2007. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds Studijas LU doktorantūrā Zinātniskais vadītājs Promocijas darba nosaukums Studiju programma Zinātnes nozare Zinātnes apakšnozare
Rita Spalva 2005-2007   Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studentu mākslinieciskajā darbībā Pedagoģija Pedagoģija Nozaru pedagoģija
Alīda Zigmunde 2003-2007   Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1919) Pedagoģija Pedagoģija Vispārīgā pedagoģija
Liesma Ose 2001-2004 Dr.h.ped. I.Maslo Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un mazākumtautību sākumskolu klasēs Pedagoģija Pedagoģija Sociālā pedagoģija
Elita Nīmande 2001-2005 Dr.h.jur. U.Krastiņš Kriminālistiskās mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskie aspekti Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Krimināl-tiesības
Ingmara Bergmane 2002 - 2005 Dr.jur. K.Balodis Nekustāmais īpašums laulāto mantiskajās attiecībās Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Civiltiesības
Oskars Keišs 2001 - 2005 Dr.biol. A.Mednis Lauksaimniecības pārmaiņu ietekme uz griezes Crex crex (L.) populāciju Latvijā: skaita dinamika, biotopu izvēle un populācijas struktūra Bioloģija Bioloģija Zooloģija
Ilze Norvele 1997 - 2003 Dr.h.ped. T.Koķe Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās Pedagoģija Pedagoģija Pieaugušo pedagoģija
Līga Menģele-Stillere 2002 - 2006 Dr.jur. I. Čepāne; Brigitte Egelund Olsen Pretrunas starp īpašuma tiesībām uz mežu un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Civiltiesības
Liene Salmiņa   Dr.biol. M. Pakalne Limnogēno purvu veģetācija Latvijā Bioloģija Bioloģija Botānika
Jorens Kviesis 2002 - 2005 Dr.ķīm. P. Mekšs Polimerizēties spējīgo virsmas aktīvo vielu hromatogrāfija Ķīmija Ķīmija Fizikālā ķīmija
Indra Karapetjana 1999 - 2004 Dr.h.filol. I. Kramiņa Bakalaura darbu valoda kā lingvofunkcionālās kompetences attīstības rezultāts Valodniecība Valodniecība Lietišķā valodniecība
Digna Pilāte Dr.biol. V. Spuņģis Sauszemes gliemežu sugu daudzveidība mežā un to ietekmējošie faktori Latvijā Bioloģija Bioloģija Zooloģija
Svetlana Stupņikova 2003 - 2006 Dr.ķīm. V.Lūsis Skābju katalizētas hidrētu piridīnu cikla transformācijas Ķīmija Ķīmija Organiskā ķīmija
Kristīne Edolfa 2003 - 2006 Dr.h.ķīm. L. Leite Kobalta katalizatoru izstrāde un pētījumi 2,3-dihidrofurāna sintēzei no 1,4-butāndiola Ķīmija Ķīmija Organiskā ķīmija
Jānis Kārkliņš 2003 - 2006 Dr.h.jur. K. Torgāns Latvijas līgumtiesību modernizācijas galvenie virzieni Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Civiltiesības
Žanna Bormane 2002 - 2005 Dr.filol. I.Koškins Antroponīmi literārā teksta tulkojumā (A.Puškina daiļradē vācu un latviešu valodā) Valodniecība Valodniecība Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Roberts Spirģis 1999 - 2004 I.Ose Daugavas lībiešu 10.-13.gadsimta krūšu važiņrotas ar bruņrupuču saktām (tipoloģiska analīze) Vēsture Vēsture Arheoloģija
Anita Rodiņa 2003 - 2006 Dr.jur. A. Ušacka; Ph.D. Jørgen Albæk Jensen Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Valststiesības
Monika Šellenberga - Dr. H. J. Buggenhagens Mācīšanās darba vietā – problēmsituāciju kvalitatīvs pētījums - Pedagoģija Augstskolu pedagoģija
Viktors Veliks 1997 – 2001 Dr.h.biol. J. I. Aivars Īslaicīga pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmes uz laboratorijas dzīvnieku fizioloģiskām funkcijām atkarībā no indukcijas vektora virziena Bioloģija Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Judīte Dipāne Artūrs Kučs 1997 – 2000 2003 – 2006 Dr.h.ķīm. M. Kļaviņš Dr.jur. G. Feldhūne; Dr.jur. Sten-Schaumburg Muller Latvijas augšņu un ūdeņu humusvielas un to loma vidi piesārņojošo vielu degradācijas procesos Tiesību uz vārda brīvību un neiecietību, diskrimināciju kurinošas runas aizlieguma līdzsvarošana Vides zinātne Juridiskā zinātne Vides zinātne Juridiskā zinātne Vides ķīmija un ekotoksikolo-ģija Starptautiskās tiesības
