2010. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Dzintars Ozoliņš

-

Dr.h.med. A.Žileviča

Seroloģisko reakciju vērtējums vēlīna latenta sifilisa pacientiem

-

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

Karens Petrosjans

2005-2009

Dr.h.teol. I.Taivans

„Barbara” tēls senajā Ķīnā (saskaņā ar Džou un Rietumu Haņ dinastiju laika avotiem)

Filoloģija

Folkloristika

Cittautu folkloristika

Lauris Rasnačs

2005-2009

Dr.h.jur. K.Torgāns

Jurisdikcija un tās noteikšana civiltiesiska rakstura lietās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Tatjana Boguševiča

2004-2007

R.Kārkliņa

Mazākumtautību protesta kustību veidošanās: Latvijas krievvalodīgās minoritātes gadījuma analīze

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Salīdzinošā politika

Kristīne Jarinovska

2005-2009

Dr.jur. R.Balodis

Informācijas atklātības princips un tā galējā robeža: teorijas īstenošana praksē

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Valsts tiesības

Visvaldis Valtenbergs

2003-2007

Dr.filoz. J.Rozenvalds

Interneta politiskās komunikācijas nozīme atklātības un elektroniskās demokrātijas attīstībā

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Politikas teorija

Aleksejs Meļihovs

2003-2007

Dr.mat. I.Revina

Latvijas IKP īstermiņa ekonometriskā prognozēšana

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Andris Sarnovičs

2003-2007

Dr.ekon. I.Vorončuka

Cilvēkresursu mērķtiecīga attīstība valsts pārvaldē un tās pilnveidošanas virzieni

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Inese Mavļutova

2006-2009 (BA)

Dr.ekon. G.Oļevskis

Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā

Biznesa vadība (BA)

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbība

Krišjānis Šmits

2005-2008

Dr.h.fiz. L.Grigorjeva

Cirkonija dioksīda nanokristālu luminiscence

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Anatolijs Šarakovskis

2005-2008

Dr.h.fiz. M.Sproģis; Dr.h.fiz. I.Tāle

Erbija augšup-pārveidotā  luminiscence speciāli sintezētos lantānu saturošos fluorīdos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Jolanta Pupure

2006-2009

Dr.h.med. V.Z.Kluša

Uz mitohondrijiem mērķētu vielu neiro-, kardio- un hepatoprotektīvie efekti anti-HIV vielu toksicitātes modeļos

Medicīna un farmācija

Medicīna

Farmakoloģija

Zanda Gavare

2005-2008

Dr.fiz. A.Skudra

Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

Inga Odiņa

2003-2008

Dr.h.ped. I.Žogla

Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledžas pedagoģiskajā vidē

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Anita Čerpinska

2005-2008

Dr.vēst. G Straube

Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812.gada karā

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Laura Pirsko

2001-2004

Dr.psihol. S.Sebre

Piesaistes stila saistība ar uzvedības traucējumiem un bērnu un vecāku vardarbības pieredzi

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Krišs Rauhvargers

2005-2009

Dr.dat. J.Bičevskis

Programmatūras izpildes vides testēšana

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Ieva Stokenberga

2004-2009

PhD I.Austers

Humora loma stresa pārvarēšanas procesā

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Ieva Brence

2003-2007

Dr.h.ekon. V.Praude

Darba tirgus regulējošo faktoru piemērošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Jānis Priede

2006-2009

Dr.ekon. R.Škapars

Latvijas tautsaimniecības nozaru eksporta kvalitātes konkurētspējas analīze

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Staņislava Marsone

2000-2004

Dr.ped. I.Ķestere

Sociālās audzināšanas vēsturiskā attīstība Latvijā 20.gs. 20.-30.gados

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Edmunds Zīle

2004-2007

Dr.h.inž. V.Tamužs

Ar kompozītmateriāliem pastiprinātu betona kolonnu mehāniskā uzvedība spiedē

Fizika un astronomija

Mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Gatis Ikaunieks

2004-2007

Dr.h.fiz. M.Ozoliņš

Redze paaugstinātos gaismas izkliedes apstākļos

Fizika un astronomija

Fizika

Medicīniskā fizika

Elita Stikute

2005-2009

Dr.ped. D.Ausekle

Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Zane Bičevska

2006-2009

Dr.h.dat. J.Borzovs

Viedās tehnoloģijas un to efektivitāte

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Inga Bērziņa

2005-2009

Dr.ped. M.Marnauza (RPIVA)

Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Juris Hmeļņickis

2005-2008

Dr.ķīm. A.Vīksna

Slāpekli saturošu savienojumu hidrofīlās mijiedarbības likumsakarības šķidrumu hromatogrāfijā HILIC režīmā

Ķīmija

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Jūlija Lebedinska

2005-2008

Dr.h.mat. A.Šostaks

Nestriktas matricas un vispārinātie agregācijas operatori: teorētiskie pamati un iespējamie pielietojumi

