Promocijas padome Priekšsēdētājs Sekretārs Pilnvaru termiņš
Bioloģijas promocijas padome Dr.biol. Guntis Brūmelis Daina Eze (daina.eze@lu.lv) 2024
Datorzinātnes un informātikas nozares promocijas padome Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš Ruta Ikauniece (ruta@latnet.lv) 2024
Ekonomikas promocijas padome Dr.oec. Anda Batraga Ilze Medne (ilze.medne@lu.lv) 2024
Filozofijas zinātnes nozares promocijas padome Dr.phil. Raivis Bičevskis Māra Kiope (marakiope@apollo.lv) 2024
Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padome Dr.habil.phys. Ruvins Ferbers Karlīna Engere (karlina.engere@lu.lv) 2025
Ģeogrāfijas promocijas padome Dr.geogr. Agrita Briede Solvita Rūsiņa (solvita.rusina@lu.lv) 2024
Ģeoloģijas promocijas padome Dr.geol. Valdis Segliņš Ģirts Stinkulis (girts.stinkulis@lu.lv) 2024
Juridiskās zinātnes promocijas padome Dr.iur. Jānis Rozenfelds Agnese Šteinberga (agnese.steinberga@lu.lv) 2024
Ķīmijas nozares promocijas padome Dr.chem Edgars Sūna Vita Rudoviča (vita.rudovica@lu.lv) 2024
Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padome Dr.philol. Ausma Cimdiņa Iveta Narodovska (iveta.narodovska@lu.lv) 2024
Matemātikas zinātņu nozares promocijas padome Dr.math. Andrejs Cibulis Sergejs Smirnovs (sergejs.smirnovs@lu.lv) 2025
Promocijas padome Medicīnas, farmācijas un bioloģijas zinātņu nozarēs Dr.med. Valdis Pīrāgs Līga Plakane (liga.plakane@lu.lv) 2024
Promocijas padome izglītības zinātnēs Dr.paed. Linda Daniela Gunta Siliņa-Jasjukeviča (gunta.silina-jasjukevica@lu.lv) 2022
Psiholoģijas nozares promocijas padome Ph.D. Sandra Beatrice Sebre Anika Miltuze (anika.miltuze@lu.lv) 2024
Socioloģija, politikas zinātne un komunikācijas zinātnes promocijas padome Dr.sc.pol. Iveta Reinholde Anete Zasa (anete.zasa@lu.lv) 2026
Teoloģija un reliģiju zinātnes promocijas padome Dr.phil. Dace Balode Ilze Stikāne (ilze.stikane.tf@lu.lv)  
Vadībzinātne un demogrāfija Dr.oec. Inesa Vorončuka Kristīne Liepiņa (kristine.liepina@lu.lv) 2024
Valodniecības nozares promocijas padome Dr.habil.philol. Dace Markus Inta Urbanoviča (inta.urbanovica@lu.lv) 2024
Vēstures nozares promocijas padome Dr.hist. Andrejs Vasks Ilze Boldāne-Zeļenkova (ilze.boldane@gmail.com) 2024
Vides zinātnes nozares promocijas padome Dr.biol. Viesturs Melecis Oskars Purmalis (oskars.purmalis@lu.lv) 2024

 

Lai uzsāktu promocijas procesu, LU Studiju departamentā (Raiņa bulv. 19,114. kabinetā) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Promocijas darbs (1 datorzidrukas eks.);
 2. Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā (1 datorizdrukas eks., A4 formātā);
 3. Promocijas darba autora iesniegums (adresēts LU zinātņu jomas prorektoram) ar darba vadītāja vīzu, kurā norādīts: promocijas darba nosaukums, zinātnes nozare un apakšnozare, kurā promocijas darbs izstrādāts (pielikums 1pielikums 2); 
 4. Izziņa, kas apliecina DSP izpildi (vai izziņa par promocijas eksāmenu nokārtošanu). Izziņu lūdzam iepriekš pasūtīt (t. 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv );
 5. Promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju saraksts un to kopijas;
 6. Promocijas darba autora CV;
 7. Izraksts no struktūrvienības sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un darba autora personīgo ieguldījumu;
 8. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase;
 9. Pretendenti, kuri nav beiguši akreditētu DSP, iesniedz lūgumu veikt akadēmiskās darbības pielīdzināšanu DSP prasībām;
 10. Ja maģistra grāds (ārsta diploms) iegūts citā augstskolā, tad jāiesniedz arī maģistra diploma kopija;
 11. Promocijas procesa gaitā promocijas darba kopsavilkums jāizstrādā atbilstoši LU promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem
 12. ESF mērķstipendiātiem, sagatavojot promocijas darbu un promocijas darba kopsavilkumu, lūdzam izdarīt šādu atsauci.

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt 67033966.