Krsitīne Dupate 2003 – 2006 Dr.jur. R. Nielsen; Dr.jur. H. Wildberg Eiropas Kopienas dzimuma līdztiesības tiesības Latvijā. Personu tiesības saistībā ar bērna piedzimšanu Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Starptautiskās tiesības
Linda Eglīte 1999 – 2002 Dr.h.ķīm. M. Kļaviņš Humusvielas, to mijiedarbība ar augsni veidojošiem komponentiem un humusvielu imobilizācija Vides zinātne Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģi-ja
Aija Dēliņa 2000 - 2004 Dr.ģeol. V. Segliņš Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā Ģeoloģija Ģeoloģija Lietišķā ģeoloģija
Sanita Lazdiņa 2004 – 2006 Dr.h.filol. D.Markus Korelācija starp mācību līdzekļu tekstiem un dominējošām pieejām latviešu valodas kā otrās valodas apguvē Valodniecība Valodniecība Lietišķā valodniecība
Sandis Babris 2003 – 2006 Dr.ekon. V.Niedrīte Intelektuālo darbinieku vadīšanas metodes un to pilnveidošanas nepieciešamība Vadībzinātne Vadībzinātne Uzņēmējdar-bības vadība
Inese Lībiņa 2003 – 2006 Dr.jur. I.Čepāne; Dr.jur. J.Fejo Personības tiesību aizsardzība un civiltiesiskā atbildība to aizskāruma gadījumā Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Civiltiesības
Māris Pūķis 2001 – 2005 Dr.h.ekon. E.Vanags Subsidiaritātes principa pielietojums kompetences sadalē Latvijas publiskajā pārvaldē Vadībzinātne Vadībzinātne Sabiedrības vadība
Lauris Leja 2003 - 2006 Dr.h.jur. K.Torgāns Līzinga līgumu kvalifikācija un saturs Latvijas privāttiesībās Juridiskā zinātne Juridiskās zinātnes Civiltiesības
Juris Binde 2004 – 2006 Dr.ekon. B.Sloka Telekomunikāciju uzņēmumu konkurētspēja Latvijā Vadībzinātne Vadībzinātne Uzņēmējdar-bības vadība
Iveta Šteinberga 2003-2006 Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš Kvazistatisku atmosfēras piesārņojuma līmeņu kompleksā analīze un modelēšana Vides zinātne Vides zinātne Dabas aizsardzība
Ilga Kokorīte 2001 - 2004 Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš Latvijas virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un to ietekmējošie faktori Vides zinātne Vides zinātne Dabas aizsardzība
Vita Balama 2002-2006 Dr.h.ped. I.Žogla Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanās studiju procesā Pedagoģija Pedagoģija Augstskolas pedagoģija
Oļesja Starkova 2003- 2006 Dr.inž. A.Aņiskevičs Apkārtējās vides ietekme uz polimēru un kompozītmateriālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām Fizika un astronomija Fizika Materiālu fizika
Baiba Mūze 2001-2005 Dr.ped. B.Sporāne Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte Filoloģija Komunikāciju zinātne Bibliotēkzinātne
Vineta Gerkena 2000-2004 Dr.ped. B.Sporāne Mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamattendences Filoloģija Komunikāciju zinātne Bibliotēkzinātne
Džineta Dimante 2002-2005 Dr.ekon. Ē.Šumilo Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā Ekonomika Ekonomika Latvijas tautsaimniecība
Stefans Knabe - Prof. D.Linowski Krāpšanas riska prognozēšana - Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība
Pāvels Glušakovs 2002-2005 Dr.filol. L.Sproģe Krievu trimdas vēsturiskās prozas žanri 20.gs.20.-30.gados Latvijā Filoloģija Filoloģija Cittautu literatūra
Jānis Strautmanis 2001- 2005 Dr.h.psihol.; Dr.ekon. M.Vidnere Uzņēmuma sociālās atbildības pieejas apguve biznesa studiju procesā Pedagoģija Vadībzinātne Izglītības vadība
Kārlis Subatnieks 2002-2006 Dr.ekon. E.Zelgalve Naudas plūsmas izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē Ekonomika Ekonomika Finanses un kredīts
Bārbala Stroda 2003-2006 Dr.filol. S.Ankrava Mītiskā paradigma 20.gadsimta angļu fantāzijas prozā Filoloģija Literatūr-zinātne Cittautu literatūras vēsture
Janīna Stašāne 2001-2005 Dr.ped. I.Ivanova Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības veicināšanas nosacījums Vadībzinātne Vadībzinātne Izglītības vadība
Ilona Dzenīte (RTU) - Dr.mat. I.Volodko Dažu problēmu atrisinājums par nehomogēnas elektrību vadošas vides ietekmi uz strāvas avotu - Matemātika Matemātiskā fizika
Arnolds Ķikusts 2002- 2005 Dr.h.mat. R.M.Freivalds Regulāru valodu pazīšana ar galīgu kvantu automātu Matemātika Matemātika Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Brigita Cīrule - - Maģijas interpretācija romiešu dzejas tekstos: amor/furor poētiskais diskurss - Literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture
Eva Eglāja – Kristsone 2002-2005 Dr.filol. A.Cimdiņa Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20.gs. 50.-80.gadi) Filoloģija Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture
Valdis Rūsiņš 2002-2005 Dr.h.filol. J.Kursīte Dualitāte seno latviešu reliģiskajos priekšstatos Filoloģija Folkloristika Mitoloģija
Ingars Gusāns 2001-2004 Dr.filol. V.Paparinska Kallimaha himnu poētika Filoloģija Literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture
Vita Zariņa 2002-2007 Dr.ekon. S.Keišs Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana Ekonomika Ekonomika Grāmatvedības un uzskaites teorija
Mārtiņš Ikaunieks 2001-2005 Dr.ķīm. M.Madre; Dr.h.ķīm. A.Zicmanis 2-amino-6-tiokso, 2-amino-6-okso-8-tiokso un 2-amino-6,8-di-tiokso-N-alkoksialkilpurīnu atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte Ķīmija Ķīmija Organiskā ķīmija
Aivars Ikšelis 2000-2004 Dr.h.ekon. E.Vanags Latvijas pierobeža un tās attīstības iespējas Vadībzinātne Vadībzinātne Sabiedrības vadība
Linda Klimavičiusa - Dr.h.med. V.Kluša Jauna tipa 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu neiroprotektējošās darbības pētījumi in vitro toksicitātes medeļos - Medicīna Farmakoloģija
Līga Zvejniece 2003-2006 Dr.h.med. V.Kluša Melanokortīnu receptoru ligandu ietekme uz centrālajiem un perifērajiem iekaisuma procesiem Medicīna un farmācija Medicīna Farmakoloģija
Anna Artamonova 1998-2004 Dr.h.filol. I.Kramiņa Studentu kolaboratīvās kompetences veidošanās svešvalodu studijās augstskolā Pedagoģija Pedagoģija Augstskolas pedagoģija
Liana Pliss 2002-2005 Dr.biol. V.Baumanis Mitohondriālās DNS (mtDNS) polimorfismi latviešu etnoģenēzes pētījumos Bioloģija Bioloģija Molekulārā bioloģija
Dace Pjanova 2002-2005 Dr.biol. O.Heisele Melanomas jutības gēni un to loma ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā Bioloģija Bioloģija Molekulārā bioloģija
Renārs Erts 2003-2006 Dr.h.fiz. J.Spīgulis Jaunas fotopletizmogrāfiskās metodes un ierīces sirdsdarbības un asinsrite neinvazīvai kontrolei Fizika un astronomija Fizika Medicīniskā fizika
Līga Grīnberga 2003-2006 Dr. J.Kleperis Jaunu kompozītmateriālu pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai Fizika un astronomija Fizika Materiālu fizika
Jānis Zuters 2002-2005 Dr.dat. J.Bičevskis Neironu tīkli stundu saraksta sastādīšanas modelī Datorzinātnes Datorzinātnes Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Kārlis Birģelis 2002-2005 Dr.h.mat. U.Raitums Jūtīguma analīze kādai siltumpārneses optimālās vadības problēmai Matemātika Matemātika Diferenciālvienādo-jumi
Edgars Brēķis 2002-2006 Dr.mat. I.Revina Latvijas ēnu ekonomikas modelēšana: nodokļu politikas aspektā Ekonomika Ekonomika Ekonometrija
Edgars Celms 2003-2006 Dr.h.dat. A.Kalniņš Transformāciju valoda MOLA un tās lietojumi Datorzinātne Datorzinātne Programmēšanas valodas un sistēmas
Aleksandrs Koļesovs 2002-2005 Dr.psihol. V.Reņģe Latviešu un krievu etnolingvistisko grupu laika perspektīva Rīgā un Latgalē Psiholoģija Psiholoģija Sociālā psiholoģija
Aiga Dukāte 2002- Dr.h.filol. A.Veisbergs Manipulācija kā specifiska parādība rakstiskajā un mutvārdu tulkojumā Valodniecība Valodniecība Lietišķā valodniecība