Matemātika

Matemātika

Ģeometrija un topoloģija

Dace Medne

2006-2009

Dr.h.ped. I.Maslo

Audzināšana ģimenē Latvijas transformatīvajā sabiedrībā

Pedagoģija

Pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Kristīne Vītola

2006-2009

Dr.mat. I.Revina

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Ilze Deniņa

2002-2005

Dr.h.biol. M.Rukliša

L-valīna biosintēzes regulācija Corynebacterium glutamicum celmos: fizioloģiski-bioķīmiskie aspekti

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Jānis Šīre

2005-2008

Dr.ķīm. L.Eglīte

Kūdras humīnskābju sastāvs un īpašības

Vides zinātne

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Sergejs Januškevičs

2001-2005

Dr.h.med. U.Vikmanis

Aksilārā sargātājlimfmezgla biopsijas nozīme agrīnās stadijas krūts vēža orgānsaudzējošā operācijā

Medicīna un farmācija

Medicīna

Onkoloģija un hematoloģija

Jekaterina Vozņuka

2005-2009

Dr.h.ekon. V.Praude

Teritoriālā mārketinga koncepcijas izmantošana Latgales reģiona attīstībā

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Ingrīda Veikša

2000-2003

Dr.jur. A.Fogels

Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Ieva Druva-Lūsīte

2005-2008

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Mikorizu simbioze jūras piekrastes augiem un tās iespējamā adaptīvā nozīme

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Larisa Turuševa

2000-2004 (LLU)

Dr.h.ped. I.Žogla

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālā kompetence un tās veidošanās studiju procesā

Pedagoģija (LLU)

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Andris Karpovičs

2005-2008

Dr.ģeol. V.Segliņš

Latvijas glacigēno grunšu ģeotehniskās īpašības un to mainīgums

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Ilze Lūse

2005-2008

Dr.ģeol. V.Segliņš

Illīta struktūras glacigēnajos nogulumos Latvijā

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Dite Liepa

2002-2008

Dr.h.filol. I.Druviete

Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanās procesā: sociolingvistiskais aspekts

Valodniecība

Valodniecība

Vispārīgā valodniecība

Dace Strelēvica-Ošiņa

2002-2007

Dr.h.filol. I.Druviete

Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un sekas: Latvijas un pasaules pieredze

Valodniecība

Valodniecība

Vispārīgā

valodniecība

Ina Gode

2000-2004 (LLU)

Dr.ped. M.Kaltigina

Hiperteksts kā studentu pastāvīgas mācīšanās pilnveides līdzeklis profesionālās angļu valodas apguvē

Pedagoģija (LLU)

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Zigrīda Vinčela

-

Dr.h.filol. I.Kramiņa

Studentu elektroniskais diskurss kā lietišķās valodniecības pētījumu rezultāts

-

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Vita Pilsuma

2003-2007

Dr.ekon. L.Svarinskis

Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas Centrālo banku sistēmā

Ekonomika

Ekonomika

Finanses un kredīts

Velga Vēvere

-

Dr.h.filoz. M.Kūle

Eksistenciālās komunikācijas problēma Sērena Kirkegora filozofijā

-

Filozofija

Filozofijas vēsture

Raimonds Viļums

2004-2007

Dr.h.mat. A.Buiķis

Konservatīvās viduvēšanas metode siltuma procesu matemātiskajos modeļos elektriskajām sistēmām

Matemātika

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Jekaterina Kostina

2002-2006

Dr.h.ped. N.Jaružnijs (LSPA)

Topošā populārās un džeza mūzikas skolotāja sociālprofesionālās kompetences pilnveidošanās klavierspēles studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Violeta Zeppa-Priedīte

2005-2009

Dr.jur. Ā.Meikališa

Valsts amatpersonu kriminālprocesuālā imunitāte Latvijas kriminālprocesa tiesībās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Inta Rimšāne

2002-2006

Dr.ped. D.Blūma

Latvijas svešvalodu skolotāju izglītība 21.gadsimtā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Irina Zvina

2005-2008

Dr.h.mat. A.Šostaks

Topoloģijas pēc saderīga ideāla moduļa: teorētiskie pētījumi un reprezentācija lokālu teorijā

Matemātika

Matemātika

Ģeometrija un topoloģija

Daina Paula

2003-2007

Dr.ekon. E.Dubra

Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas novērtēšanas metožu analīze

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Brigita Laime

-

Dr.biol. G.Brūmelis

Latvijas kāpu un pludmaļu fitosocioloģiskais raksturojums Baltijas jūras reģiona kontekstā

-

Bioloģija

Botānika

Inga Kačevska

2002-2008

Dr.jur. A.Fogels

Starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesības

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Klaudio Andres Rivera

2006-2009

Dr.ekon. I.Vorončuka

Līderības prasmju attīstības modelis pārmaiņas laikos

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Bērbela Zuzanne Millere-Karule

1999-2003

Dr.ģeogr. J.Aigars

Oglekļa un biogēno elementu plūsmu modelēšana Baltijas jūras apakšsistēmās

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Aigars Dāboliņš

-

Dr.filoz. R.Kūlis

Intersubjektivitāte: pētījums par laikapziņas un sociālās esamības attiecībām transcendentālajā fenomenoloģijā

