uzvārds, vārds Studijas LU doktorantūrā (no - līdz) Zinātniskais vadītājs Promocijas darba nosaukums Doktora studiju programma Zinātnes nozare zinātnes apakšnozare
Ančevska Ieva 2013 2016 Kursīte-Pakule J., Dr.habil.philol. Latviešu dziedināšanas tradīcijas: teorētiskie un praktiskie aspekti Literatūrzinātne, folkloristika un māksla folkloristika latviešu folkloristika
Anohina-Naumeca Alla 2011 2015 Rubene Z., Dr.paed. Studentu struktūrzināšanu formatīvā vērtēšana Pedagoģija pedagoģija augstskolas pedagoģija
Avotniece Zanita 2012 2017 Kļaviņš M., Dr.habil.chem. Ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturs un ilggadīgo izmaiņu tendences Latvijā Vides zinātne vides zinātne dabas aizsardzība
Bērziņš Uldis 2007 2011 Pumpēns P., Dr.habil.biol. Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude Bioloģija bioloģija molekulārā bioloģija
Ceple Ilze 2014 2017 Krūmiņa G., Dr.phys. Metodes grupēšanas procesu pētījumiem centrālajā redzes laukā un redzes lauka perifērijā Fizika, astronomija un mehānika fizika medicīniskā fizika
Drunka Reinis 2011 2014 Grabis J., Dr.chem. Modificētu TiO2 fotokatalizatoru izstrāde un to īpašības Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Faituša Ivita 2011 2015 Brūna I., Dr.oec. Iekšējā audita attīstības izvērtējums un pilnveidošanas iespējas analīze latvijas valsts tiešjā pārvaldē un pšvaldībās Ekonomika ekonomika grāmatvedība un uzskaites teorija
Geriņa-Bērziņa Aija 2010 2013 Vikmanis U., Dr.habil.med. Ķīmijpreparāta cisplatīna devas noteikšana un toksicitātes prognozēšana atkarībā no pacienta taukaudu masas Medicīna un farmācija medicīna onkoloģija un hematoloģija
Gersone Gita 2010 2013 Tretjakovs P., Dr.biol. Nieru sīnusu taukaudu asimetriskas uzkrāšanās saistība ar agrīnu nieru bojājumu biomarķieru līmeni serumā Bioloģija bioloģija cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Hačatrjana Liena 2012 2016 Raščevska M., Dr.psych.. Komplekso problēmu risināšanas prasmju saistība ar kognitīvajām spējām un vadības funkcijām skolēniem 16-19 gadu vecumā Psiholoģija psiholoģija vispārīgā psiholoģija
Jurāne-Brēmane Anžela 2012 2015 Koķe T., Dr.habil.paed. Formatīvā vērtēšana studiju procesā Pedagoģija pedagoģija augstskolas pedagoģija
Karlsone Inguna 2012 2015 Maslo I., Dr.habil.paed. Dizaina studentu telpiskās spriešanas prasme kā mācīšanās rezultāts Pedagoģija pedagoģija augstskolas pedagoģija
Kļaviņa Laura 2013 2018 Spriņģe G., Dr.geogr. Lapu sūnu, metabolītu sastāvs un vides stresa ietekme Vides zinātne vides zinātne dabas aizsardzība
Kosmača Jeļena 2012 2015 Erts D., Dr.chem. Rezonanses izmantošana nanomateriālu un nanoelektromehānisko sistēmu (NEMS) raksturošanai Fizika, astronomija un mehānika fizika materiālu fizika
Kovaļa Ļubova 2010 2013 Liholaja L., Dr.habil.iur. Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas Juridiskā zinātne juridiskā zinātne krimināltiesības
Kukuļs Imants 2010 2013 Nikodemus O., Dr.geogr. Latvijas meža augšņu humusa raksturojums un veidošanās lauksaimniecības zemju apmežošanās procesā Vides zinātne vides zinātne dabas aizsardzība
Lauberts Māris 2012 2015 Vīksna A., Dr.chem. Polifenolu izdalīšana no dažādiem augu biomasas pārstrādes atlikumiem ar videi draudzīgām ekstrakcijas metodēm un iegūto produktu vispusīga raksturošana Ķīmija ķīmija analītiskā ķīmija
Mellēna-Bartkeviča Lauma 2012 2016 Radzobe S., Dr.habil.art. Riharda Vāgnera operu režija 21.gadsimtā: cikla "Nībelunga gredzens" Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija Literatūrzinātne, folkloristika un māksla mākslas zinātne teātra un kino teorija un vēsture
Mežaka Ieva 2008 2011 Rostoks N., Dr.biol. Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenātiskā kartēšana Bioloģija bioloģija augu fizioloģija
Miķelsone Jeļena 2010 2013 Teters J., Dr.phys. Hologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos Fizika, astronomija un mehānika fizika cietvielu fizika
Mileiko Ilze 2009 2014 Putniņa A.,PhD Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā Literatūrzinātne, folkloristika un māksla folkloristika latviešu folkloristika
Paegle Edgars 2011 2014 Arsenjans P., Dr.chem. Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas Ķīmija ķīmija organiskā ķīmija
Pečulis Raitis 2009 2012 Kloviņš J., Dr.biol. Jauni ģenētiskie riska faktori asociēti ar trīs multifaktoriālām pazīmēm un to īpašībām Latvijas populācijā Bioloģija bioloģija molekulārā bioloģija
Plauča Ilze 2012 2016 Sebre S.B., Dr.psych. Ruminācijas, vadības funkciju un piedošanas saistības ar depresijas simptomu izteiktību Psiholoģija psiholoģija klīniskā psiholoģija
Rēķis Toms 2014 2017 Orola L., Dr.chem.  Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidotu cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Rotkāja Oksana 2012 2015 Mekšs P., Dr.chem. Proteīnu hromatogrāfiskās izturēšanās izpēte apgrieztās fāzes augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas apstākļos Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Rozenfelde Linda     Rapoports A., Dr.biol. Limitēta skābekļa apstākļos kultivēta rauga anhidrobioze un tās biotehnoloģiskie pielietojumi Bioloģija bioloģija mikrobioloģija
Rozentāle Irina 2015 2018 Bartkevičs V., Dr.chem., Vīksna A., Dr.chem. Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums policiklisko aromātisko ogļūdeņražu efektīvai noteikšanai pārtikā Ķīmija ķīmija analītiskā ķīmija
Rudzītis Ainārs 2009 2013 Ērglis A., Dr.med. Sirds priekškambaru starpsienas II tipa defektu un persistējošas ovālās atveres transkatetrālas slēgšanas ilgtermiņa rezultāti Medicīna un farmācija medicīna internā medicīna
Scharrer Barbara Luise 2012 2017 Dimante Dž., Dr.oec. Darbinieku ētisko izvēļu kritēriji Vācijas, Austrijas un Ķīnas uzņēmumos Vadībzinātnes vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Silkāne Vineta 2013 2016 Austers I., Dr.psych. Prokrastinācijas, diskontēšanas un personības iezīmju saistība ar veselības uzvedību Psiholoģija psiholoģija sociālā psiholoģija
Sīle Tija 2011 2014 Bethers U., Dr.phys. Vēja plūsmas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē Fizika, astronomija un mehānika fizika šķidrumu un gāzu mehānika
Šmagris Ēriks     Pīrāgs V., Dr.med. Alkohola neizraisīto taukaino aknu slimības (NATAS) molekulāri patofizioloģisko mehānismu identifikācija Medicīna un farmācija medicīna internā medicīna
Točelovska Nataļja 2005 2011 Sloka B., Dr.oec. Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstība Ekonomika ekonomika finanses un kredīts
Vagale Vija 2011 2015 Niedrīte L., Dr.sc.comp. Uz lietotāja modeli balstīta personalizēta adaptīva e-studiju sistēma Datorzinātne datorzinātne datoru un sistēmu programmatūra
Vidinejevs Sergejs 2009 2014 Aņiskevičs A., Dr.sc.ing. Polimēru kompozītmateriāli ar bioiedvesmotajām funkcijām: izstrādāšana un raksturīpašības Fizika, astronomija un mehānika fizika materiālu fizika
Vītols Edgars     Marnauza M., Dr.paed. Vidusskolas kora darbība vienotībā ar kustībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei Pedagoģija pedagoģija nozaru pedagoģija
Woschank Manuel Edmund 2012 2017 Zsifkovits H., prof. Lēmumu pieņemšanas procesu brieduma ietekme uz lēmumu pieņemšanas efektivitāti Vadībzinātnes vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Zariņš Artūrs 2012 2015 Ķizāne G., Dr.chem. Radiācijas defektu un radiolīzes produktu veidošanās, uzkrāšanās un rekombinācija modificētās divfāžu keramikas tritiju ģenerējošās minilodītēs Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Zhanguzhinova Meruyert     Ļubkina V., Dr.paed. Studentu – topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā Pedagoģija pedagoģija augstskolas pedagoģija
Zole Egija 2013 2016 Ranka R., Dr.biol Mitohondriālās DNS un telomēru garuma izmaiņas un to saistība cilvēka populācijai novecojot Bioloģija bioloģija molekulārā bioloģija
Zubkins Mārtiņš 2013 2016 Purāns J., Dr.habil.phys. Caurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes izgatavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi Fizika, astronomija un mehānika fizika cietvielu fizika