Ruta Šneidere 2003- Dr.h.ekon. J.Mackevičius (Viļņas Universitāte) Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai Ekonomika Ekonomika Grāmatvedības un uzskaites teorija
Guntis Tabors 2000-2003 Dr.biol. G.Brūmelis Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. kā viena no bioģeoķīmiskā cikla komponentēm priežu mežos Bioloģija Bioloģija Ekoloģija
Iveta Narodovska 2002-2006 Dr.filol. A.Cimdiņa Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem Filoloģija Literatūrzinātne Salīdzināmā literatūrzinātne
Tatjana Barišņikova 2002-2005 Dr.filol. L.Sproģe Nepabeigtie teksti Marinas Cvetajevas daiļradē Filoloģija Literatūrzinātne Cittautu literatūra
Ilze Sperga 2002-2005 Dr.filol. A.Cimdiņa Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā Filoloģija Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture
Līga Ulberte 1997-2002 Dr.h.māksl. S.Radzobe Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā Filoloģija Mākslas zinātne Teātra un kino teorija un vēsture
Inese Ozola 1999-2005 Dr.h.filol. I.Kramiņa Lingvistiskie un pragmatiskie priekšnoteikumi mutvārdu diskursa uztverei svešvalodā Valodniecība Valodniecība Lietišķā valodniecība
Antra Bormane 2002-2006 Dr.biol. V.Baumanis Ixodes ricinus L. Un Ixodes persulcatus P.Sch. (Acari: Ixodidae) izplatība, to pārnēsāto infekcijas slimību nozīme un molekulārā epidemioloģija Latvijā Bioloģija Bioloģija Molekulārā bioloģija; zooloģija
Sergejs Popovs (RTU) 2003-2006 (RTU) Dr.h.fiz. J.Dehtjars Dozimetrijas metode staru terapijā jonizējošā starojuma laukiem ar intensitātes modulēšanu Medicīniskā inženierzinātne un medicīniskā fizika (RTU) Fizika Medicīniskā fizika
Laima Geikina 1999-2004 Dr.h.psihol. M.Vidnere Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme un kristīgā audzināšana pamatskolā Pedagoģija Pedagoģija Nozaru pedagoģija
Valdis Vītoliņš 2002-2005   Biznesa procesu modelēšana, izmantojot metamodelēšanas paņēmienus Datorzinātne Datorzinātne
Jānis Eglītis 2006-   Iedzimtības un BRCAI gēna mutāciju patoģenētiskā nozīme pacientēm ar krūts un olnīcu vēzi Medicīna un farmācija Medicīna Onkoloģija un hematoloģija
Aiga Stāka 2002-2005 Dr.med. A.Puķītis Aizkuņģa dziedzera vēža riska faktoru un pārmantoto gēnu mutāciju analīze Medicīna un farmācija Medicīna Internā medicīna
Ivars Ijabs 2003-2006 Dr.filoz. J.Rozenvalds Pilsoniskās sabiedrības diskurss modernajā politikas teorijā un tā elementi Latvijas politisko ideju vēsturē (Miķelis Valters un Pauls Šīmanis) Politikas zinātne Politikas zinātne Politikas teorija
Marika Laizāne-Jurkāne 2001-2005 Dr.ped. Ž.Ozoliņa Baltijas valstu reģionālo organizāciju darbības un attīstības tendences Politikas zinātne Politikas zinātne Starptautiskā politika
Jeļena Goluško 2003-2006 Dr.ķīm. P.Mekšs Solvātu sorbcijas modeļa izmantošana sorbcijas prognozēšanai apgrieztās fāzes augsti efektīvajā šķidrumu hromatogrāfijā Ķīmija Ķīmija Fizikālā ķīmija
Līga Krīgere 2002-2005 Dr.h.med. R.Muceniece Melanokortīnu receptoru un to ligandu pētījumi in vitro Medicīna un farmācija Farmācija Farmakoloģija
Gatis Krūmiņš 2002-2005 Dr.h.vēst. A.Stranga Agrārā reforma Latvijā 1988. – 1996. Vēsture Vēsture Latvijas vēsture
Darja Šmite 2004- Dr.h.dat. J.Borzovs Globālās programmatūras izstrādes uzlabošana Datorzinātne Datorzinātne Datoru un sistēmu programmatūra
Lauris Dimitročenko 2003-2006 Dr.h.fiz. U.Rogulis Komplekso fluorīdu monokristālu un nanokristālus saturošas stikla keramikas iegūšana un to optiskās īpašības Fizika un astronomija Fizika Cietvielu fizika
Andrejs Jarmola 2001-2004 Dr.h.fiz. R.Ferbers Skanējamo lāzeru spektroskopija un elektriskā lauka efekti sārmu metālu tvaikos Fizikas un astronomijas Fizika Optika
Svetlana Surikova 2004- Dr.h.ped. I.Maslo Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei Pedagoģija Pedagoģija Sociālā pedagoģija