-

Filozofija

Filozofijas vēsture

Aiva Gaidule

2004-2007

Dr.ped. A.Lasmanis

Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi saturiski pēctecīgam vispārējās ķīmijas kursam

Ķīmija

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

Kristīne Saleniece

2002-2006

Dr.h.biol. R.Muceniece

Augu bioloģiski aktīvo vielu darbības molekulāro mehānismu pētījumi

Medicīna un farmācija

Farmācija

Farmakognozija

Kaspars Ērglis

2005-2008

Dr.h.fiz. A.Cēbers

Lokanu magnētisku mikrostīgu īpašību un kustības eksperimentāli pētījumi

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Erlens Kalniņš

2003-2009

Dr.jur. K.Balodis

Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Iveta Magone

2004-2009

Dr.ekon. I.Vorončuka

Valsts iestādes funkciju audita metodoloģija un tā veikšanas process Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Kaspars Lācis

2005-2008

Dr.fiz. A.Muižnieks

Magnētisko lauku ietekmes 3D modelēšana peldošās zonas kristālu audzēšanā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Tamāra Pīgozne

1999-2005

Dr.h.ped. I.Maslo

Jauniešu līdzdalība integrācijas procesā multikulturālā vidē

Pedagoģija

Pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Ilze Dzelme-Bērziņa

2005-2008

Dr.h.mat. R.M.Freivalds

Galīgie kvantu automāti un loģika

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Evija Kļave

2003-2007

Dr.soc. B.Zepa

Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā

Socioloģija

Socioloģija

Politikas socioloģija

Gunta Lāce

2005-2008

Dr.h.mat. A.Andžāns

Latvijas pamatskolas matemātikas skolotāju kompetence matemātikas didaktikā

Matemātika

Matemātika

Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

Anda Upmane

2003-2008

PhD S.B.Sebre

Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Tomas Saks

2003-2006

Dr.ģeol. V.Zelčs

Vidus Vislas un Vēlās Vislas laika paraglaciālie un zemledāja vides apstākļi Rietumlatvijas piekrastes līdzenumos

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Juris Soms

-

Dr.ģeol. V.Segliņš

Gravu morfoloģija, to veidošanās un erozijas tīkla izvietojuma likumsakarības dienvidaustrumu Latvijā

-

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Jānis Prols

2006-2009

Dr.ģeol. V.Segliņš

Sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu ģenēze

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Solvita Olsena

2004-2009

Dr.jur. V.Liholaja

Miruša cilvēka aizsardzība un audu izmantošana medicīnā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Valsts tiesības

Agris Šostaks

2005-2008

Dr.h.dat. A.Kalniņš

Modeļu transformāciju valodu realizācija

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Marita Cekule

1999-2004

Dr.ģeogr. O.Nikodemus

Rīgas telpiskās struktūras analīze izmantojot ĢIS

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

Inese Silamiķele

2002-2007

Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš

Humifikācijas un ķīmisko elementu akumulācijas raksturs augsto purvu kūdrā atkarībā no tās sastāva un veidošanās

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Anita Zariņa

2004-2007

Dr.ģeogr. P.Šķiņķis

Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Reģionālā un vides ģeogrāfija

Kārlis Pajuste

2005-2008

Dr.ķīm. A.Plotniece, Dr.ķīm. A.Prikšāne

Amfifilo katjonos piridīna atvasinājumu sintēze jaunu gēnu transporta formu izveidei

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Ilva Trapiņa

2006-2009

Dr.h.biol. N.Sjakste

Cilvēka 14.hromosomas proteasomu gēnu polimorfismu saistība ar metaboliskām un autoimūnām slimībām

Medicīna un farmācija

Medicīna

Medicīniskā bioķīmija

Andrejs Vasiļjevs

2005-2008

Dr.h.dat. J.Borzovs

Heterogēnu terminoloģijas resursu konsolidācija

Datorzinātne

Datorzinātne

Datoru un sistēmu programmatūra

Rasa Pārpuce

2004-2007

Dr.h.vēst. I.Feldmanis

Baltijas kultūras vērtību problēma vācbaltiešu izceļošanas kontekstā

Vēsture

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Jānis Lapinskis

-2002

Dr.ģeol. V.Segliņš

Baltijas jūras Kurzemes krasta dinamika

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Gundars Ceipe

2003-2008

Dr.vēst. G.Straube

Latvijas Brāļu draudze 1918 - 1940

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Karine Oganisjana

2004-2009

Dr.h.ped. T.Koķe

Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Argita Daudze

2004-2008

Dr.h.vēst. A.Zunda

Latvija Zviedrijas politikā 1939 – 1991

Vēsture

Vēsture

Vispārējā vēsture

Oļegs Tkačevs

2005-2008

Dr.mat. I.Revina

Fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Andis Kalvāns

2004-2007

Dr.ģeol. V.Zelčs

Morēnas un ledāja deformētu nogulumu mikromorfoloģija un mikrolinearitāte Baltijas piekrastes līdzenumā Rietumlatvijā

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija