts.
 • Letonika un Baltonika – Slavistika – Ģermānistika – Āzijas studijas/Orientālistika. Salīdzinošais aspekts.
 • Terminu valodas attīstības analīze latviešu valodas vidē: datorzinības, filozofija, vēsture.
 • Letonikas problemātika sociālās un kultūras antropoloģijas kontekstā.
 • Sabiedrības komunikācijas asimetrija: vara, intelektuāļi un kultūras konteksts Latvijā.
 • Paštēls un pašreferences Latvijas mākslā.
 • Kultūras tekstu netiešā iesaiste sabiedrības mentalitātes diskursā.

Jaunu dalībnieku uzņemšana doktorantūras skolā “Letonika un starpkultūru pētījumi”

Skolā tiek aicināti pieteikties maģistranti, doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti. Jaunu dalībnieku uzņemšana skolā notiek katru gadu – oktobrī-novembrī.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā ,,Letonika un starpkultūru pētījumi”:

 • Zinātniskās iestrādes – piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (Skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
 • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem (Skolas Vadības padome vērtēs tēmas izklāstu (2.un 3. pielikums).

Dokumenti elektroniskā veidā (gan Word dokumenta veidā, gan ieskenēti ar parakstiem) jāsūta uz adresi ingus.barovskis@lu.lv.

Tālrunis papildinformācijai: 28695642, e-pasts: ingus.barovskis@lu.lv