2016. gadā

Uzvārds, vārdsStudijas LU doktorantūrā  (no - līdz)Zinātniskais vadītājsPromocijas darba nosaukumsDoktora studiju programmaZinātnes nozare Zinātnes apakšnozare
Aleksejeva Inese20122015Sloka B.,Dr.ekon.Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiemEkonomikaekonomikatirgzinība
Āboliņa Līga20102015Zvidriņš P.,Dr.h.ekon.Ģimene un tās atbalsta politikas attīstība Latvijā (1990-2015)Demogrāfijademogrāfijasociāli ekonomiskā demogrāfija
Balodis Kaspars20112014Freivalds R.-M.,Dr.h.dat.Netradicionāli galīgi automāti un algoritmiDatorzinātnesdatorzinātnedatorzinātnes matemātiskie pamati
Baur Markus20112014Neuert J.O.,Dr.rer.pol.Galvenie ģimenes uzņēmumu efektīvas pārmantošanas faktori – pārmantotāju viedoklisVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Bērziņš Andris20102014Ferbers R.,Dr.h.fiz.Magnetooptiskie efekti sārmu metālu tvaikos un to pielietojumi magnētiskā lauka mērījumos. (rakstu kopa)Fizika,astronomija un mehānikafizikalāzeru fizika un spektroskopija
Bērzkalne Irina20112014Zelgalve E.,Dr.ekon.Komercsabiedrību kapitāla struktūras ietekme uz darbības finanšu rezultātiemEkonomikaekonomikafinanses un kredīts
Bēts Raivis20112014Buls J.,Dr.mat.Rekurentu vārdu struktūra: noturība un tuvības mērsMatemātikamatemātikadiskrētā matemātika un matemātiskā informātika
Birzniece Inese20102013Ferbers R.,Dr.h.fiz.Ierosināto singleta II stāvokļu lāzeru spektroskopija un potenciālu konstruēšana KCs un RbCs molekulāsFizika,astronomija un mehānikafizikalāzeru fizika un spektroskopija
Bogdanova-Jātniece Ance20092012Kozlovska T.,Dr.h.biol.No cilvēka taukaudiem iegūtu cilmes šūnu augšanas īpašību, marķieru ekspresijas un diferenciācijas spēju raksturojumsBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Bolzern-Konrad Britta20122015Šumilo Ē.,Dr.ekon.Uzticēšanās ietekme uz darbinieku kompetenču realizēšanu uzņēmējdarbības izcilības vidēVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Brice Līva20112014Šķilters J.,Dr.filoz.Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18-25) patības konstruēšana sociālajos medijosKomunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija
Bulis Aldis20112014Škapars R.,Dr.ekon.Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošo faktoru novērtējums Ķīnas Tautas Republikas tirgūEkonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Caics Artūrs20112015Osipova S.,Dr.jur.Saeimas deputātu politiskā atbildībaJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnetiesību teorija un vēsture
Dambītis Kārlis20102013Jēkabsons Ē.,Dr.vēst.Latvijas armijas artilērija 1919.-1940.g.: Vieta bruņotajos spēkos, struktūra un uzdevumiVēsturevēstureLatvijas vēsture
Dimanta Ilze20112014Muižnieks I.,Dr.h.biol.Jēlglicerīna, laktozes izmantošana bio-ūdeņraža iegūšanai ar anaerobām mikroorganismu kultūrām un ūdeņraža savākšana no fermentācijas barotnes ar metālhifrīdiemBioloģijabioloģijamikrobioloģija
Eglīte Irina  Koliškins A.,Dr.mat.Šķidruma plūsmas stabilitātes analīze ar pielietojumiem hidraulikāMatemātikamatemātikamatemātiskā modelēšana
Frīdenberga Anna20102013Vanags P.,Dr.h.filol.Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbosValodniecībavalodniecībalatviešu diahroniskā valodniecība
Gammisch Malcolm20112014Bāliņa S.,Dr.ekon.Darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojums, apjoms un ierobežojumiVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Gaul Christiane20122016Schminke L.H.D,Dr.rer.pol.Franšīzes ņēmēju atlase: faktori, kas ietekmē veiksmīgu franšīzes ņēmēju izvēliVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Geikina Guna20122015Martinsone B.,Dr.psihol.Bērnu invalīdu māšu kompetences izjūtas un stresa izmaiņas pēc piedalīšanās intervences programmā "Aprūpētāju pašpalīdzība un kompetence"Psiholoģijapsiholoģijaklīniskā psiholoģija
Grandāne Aiga20122015Žalubovskis R.,Dr.ķīm.1,2-Benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes anhidrāžu inhibitoriĶīmijaķīmijaorganiskā ķīmija
Grumolte-Lerhe Inese20112014Rozenvalds J.,Dr.filoz.Intelektuālis kā iekšējais sociālais kritiķis nebrīvās sabiedrībās: vēsturiskā pieredze un pašidentifikācija. Rainis,Francs Fanons un Vaclavs HavelsPolitikas zinātnepolitikas zinātnepolitikas teorija
Haussmann Aaron Leander20122016Schlesinger M.,Dr.ekon.Zīmolu tēlu ietekme uz biznesa-biznesam tirgus dalībnieku pirkšanas paradumiemVadībzinātnevadībzinātneuzņemējdarbības vadība
Kagainis Uģis20122015Spuņģis V.,Dr.biol.Carabodes C.L.Koch, 1835 ģints bruņērču (Acari: Oribatida: Carabodidae) morfoloģijas mainība dažādu faktoru iedarbībāBioloģijabioloģijazooloģija
Kalašnikovs Vadims20092014Liholaja L.,Dr.h.jur.Kriminālatbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļiJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnekrimināltiesības
Kalniņa Inese20052009Bojārs J.,Dr.h.jur.Nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzības nodrošināšana pasaulē, Eiropā un LatvijāJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnestarptautiskās tiesības
Kikuste Ilze20122015Leja M.,Dr.med.Kuņģa pirmsvēža stāvokļu: atrofijas un intestinālās metaplāzijas endoskopiskā diagnostikaMedicīna un farmācijamedicīnaonkoloģija un hematoloģija
Kisker Christoph Ernst20122016Neuert J.O.,Dr.rer.pol.Jauno uzņēmēju motivācijas faktoru ietekme uz uzņēmuma izdzīvošanas panākumiemVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Konstante Rita20102013Pīrāgs V.,Dr med.Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras plānošana LatvijāMedicīna un farmācijamedicīnaveselības aprūpe
Krūmiņš Jānis20112015Segliņš V.,Dr.ģeol.,          Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm.Kūdras sastāva ietekme uz metālisko elementu akumulāciju zemajos purvosVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Krūziņš Artis20102013Tamanis M.,Dr.h.fiz.Sajauktu ierosinātu stāvokļu augstas izšķiršanas spējas spektroskopija cēziju un rubīdiju saturošās divatomu molekulās (rakstu kopa)Fizika,astronomija un mehānikafizikalāzeru fizika un spektroskopija
Laškova Jeļena  Strode A.,Dr.ped.Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmāsPedagoģijapedagoģijapieaugušo pedagoģija
Livanovičs Rūdolfs20112014Cēbers A.,Dr.h.fiz.Magnētisku stīgu un to ansambļu dinamikas matemātiskā modelēšanaFizika,astronomija un mehānikafizikašķidrumu un gāzu mehānika
Līduma Iveta20092012Žileviča A.,Dr.h.med.Staphylococcus epidermidis virulences faktori un epidemioloģiskā nozīmeMedicīna un farmācijamedicīnamikrobioloģija un virusoloģija
Līne Antra20052011Sloka B.,Dr.ekon.Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveideVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Melbārde-Kelmere Agita20072011Dumpis U.,Dr.med.Bakteriēmijas un to kontrole daudzprofila slimnīcas intensīvās terapijas nodaļāMedicīna un farmācijamedicīnaveselības aprūpe
Mieriņa Aiga20102013Bojārs J.,Dr.h.jur.Starptautisko privāttiesību kodifikācija: Eiropas valstu pieredzeJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnestarptautiskās tiesības
Minder Susanna Maria20122016Bāliņa S.,Dr.ekon.Cilvēkresursu vadības mārketinga pieeja darbinieku apmierinātības uzlabošanaiVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Misāne Agita  Krūmiņa-Koņkova S.,Dr.filoz.Reliģija un latviešu nacionālisms ideju vēsturē LatvijāFilozofijafilozofijaideju vēsture 
Miseviča-Trilliča Renāte20102013Vanags P.,Dr.h.filol.Poļu-latviešu un latviešu-poļu vārdnīcu valodas pasaulaina (17.-20.gs. 1. puse)Valodniecībavalodniecībasalīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Mozers Artūrs20102014Auziņš M.,Dr.h.fiz.Rb atomu mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē Fizika,astronomija un mehānikafizikalāzeru fizika un spektroskopija
Ņikišins Jurijs20102013Zepa B.,Dr.soc.Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinoša analīzeSocioloģijasocioloģijapolitikas socioloģija
Odītis Ivo20092014Bičevskis J.,Dr.dat.Biznesa procesu izpildes laika varificēšana Datorzinātnesdatorzinātnedatu apstrādes sistēmas un datortīkli
Orlovs Pāvels20102013Asmuss S.,Dr.mat.Uz ekvivalences attiecībām balstīta nestriktu struktūru agregācijaMatemātikamatemātikamatemātiskā analīze un funkcionālanalīze
Paula Līga20112014Zobena A.,Dr.soc.Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā LatvijāSocioloģijasocioloģijalauku socioloģija
Pogodina Svetlana20102013Sproģe L.,Dr.filol.Lelle kā fenomens Latvijas tradicionālajā un mūsdienu kultūrāLiteratūrzinātne, folkloristika un mākslafolkloristikacittautu folkloristika
Pugajeva Iveta20132016Bartkevičs V.,Dr.ķīm.;    Vīksna A.,Dr.ķīm.Masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums Maijāra reakcijas produktu noteikšanai pārtikas produktosĶīmijaķīmijaanalītiskā ķīmija
Putāns Romāns20072010Muravska T.,Dr.ekon.Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēteVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Rajevska Olga20122015Sloka B.,Dr.ekon.Pensiju adekvātums un taisnīgums kā pensiju sistēmas institucionālā dizaina funkcijas: Baltijas valstu gadījumsVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Robalds Artis20102013Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm.Kūdras biosorbentu izmantošana tallija (I), vara (II), hroma (III) un fosfātjonu sorbcijaiVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Rozenfelde Mārīte  Kokina I.,Dr.psihol.Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēmaPedagoģijapedagoģijanozaru pedagoģija
Sacek Alen Antun20122016Šavriņa B.,Dr.ekon.Pirmspārņemšanas audita noteicošie faktori pārrobežu uzņēmumu pārņemšanas gadījumosVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Sander Tom Heinrich20122016Vorončuka I.,Dr.ekon.Tiešsaistes sociālo tīklu izmantošana kā indivīdu darba meklēšanas procesa līdzeklis cilvēkresursu vadības kontekstāVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Sarceviča Inese20112014Orola L.,Dr.ķīm.;               Beļakovs S.,Dr.fiz.Izoniazīda un nikotīnamīda kokristāli ar karbonskābēmĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Silberbauer Katharina20122015Eberl M.,Dr.rer.pol.Duālās karjeras pāri - ekspatriantu laulāto karjeras atbalsta novērtējumsVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Smiltēna Anda20112015Lazdiņš J.,Dr.jur.Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un LatvijāJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnetiesību teorija un vēsture
Strautiņa Ineta20082013Krūze A.,Dr.ped.Brāļu draudzes devums izglītības un pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā.Pedagoģijapedagoģijavispārīgā pedagoģija
Šalkovska Jeļena  Praude V.,Dr.h.ekon.Integrētā mārketinga komunikācija (momogrāfija)Ekonomikaekonomikatirgzinība
Šantare Daiga20112014Leja M.,Dr.med.Kolorektālā vēža skrīninga efektivitātes uzlabošanas iespējas LatvijāMedicīna un farmācijamedicīnaonkoloģija un hematoloģija
Tarvids Aleksandrs20102013Gulbe M.,Dr.mat.Indivīda uzvedības modelēšana Eiropas darba-izglītības tirgu sistēmāEkonomikaekonomikaekonometrija
Trestl Michael20122015Šavriņa B.,Dr.ekon.Korporatīvās uzņēmējdarbības ietekme uz aviokompāniju inovācijām un uzņēmējdarbības panākumspējuVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Tripāne Marta20122015Reinholde I.,Dr.polit.Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā Politikas zinātnepolitikas zinātnepārvalde un administrācija
Tūna Aija20112014Žogla I.,Dr.h.ped.Skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra attīstība pārmaiņu apstākļosPedagoģijapedagoģijaskolas pedagoģija
Umbraško Solvita20112014Raščevska M.,Dr.psihol.Intelekta saistība ar zīmju valodas un lasīšanas prasmi bērniem ar dzirdes traucējumiemPsiholoģijapsiholoģijaklīniskā psiholoģija
Valkovska Baiba20052010Lokmane I.,Dr.filol.Vārdu secības komunikatīvais aspekts mūsdienu latviešu valodāValodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Vasiļevska Jeļena20122015Zajakina A.,Dr.biol.Alfavīrusu vektori kā gēnu piegādes līdzeklis vēža terapijaiBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Vilka Ilze20102014Šumilo Ē.,Dr.ekon.Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtējums ekonomikas attīstības kontekstā LatvijāEkonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Vīķele Laura20112014Actiņš A.,Dr.ķīm.;      Treimanis A.,Dr.h.inž.Bionoārdošu dabas polimēru izmantošana iepakojumā papīra īpašību uzlabošanaiĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Willutzky Stefan20122016Gulbe M.,Dr.mat.Inovāciju vadības ietekmes rādītāji starporganizāciju piegādes ķēdēsVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Zech Nicola Martina20122015Rigerts A.,Dr.ekon.Krīžu vadība viesnīcu nozarē – iesaistīto pušu attiecību vadības pieejaVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Zitmane Marita20062011Zelče V.,Dr.vēst.Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes identitātes diskurss (1985-2004)Komunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija