2016. gadā

Uzvārds, vārds Studijas LU doktorantūrā  (no - līdz) Zinātniskais vadītājs Promocijas darba nosaukums Doktora studiju programma Zinātnes nozare  Zinātnes apakšnozare
Aleksejeva Inese 2012 2015 Sloka B.,Dr.ekon. Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem Ekonomika ekonomika tirgzinība
Āboliņa Līga 2010 2015 Zvidriņš P.,Dr.h.ekon. Ģimene un tās atbalsta politikas attīstība Latvijā (1990-2015) Demogrāfija demogrāfija sociāli ekonomiskā demogrāfija
Balodis Kaspars 2011 2014 Freivalds R.-M.,Dr.h.dat. Netradicionāli galīgi automāti un algoritmi Datorzinātnes datorzinātne datorzinātnes matemātiskie pamati
Baur Markus 2011 2014 Neuert J.O.,Dr.rer.pol. Galvenie ģimenes uzņēmumu efektīvas pārmantošanas faktori – pārmantotāju viedoklis Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Bērziņš Andris 2010 2014 Ferbers R.,Dr.h.fiz. Magnetooptiskie efekti sārmu metālu tvaikos un to pielietojumi magnētiskā lauka mērījumos. (rakstu kopa) Fizika,astronomija un mehānika fizika lāzeru fizika un spektroskopija
Bērzkalne Irina 2011 2014 Zelgalve E.,Dr.ekon. Komercsabiedrību kapitāla struktūras ietekme uz darbības finanšu rezultātiem Ekonomika ekonomika finanses un kredīts
Bēts Raivis 2011 2014 Buls J.,Dr.mat. Rekurentu vārdu struktūra: noturība un tuvības mērs Matemātika matemātika diskrētā matemātika un matemātiskā informātika
Birzniece Inese 2010 2013 Ferbers R.,Dr.h.fiz. Ierosināto singleta II stāvokļu lāzeru spektroskopija un potenciālu konstruēšana KCs un RbCs molekulās Fizika,astronomija un mehānika fizika lāzeru fizika un spektroskopija
Bogdanova-Jātniece Ance 2009 2012 Kozlovska T.,Dr.h.biol. No cilvēka taukaudiem iegūtu cilmes šūnu augšanas īpašību, marķieru ekspresijas un diferenciācijas spēju raksturojums Bioloģija bioloģija molekulārā bioloģija
Bolzern-Konrad Britta 2012 2015 Šumilo Ē.,Dr.ekon. Uzticēšanās ietekme uz darbinieku kompetenču realizēšanu uzņēmējdarbības izcilības vidē Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Brice Līva 2011 2014 Šķilters J.,Dr.filoz. Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18-25) patības konstruēšana sociālajos medijos Komunikācijas zinātne komunikācijas zinātne komunikācijas teorija
Bulis Aldis 2011 2014 Škapars R.,Dr.ekon. Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošo faktoru novērtējums Ķīnas Tautas Republikas tirgū Ekonomika ekonomika Latvijas tautsaimniecība
Caics Artūrs 2011 2015 Osipova S.,Dr.jur. Saeimas deputātu politiskā atbildība Juridiskā zinātne juridiskā zinātne tiesību teorija un vēsture
Dambītis Kārlis 2010 2013 Jēkabsons Ē.,Dr.vēst. Latvijas armijas artilērija 1919.-1940.g.: Vieta bruņotajos spēkos, struktūra un uzdevumi Vēsture vēsture Latvijas vēsture
Dimanta Ilze 2011 2014 Muižnieks I.,Dr.h.biol. Jēlglicerīna, laktozes izmantošana bio-ūdeņraža iegūšanai ar anaerobām mikroorganismu kultūrām un ūdeņraža savākšana no fermentācijas barotnes ar metālhifrīdiem Bioloģija bioloģija mikrobioloģija
Eglīte Irina     Koliškins A.,Dr.mat. Šķidruma plūsmas stabilitātes analīze ar pielietojumiem hidraulikā Matemātika matemātika matemātiskā modelēšana
Frīdenberga Anna 2010 2013 Vanags P.,Dr.h.filol. Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbos Valodniecība valodniecība latviešu diahroniskā valodniecība
Gammisch Malcolm 2011 2014 Bāliņa S.,Dr.ekon. Darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojums, apjoms un ierobežojumi Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Gaul Christiane 2012 2016 Schminke L.H.D,Dr.rer.pol. Franšīzes ņēmēju atlase: faktori, kas ietekmē veiksmīgu franšīzes ņēmēju izvēli Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Geikina Guna 2012 2015 Martinsone B.,Dr.psihol. Bērnu invalīdu māšu kompetences izjūtas un stresa izmaiņas pēc piedalīšanās intervences programmā "Aprūpētāju pašpalīdzība un kompetence" Psiholoģija psiholoģija klīniskā psiholoģija
Grandāne Aiga 2012 2015 Žalubovskis R.,Dr.ķīm. 1,2-Benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes anhidrāžu inhibitori Ķīmija ķīmija organiskā ķīmija
Grumolte-Lerhe Inese 2011 2014 Rozenvalds J.,Dr.filoz. Intelektuālis kā iekšējais sociālais kritiķis nebrīvās sabiedrībās: vēsturiskā pieredze un pašidentifikācija. Rainis,Francs Fanons un Vaclavs Havels Politikas zinātne politikas zinātne politikas teorija
Haussmann Aaron Leander 2012 2016 Schlesinger M.,Dr.ekon. Zīmolu tēlu ietekme uz biznesa-biznesam tirgus dalībnieku pirkšanas paradumiem Vadībzinātne vadībzinātne uzņemējdarbības vadība
Kagainis Uģis 2012 2015 Spuņģis V.,Dr.biol. Carabodes C.L.Koch, 1835 ģints bruņērču (Acari: Oribatida: Carabodidae) morfoloģijas mainība dažādu faktoru iedarbībā Bioloģija bioloģija zooloģija
Kalašnikovs Vadims 2009 2014 Liholaja L.,Dr.h.jur. Kriminālatbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi Juridiskā zinātne juridiskā zinātne krimināltiesības
Kalniņa Inese 2005 2009 Bojārs J.,Dr.h.jur. Nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzības nodrošināšana pasaulē, Eiropā un Latvijā Juridiskā zinātne juridiskā zinātne starptautiskās tiesības
Kikuste Ilze 2012 2015 Leja M.,Dr.med. Kuņģa pirmsvēža stāvokļu: atrofijas un intestinālās metaplāzijas endoskopiskā diagnostika Medicīna un farmācija medicīna onkoloģija un hematoloģija
Kisker Christoph Ernst 2012 2016 Neuert J.O.,Dr.rer.pol. Jauno uzņēmēju motivācijas faktoru ietekme uz uzņēmuma izdzīvošanas panākumiem Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Konstante Rita 2010 2013 Pīrāgs V.,Dr med. Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras plānošana Latvijā Medicīna un farmācija medicīna veselības aprūpe
Krūmiņš Jānis 2011 2015 Segliņš V.,Dr.ģeol.,          Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm. Kūdras sastāva ietekme uz metālisko elementu akumulāciju zemajos purvos Vides zinātne vides zinātne dabas aizsardzība
Krūziņš Artis 2010 2013 Tamanis M.,Dr.h.fiz. Sajauktu ierosinātu stāvokļu augstas izšķiršanas spējas spektroskopija cēziju un rubīdiju saturošās divatomu molekulās (rakstu kopa) Fizika,astronomija un mehānika fizika lāzeru fizika un spektroskopija
Laškova Jeļena     Strode A.,Dr.ped. Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās Pedagoģija pedagoģija pieaugušo pedagoģija
Livanovičs Rūdolfs 2011 2014 Cēbers A.,Dr.h.fiz. Magnētisku stīgu un to ansambļu dinamikas matemātiskā modelēšana Fizika,astronomija un mehānika fizika šķidrumu un gāzu mehānika
Līduma Iveta 2009 2012 Žileviča A.,Dr.h.med. Staphylococcus epidermidis virulences faktori un epidemioloģiskā nozīme Medicīna un farmācija medicīna mikrobioloģija un virusoloģija
Līne Antra 2005 2011 Sloka B.,Dr.ekon. Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveide Vadībzinātne vadībzinātne sabiedrības vadība
Melbārde-Kelmere Agita 2007 2011 Dumpis U.,Dr.med. Bakteriēmijas un to kontrole daudzprofila slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā Medicīna un farmācija medicīna veselības aprūpe
Mieriņa Aiga 2010 2013 Bojārs J.,Dr.h.jur. Starptautisko privāttiesību kodifikācija: Eiropas valstu pieredze Juridiskā zinātne juridiskā zinātne starptautiskās tiesības
Minder Susanna Maria 2012 2016 Bāliņa S.,Dr.ekon. Cilvēkresursu vadības mārketinga pieeja darbinieku apmierinātības uzlabošanai Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Misāne Agita     Krūmiņa-Koņkova S.,Dr.filoz. Reliģija un latviešu nacionālisms ideju vēsturē Latvijā Filozofija filozofija ideju vēsture 
Miseviča-Trilliča Renāte 2010 2013 Vanags P.,Dr.h.filol. Poļu-latviešu un latviešu-poļu vārdnīcu valodas pasaulaina (17.-20.gs. 1. puse) Valodniecība valodniecība salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Mozers Artūrs 2010 2014 Auziņš M.,Dr.h.fiz. Rb atomu mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē  Fizika,astronomija un mehānika fizika lāzeru fizika un spektroskopija
Ņikišins Jurijs 2010 2013 Zepa B.,Dr.soc. Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinoša analīze Socioloģija socioloģija politikas socioloģija
Odītis Ivo 2009 2014 Bičevskis J.,Dr.dat. Biznesa procesu izpildes laika varificēšana  Datorzinātnes datorzinātne datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Orlovs Pāvels 2010 2013 Asmuss S.,Dr.mat. Uz ekvivalences attiecībām balstīta nestriktu struktūru agregācija Matemātika matemātika matemātiskā analīze un funkcionālanalīze
Paula Līga 2011 2014 Zobena A.,Dr.soc. Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā Socioloģija socioloģija lauku socioloģija
Pogodina Svetlana 2010 2013 Sproģe L.,Dr.filol. Lelle kā fenomens Latvijas tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Literatūrzinātne, folkloristika un māksla folkloristika cittautu folkloristika
Pugajeva Iveta 2013 2016 Bartkevičs V.,Dr.ķīm.;    Vīksna A.,Dr.ķīm. Masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums Maijāra reakcijas produktu noteikšanai pārtikas produktos Ķīmija ķīmija analītiskā ķīmija
Putāns Romāns 2007 2010 Muravska T.,Dr.ekon. Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte Vadībzinātne vadībzinātne sabiedrības vadība
Rajevska Olga 2012 2015 Sloka B.,Dr.ekon. Pensiju adekvātums un taisnīgums kā pensiju sistēmas institucionālā dizaina funkcijas: Baltijas valstu gadījums Vadībzinātne vadībzinātne sabiedrības vadība
Robalds Artis 2010 2013 Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm. Kūdras biosorbentu izmantošana tallija (I), vara (II), hroma (III) un fosfātjonu sorbcijai Vides zinātne vides zinātne dabas aizsardzība
Rozenfelde Mārīte     Kokina I.,Dr.psihol. Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma Pedagoģija pedagoģija nozaru pedagoģija
Sacek Alen Antun 2012 2016 Šavriņa B.,Dr.ekon. Pirmspārņemšanas audita noteicošie faktori pārrobežu uzņēmumu pārņemšanas gadījumos Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Sander Tom Heinrich 2012 2016 Vorončuka I.,Dr.ekon. Tiešsaistes sociālo tīklu izmantošana kā indivīdu darba meklēšanas procesa līdzeklis cilvēkresursu vadības kontekstā Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Sarceviča Inese 2011 2014 Orola L.,Dr.ķīm.;               Beļakovs S.,Dr.fiz. Izoniazīda un nikotīnamīda kokristāli ar karbonskābēm Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Silberbauer Katharina 2012 2015 Eberl M.,Dr.rer.pol. Duālās karjeras pāri - ekspatriantu laulāto karjeras atbalsta novērtējums Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Smiltēna Anda 2011 2015 Lazdiņš J.,Dr.jur. Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā Juridiskā zinātne juridiskā zinātne tiesību teorija un vēsture
Strautiņa Ineta 2008 2013 Krūze A.,Dr.ped. Brāļu draudzes devums izglītības un pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā. Pedagoģija pedagoģija vispārīgā pedagoģija
Šalkovska Jeļena     Praude V.,Dr.h.ekon. Integrētā mārketinga komunikācija (momogrāfija) Ekonomika ekonomika tirgzinība
Šantare Daiga 2011 2014 Leja M.,Dr.med. Kolorektālā vēža skrīninga efektivitātes uzlabošanas iespējas Latvijā Medicīna un farmācija medicīna onkoloģija un hematoloģija
Tarvids Aleksandrs 2010 2013 Gulbe M.,Dr.mat. Indivīda uzvedības modelēšana Eiropas darba-izglītības tirgu sistēmā Ekonomika ekonomika ekonometrija
Trestl Michael 2012 2015 Šavriņa B.,Dr.ekon. Korporatīvās uzņēmējdarbības ietekme uz aviokompāniju inovācijām un uzņēmējdarbības panākumspēju Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Tripāne Marta 2012 2015 Reinholde I.,Dr.polit. Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā  Politikas zinātne politikas zinātne pārvalde un administrācija
Tūna Aija 2011 2014 Žogla I.,Dr.h.ped. Skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra attīstība pārmaiņu apstākļos Pedagoģija pedagoģija skolas pedagoģija
Umbraško Solvita 2011 2014 Raščevska M.,Dr.psihol. Intelekta saistība ar zīmju valodas un lasīšanas prasmi bērniem ar dzirdes traucējumiem Psiholoģija psiholoģija klīniskā psiholoģija
Valkovska Baiba 2005 2010 Lokmane I.,Dr.filol. Vārdu secības komunikatīvais aspekts mūsdienu latviešu valodā Valodniecība valodniecība latviešu sinhroniskā valodniecība
Vasiļevska Jeļena 2012 2015 Zajakina A.,Dr.biol. Alfavīrusu vektori kā gēnu piegādes līdzeklis vēža terapijai Bioloģija bioloģija molekulārā bioloģija
Vilka Ilze 2010 2014 Šumilo Ē.,Dr.ekon. Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtējums ekonomikas attīstības kontekstā Latvijā Ekonomika ekonomika Latvijas tautsaimniecība
Vīķele Laura 2011 2014 Actiņš A.,Dr.ķīm.;      Treimanis A.,Dr.h.inž. Bionoārdošu dabas polimēru izmantošana iepakojumā papīra īpašību uzlabošanai Ķīmija ķīmija fizikālā ķīmija
Willutzky Stefan 2012 2016 Gulbe M.,Dr.mat. Inovāciju vadības ietekmes rādītāji starporganizāciju piegādes ķēdēs Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Zech Nicola Martina 2012 2015 Rigerts A.,Dr.ekon. Krīžu vadība viesnīcu nozarē – iesaistīto pušu attiecību vadības pieeja Vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Zitmane Marita 2006 2011 Zelče V.,Dr.vēst. Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes identitātes diskurss (1985-2004) Komunikācijas zinātne komunikācijas zinātne komunikācijas teorija