Promocijas padome

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas rīkojums

Pilnvaru termiņš

1. Bioloģija

09.05.2018

1/172

2024

2. Datorzinātne

07.06.2018

1/209

2024

3. Ekonomika

22.11.2018

1/385

2024

4. Filozofija

11.12.2018

1/416

2024

5. Fizika un astronomija

29.11.2013

1/334

2019

6. Ģeogrāfija

26.10.2018

1/351

2024

7. Ģeoloģija

26.10.2018

1/350

2024

8. Juridiskā zinātne

08.11.2018

1/370

2024

9. Ķīmija

15.10.2018

1/332

2024

10. Literatūrzinātne, folkloristika un mākslas zinātne

10.10.2018

1/328

2024

11. Matemātika

24.01.2013

1/28

2019

12. Medicīna, farmācija un bioloģija

28.12.2018

1/450

2024

13. Pedagoģija

08.04.2016

1/158

2022

14. Psiholoģija

11.12.2018

1/410

2024

15. Socioloģija, politikas zinātne un komunikācijas zinātne

25.11.2013

1/316

2019

16. Teoloģija un reliģiju zinātne

16.02.2009

1/44

2015

17. Vadībzinātne un demogrāfija

22.11.2018

1/386

2024

18. Valodniecība

18.07.2018

1/260

2024

19. Vēsture

11.12.2018

1/417

2024

20. Vides zinātne

07.06.2018

1/208

2024

Lai uzsāktu promocijas procesu, LU Studiju departamentā (Raiņa bulv. 19,114. kabinetā) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Promocijas darbs ( 1 datorzidrukas eks.);
 2. Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā ( 1 datorizdrukas eks.,         A4 formātā);
 3. Promocijas darba autora iesniegums (adresēts LU zinātņu jomas prorektoram) ar darba vadītāja vīzu, kurā norādīts: promocijas darba nosaukums, zinātnes nozare un apakšnozare, kurā promocijas darbs izstrādāts (pielikums 1pielikums 2, pielikums 3); 
 4. Izziņa, kas apliecina DSP izpildi (vai izziņa par promocijas eksāmenu nokārtošanu). Izziņu lūdzam iepriekš pasūtīt (t.67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv );
 5. Promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju saraksts un to kopijas;
 6. Promocijas darba autora CV;
 7. Izraksts no struktūrvienības sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un darba autora personīgo ieguldījumu;
 8. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase;
 9. Pretendenti, kuri nav beiguši akreditētu DSP, iesniedz lūgumu veikt akadēmiskās darbības pielīdzināšanu DSP prasībām;
 10. Ja maģistra grāds (ārsta diploms) iegūts citā augstskolā, tad jāiesniedz arī maģistra diploma kopija;
 11. Promocijas procesa gaitā promocijas darba kopsavilkums jāizstrādā atbilstoši LU promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem
 12. ESF mērķstipendiātiem, sagatavojot promocijas darbu un promocijas darba kopsavilkumu, lūdzam izdarīt šādu atsauci.

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt 67033966.