Promocija ir zinātniskā darba aizstāvēšanas process, kura rezultātā tiek piešķirts zinātniskas doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) zinātnes nozarē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām Latvijas Universitātei ir deleģētas promocijas tiesības šādās zinātnes nozarēs:

 • Bioloģija
 • Datorzinātne un informātika
 • Ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Filozofija, ētika un reliģija
 • Fizika un astronomija
 • Izglītības zinātnes
 • Klīniskā medicīna
 • Ķīmija
 • Matemātika
 • Materiālzinātne
 • Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
 • Medicīniskā biotehnoloģija
 • Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
 • Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
 • Politikas zinātne
 • Psiholoģija
 • Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
 • Socioloģija un sociālais darbs
 • Tiesību zinātne
 • Tiesu medicīniskā ekspertīze
 • Valodniecība un literatūrzinātne
 • Veselības un sporta zinātnes
 • Vēsture un arheoloģija
 • Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Promocijas darbs

Promocijas darbs ir apliecinājums tam, ka zinātniskā grāda pretendents pieredzējuša zinātnieka vadībā ir patstāvīgi veicis oriģinālu zinātnisku pētījumu, kas sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, prot patstāvīgi plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt atbilstošus secinājumus.

Promocijas darbs var būt:

 • disertācija;
 • tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām ir jābūt publicētām vai pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs;
 • monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā.

Metodiskie norādījumi par promocijas darba noformēšanu tiek izstrādāti Latvijas Universitātes fakultātēs, atbilstoši vispārpieņemtajām zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu un monogrāfiju sakārtojuma prasībām.

Promocijas darba kopsavilkums

Kopsavilkumā koncentrētā veidā atspoguļo promocijas darba saturu, tādēļ tam jābūt zinātniskā darba lakoniskam, konstruktīvam izklāstam, kas apliecina autora prasmi koncentrēti izteikt sava darba problemātiku, metodiskā risinājuma adekvātumu, analīzes oriģinalitāti, rezultātu novitāti un nozīmīgumu. Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, pētījumu mērķi un virzienu, zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, darba aprobāciju un rezultātu realizāciju. Teksta izklāstam ir brīva forma, tomēr tajā jābūt pilnībā atsegtai zinātniskās problemātikas risinājuma shēmai un kompaktā veidā jāparāda autora zinātniskās domāšanas oriģinalitāte, korektums un konstruktīvisms zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot to ar analītiskiem, skaitliskiem vai grafiskiem modeļiem, statistiskiem rādītājiem, darba rezultātiem secinājumu un rekomendāciju veidā.

Veidojot promocijas darba kopsavilkumu jāņem vērā:

 • vēlamais promocijas darba kopsavilkuma apjoms ir no 20 līdz 30 lp. (40 000 – 60 000 zīmes ar atstarpi);
 • promocijas darba kopsavilkumam ir jābūt latviešu valodā un kādā no svešvalodām (valodas izvēli nosaka promocijas darba specifika, to nosaka promocijas darba autors kopā ar promocijas padomi, kurā plānots aizstāvēt promocijas darbu);
 • kopsavilkumi dažādās valodās ir ar vienu un to pašu saturu; kopsavilkumu latviešu valodā un svešvalodā var publicēt kā vienu bukletu vai kā divus atsevišķus bukletus;
 • ja promocijas darba autors vēlas izdot kopsavilkumu kā citējamu publikāciju, tad tai ir nepieciešams saņemt starptautisko grāmatas standartnumuru (ISBN), ko nodrošina kopsavilkuma izdevējs.
Promocijas padome Priekšsēdētājs Sekretārs Pilnvaru termiņš
Bioloģijas promocijas padome Dr.biol. Guntis Brūmelis Daina Eze
(daina.eze@lu.lv)
2024
Datorzinātnes un informātikas nozares promocijas padome Dr.sc. comp. Guntis Bārzdiņš Ruta Ikauniece
(ruta@latnet.lv)
2024
Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padome Dr.oec. Inna Romānova Kristīne Liepiņa (kristine.liepina@lu.lv) 2026
Filozofijas zinātnes nozares promocijas padome Dr.phil. Raivis Bičevskis Māra Kiope
(marakiope@apollo.lv)
2024
Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padome Dr.habil. phys. Ruvins Ferbers Annija Stūrmane (annija.sturmane@lu.lv) 2025
Ģeogrāfijas promocijas padome Dr.geogr. Agrita Briede Solvita Rūsiņa (solvita.rusina@lu.lv) 2024
Ģeoloģijas promocijas padome Dr.geol. Valdis Segliņš Ģirts Stinkulis
(girts.stinkulis@lu.lv)
2024
Tiesību zinātnes promocijas padome Dr.iur. Jānis Rozenfelds Agnese Šteinberga (agnese.steinberga@lu.lv) 2024
Ķīmijas nozares promocijas padome Dr.chem Edgars Sūna Vita Rudoviča
(vita.rudovica@lu.lv)
2024
Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padome Dr.philol. Ausma Cimdiņa Iveta Narodovska (iveta.narodovska@lu.lv) 2024
Matemātikas zinātņu nozares promocijas padome Dr.math. Andrejs Cibulis Sergejs Smirnovs (sergejs.smirnovs@lu.lv) 2025
Promocijas padome Medicīnas un veselības zinātņu nozarēs Dr.med. Valdis Pīrāgs Līga Plakane
(liga.plakane@lu.lv)
2024
Promocijas padome izglītības zinātnēs Dr.paed. Linda Daniela Gunta Siliņa-Jasjukeviča
(gunta.silina-jasjukevica@lu.lv)
2022
Psiholoģijas nozares promocijas padome Ph.D. Sandra Beatrice Sebre Solvita Umbraško
(solvita.umbrasko@lu.lv)
2024
Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome Dr.sc.pol. Iveta Reinholde Velta Skolmeistere (velta.skolmeistere@lu.lv) 2026
Teoloģijas fakultātes promocijas padome Filozofijā, ētikā un reliģijā Dr.phil. Dace Balode Ilze Stikāne
(ilze.stikane.tf@lu.lv)
2027
Valodniecības nozares promocijas padome Dr.habil.philol. Dace Markus Inta Urbanoviča (inta.urbanovica@lu.lv) 2024
Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padome Dr.hist. Gunita Zariņa Sigita Šnē
(sigita.sne@lu.lv)
2024
Vides zinātnes promocijas padome Dr.biol. Viesturs Melecis Oskars Purmalis (oskars.purmalis@lu.lv) 2024
 

Atbalsts paredzēts vienas personas promocijas darbu un kopsavilkumu drukāšanai un iesiešanai.

Atbalsta apmērs vienai personai promocijas darbu un kopsavilkumu drukāšanai un iesiešanai, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem ir ne vairāk kā 300 EUR.

Atbalsta saņemšanai pretendents ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc promocijas sēdes iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu Studiju departamenta direktoram, nosūtot to uz e-pasta adresi studiju.departaments@lu.lv ar norādi “Iesniegums par atbalstu promocijas darbu un kopsavilkumu drukāšanai un iesiešanai”.

Atbalsta apstiprināšanas gadījumā pretendents iesniedz Studiju departamentā parakstītu iesnieguma veidlapu papīra formātā.

Lai uzsāktu promocijas procesu, LU Studiju departamentā (Raiņa bulv. 19, 114. kabinetā) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Promocijas darbs (1 datorzidrukas eks.);
 2. Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā (1 datorizdrukas eks., A4 formātā);
 3. Promocijas darba autora iesniegums (adresēts LU zinātņu jomas prorektoram) ar darba vadītāja vīzu, kurā norādīts: promocijas darba nosaukums, zinātnes nozare un apakšnozare, kurā promocijas darbs izstrādāts (pielikums 1pielikums 2); 
 4. Izziņa, kas apliecina DSP izpildi (vai izziņa par promocijas eksāmenu nokārtošanu). Izziņu lūdzam iepriekš pasūtīt (t. 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv );
 5. Promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju saraksts un to kopijas;
 6. Promocijas darba autora CV;
 7. Izraksts no struktūrvienības sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un darba autora personīgo ieguldījumu;
 8. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase;
 9. Pretendenti, kuri nav beiguši akreditētu DSP, iesniedz lūgumu veikt akadēmiskās darbības pielīdzināšanu DSP prasībām;
 10. Pretendentiem, kuri nav beiguši akreditētu LU doktora studiju programmu, ir jāiesniedz citā augstskolā iegūtā maģistra diploma (ārsta diploma) kopija un Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par izglītības pielīdzināšanu, ja maģistra grāds ir iegūts ārvalstīs;
 11. Promocijas procesa gaitā promocijas darba kopsavilkums jāizstrādā atbilstoši LU promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem
 12. ESF mērķstipendiātiem, sagatavojot promocijas darbu un promocijas darba kopsavilkumu, lūdzam izdarīt šādu atsauci.

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt 67033966.